Translation

licenseItemAlreadyOwned
English
Key English Lithuanian
sensorFilterInterval_0 3 seconds (default) 3 sekundės (numatytasis nustatymas)
sensorFilterInterval_1 5 seconds 5 sekundės
sensorFilterInterval_2 7 seconds 7 sekundės
sensorFilterInterval_3 10 seconds 10 sekundės
prefAdModes_0 Any Įvairus
prefAdModes_1 Google Google
prefAdModes_2 AppBrain AppBrain
prefAdModes_3 None Nėra
menuLicense Upgrade Patobulinimas
dialogReviewNudgeMessage Are you enjoying Urban Biker? Ar jums patinka „Urban Biker“?
dialogReviewNudgeMessage2 Thanks! Please write a nice review or rate us 5 stars on the Play Store. Dėkoju! Parašykite gražią apžvalgą arba įvertinkite mums 5 žvaigždes „Play“ parduotuvėje.
dialogButtonRateOnPlayStore Rate on Play Store Įvertinkite „Play Store“
dialogAppOptimizedPromptTitle Battery optimization Baterijos optimizavimas
dialogAppOptimizedPromptMessage Urban Biker should be exempt from battery optimizations, otherwise it may not work properly.

Open Settings now?
„Urban Biker“ turėtų nebūti optimizuojamas akumuliatorius, kitaip jis gali neveikti tinkamai.

Dabar atidaryti nustatymus?
batteryOptimizationToast Select Urban Biker from the list Iš sąrašo pasirinkite „Urban Biker“
licenseItemAlreadyOwned License item already owned Licencijos elementas jau priklauso
timePeriod_perWeek per week per savaitę
timePeriod_perMonth per month per mėnesį
timePeriod_per3Months per 3 months per 3 mėnesius
timePeriod_per6Months per 6 months per 6 mėnesius
timePeriod_perYear per year per metus
generalError Some error occurred. Please try again. Kilo problemų. Pabandykite vėl.
openSourceLicensesTitle Open source licenses Atvirojo kodo licencijos
aboutScreenWarmWelcome Hope you enjoy this app 😊 Tikiuosi, kad jums patinka ši programa 😊
aboutScreenChangeLogLink Version change log Versijų keitimo žurnalas
aboutScreenFacebookLink Urban Biker on Facebook Urban Biker „Facebook'e“
aboutScreenTranslationsTitle Translations Vertimai
aboutScreenTranslationsText Help translate this app and get a free license! More info: Padėkite išversti šią programą ir gaukite nemokamą licenciją! Daugiau informacijos:
disclaimerTitle Disclaimer Atsakomybės apribojimas
disclaimerText1 This app is provided as is, and you use it at your own risk. We, the publisher, will not be held responsible for any mishap, loss of possession, injury or worse involving you or a third person, arising from app usage during a ride or otherwise. Ši programa teikiama tokia, kokia yra, ir jūs ją naudojate savo pačių rizika. Mes, leidėjas, neatsakysime už bet kokią jūsų ar trečiojo asmens nesėkmę, nuosavybės praradimą, sužeidimą ar dar blogiau, atsirandantį dėl programos naudojimo važiuojant ar kitaip.
disclaimerText2 Please use this app wisely and DO NOT operate it while driving a car, riding a motorbike, a bicycle, or any other vehicle. Prašome naudoti šią programą išmintingai ir NENAUDOKITE jos vairuodami automobilį, važiuodami motociklu, dviračiu ar kita transporto priemone.
Key English Lithuanian
infoMeterModeStepCadenceMsg Number of steps per minute. Žingsnių skaičius per minutę.
infoMeterModeStepCadenceTitle Step cadence Žingsnio ritmas
infoMeterModeStepCountMsg Number of steps taken. Atliktų veiksmų skaičius.
infoMeterModeStepCountTitle Steps Žingsniai
infoMeterModeTemperatureMsg Ambient temperature as measured with the device or an external sensor. Aplinkos temperatūra, matuojama įrenginiu arba išoriniu jutikliu.
infoMeterModeTemperatureTitle Temperature Temperatūra
infoMeterModeVerticalPowerMsg Power loss or gain while ascending or descending.

Negative means power gain (descending).

When in kcal/h or kJ/h, it also takes efficiency into account.
Galios praradimas ar padidėjimas kylant ar leidžiantis.

Neigiamas reiškia galios padidėjimą (mažėjimą).

Kai rodoma kcal / h arba kJ / h, taip pat atsižvelgiama į efektyvumą.
infoMeterModeVerticalPowerTitle Vertical Power Vertikali galia
infoMeterModeVerticalSpeedMsg Speed in the up (positive) or down (negative) vertical direction. Greitis vertikalia kryptimi aukštyn (teigiama) arba žemyn (neigiama).
infoMeterModeVerticalSpeedTitle Vertical Speed Vertikalus greitis
infoMeterModeWriggleMsg Measure of route deviation from a straight line, i.e. how much it fills the area instead of going straight. Lower is usually better. Išmatuokite maršruto nuokrypį nuo tiesios linijos, t.y. Kiek jis užpildo plotą, o ne eina tiesiai. Mažesnė reikšmė paprastai yra geriau.
infoMeterModeWriggleTitle Wriggle Posūkiai
licenseDialogMapsTab Maps Žemėlapiai
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseItemAlreadyOwned License item already owned Licencijos elementas jau priklauso
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Programėlė licencijuota sėkmingai. Dėkojame už jūsų palaikymą!
licenseSuccessDialogTitle @string/app_name
loading Loading… Kraunasi…
locale en lt
manageSubscriptions Manage subscriptions Valdyti prenumeratas
mapboxMapsFeatures 🔹 Mapbox maps
🔹 No ads
🔹 Mapbox žemėlapiai
🔹 Jokių reklamų
mapboxMapsLabel Mapbox
mapLayerSatellite Satellite Palydovas
mapLayerStreet Street Gatvė
mapLayerTerrain Terrain Reljefas
mapLayerTypes_0 @string/mapLayerStreet
mapLayerTypes_1 @string/mapLayerTerrain
mapLayerTypes_2 @string/mapLayerSatellite
mapMarkerFinish Finish Pabaiga

Loading…

User avatar Tamsa

New translation

Urban Biker / StringsLithuanian

5 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Lithuanian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
licenseItemAlreadyOwned
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-lt.xml, string 1295