Source Translation
(All profiles) (Todos os perfís)
accuracy precisión
action acción
actions accións
active activa
active activo
activity actividade
add engandir
added engandido
added engandida
additional adicional
advanced avanzada
advanced avanzado
advert anuncio
advert publicidade
adverts publicidade
adverts anuncios
air aire
all todo
all todos
all toda
all todas
all todos
all todas
also tamén
altitude altitude
altitudes altitudes
and e
animate animar
animation animación
any calquera
any calquer
appearance aparencia
appearance aspecto
application aplicación
are applicable aplícanse
are managed xestiónanse
area área
arround redor
ascent ascenso
at all times en todo momento
auto auto
automatic automático
automatic automática
automatic automáticas
automatic automáticos
available dispoñible
available dispoñibles
average media
average medio