Key English Bulgarian
locale en bg
app_name Urban Biker Urban Biker
app_description Track and measure your rides with great accuracy. Increase your cycling safety and efficiency. Проследявайте и измервайте вашите карания с голяма точност. Повишете безопасността и ефективността на вашето колоездене.
widget_1_description Biker: Bicycle Bell Колоездач: Велосипеден звънец
widget_2_description Biker: Bell + Flashlight Biker: Звънец + Фар
widget_3_description Biker: Complete Biker: Пълен
copyrightVersionInfo <b>v%1$s</b> (%2$s)
ultimateLicenseLabel Ultimate Ултимейт
proPlusLicenseLabel Pro+ Про+
proLicenseLabel Pro Про
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogMapsTab Maps Карти
thunderforestMapsLabel Thunderforest
mapboxMapsLabel Mapbox
hereMapsLabel HERE
maptilerMapsLabel MapTiler
ultimateLicenseTitle Ultimate License Лиценз Ultimate
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Лиценз Pro+
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Премахни всички реклами и отключи всички функции без абонамент, които можем да добавим в бъдеще