Key English Galician
(All profiles) (Todos os perfís)
above encima
access acceso
account conta
accuracy precisión
action acción
actions accións
active activa
1 active activo
activity actividade
add engandir
added engandido
1 added engandida
additional adicional
advanced avanzado
1 advanced avanzada
advert anuncio
1 advert publicidade
adverts publicidade
1 adverts anuncios