English Czech
'%' '%'
'%1$s /month' '%1$s /měsíčně'
'%1$s billed once a month' '%1$s placeno měsíčně'
'%1$s billed once a week' '%1$s placeno týdně'
'%1$s billed once in 12 months' '%1$s placeno jednou za 12 měsíců'
'%1$s billed once in 3 months' '%1$s placeno jednou za 3 měsíce'
'%1$s billed once in 6 months' '%1$s placeno jednou za 6 měsíců'
(All profiles) (Všechny profily)
(All profiles) %1$s (Všechny profily) %1$s
(All profiles) Choose what to do when layer button gets pressed (Všechny profily) Vyberte činnost při stisku tlačítka vrstvy
(All profiles) Enable invisible quick zoom buttons in the bottom part of the map, improves your orientation (Všechny profily) Povolením tlačítek přiblížení ve spodní části mapy zlepšíte svou orientaci
(All profiles) Recalculate speed from distances, do not use GPS value directly. This may provide more stable speed readings over GPS (Doppler) values. (Všechny profily) Přepočítat rychlost ze vzdáleností, nepoužívat přímé hodnoty z GPS. Toto může poskytnout stabilnější čtení rychlosti přes GPS hodnoty (Doppler).
(All profiles) Render terrain elevation shades. Map will look more realistic, but probably slower. Requires DEM (.hgt) files present in the map folder. (Všechny profily) Stínovat terén. Mapa bude vypadat více realistická, avšak bude pomalejší. Vyžadovány jsou DEM (.hgt) soubory ve složce map.
(All profiles) Resume tracking after a forced device reboot, if battery 10% or more (Všechny profily) Pokračovat v záznamu trasy po vynuceném restartu zařízení pokud baterie dosahuje alespoň 10%
(All profiles) Speak profile name on profile switch (Všechny profily) Při přepnutí profilu řekne jeho jméno
(All profiles) Turn off to reduce battery usage, especially while the Follow mode is on (Všechny profily) Vypněte pro snížení spotřeby baterie, zvláště při sledovacím módu
(All profiles) Use GPS subsystem directly. Stable, less complex model, no middleman. May also use less resources than the other provider. (Všechny profily) Použít subsystém GPS přímo. Stabilní, méně složitý model, žádný prostředník. Může také použít méně zdrojů než jiný poskytovatel.
(All profiles) Use proximity sensor to keep the display off while not needed (Všechny profily) Použij senzor přiblížení k vypnutí displeje, pokud se nepoužívá
(All profiles) Use segmented digital LCD font for cyclometer data display (Všechny profily) Použít pro zobrazení číslic segmentové LCD písmo
(No purpose) (bez určení)