Key English Czech
pref_app_language_summary (All profiles) (Všechny profily)
pref_back_key_mode_summary (All profiles) (Všechny profily)
pref_maps_online_mode_summary (All profiles) (Všechny profily)
pref_maps_offline_file_summary (All profiles) %1$s (Všechny profily) %1$s
pref_mapsOfflineLayerButtonActionSummary (All profiles) Choose what to do when layer button gets pressed (Všechny profily) Vyberte činnost při stisku tlačítka vrstvy
pref_maps_quickZoom_summary (All profiles) Enable invisible quick zoom buttons in the bottom part of the map, improves your orientation (Všechny profily) Povolením tlačítek přiblížení ve spodní části mapy zlepšíte svou orientaci
pref_speed_calculate_mode_summary (All profiles) Recalculate speed from distances, do not use GPS value directly. This may provide more stable speed readings over GPS (Doppler) values. (Všechny profily) Přepočítat rychlost ze vzdáleností, nepoužívat přímé hodnoty z GPS. Toto může poskytnout stabilnější čtení rychlosti přes GPS hodnoty (Doppler).
pref_maps_offline_terrain_summary (All profiles) Render terrain elevation shades. Map will look more realistic, but probably slower. Requires DEM (.hgt) files present in the map folder. (Všechny profily) Stínovat terén. Mapa bude vypadat více realistická, avšak bude pomalejší. Vyžadovány jsou DEM (.hgt) soubory ve složce map.
pref_relaunchAfterReboot_summary (All profiles) Resume tracking after a forced device reboot, if battery 10% or more (Všechny profily) Pokračovat v záznamu trasy po vynuceném restartu zařízení pokud baterie dosahuje alespoň 10%
pref_mapsShowAttribution_summary (All profiles) Show attribution text for online maps other than Google. Disable to prevent accidental click on a link. (Všechny profily) Zobrazovat přidělený text pro online-mapy jiné než Google. Deaktivujte pro zabránění náhodnému kliku na odkaz.
pref_speechProfileName_summary (All profiles) Speak profile name on profile switch (Všechny profily) Při přepnutí profilu řekne jeho jméno
pref_maps_animate_summary (All profiles) Turn off to reduce battery usage, especially while the Follow mode is on (Všechny profily) Vypněte pro snížení spotřeby baterie, zvláště při sledovacím módu
pref_locationProvider_modes_explanation_1 (All profiles) Use "Fused" provider from Google Play services, if available. In theory this may provide faster and more accurate locations sometimes. (Všechny profily) Použije poskytovatele "Fused" ze služeb Google Play, pokud jsou k dispozici. Teoreticky to může někdy poskytnout rychlejší a přesnější umístění.
pref_locationProvider_modes_explanation_0 (All profiles) Use GPS subsystem directly. Stable, less complex model, no middleman. May also use less resources than the other provider. (Všechny profily) Použít subsystém GPS přímo. Stabilní, méně složitý model, žádný prostředník. Může také použít méně zdrojů než jiný poskytovatel.
pref_screenAutoPocketMode_summary (All profiles) Use proximity sensor to keep the display off while not needed (Všechny profily) Použij senzor přiblížení k vypnutí displeje, pokud se nepoužívá
pref_digital_font_summary (All profiles) Use segmented digital LCD font for cyclometer data display (Všechny profily) Použít pro zobrazení číslic segmentové LCD písmo
sensorPurposeNone (No purpose) (bez určení)
profilesListProfileNotUsed (unused) (nepoužitý)
prefUnitsPowerEntries_1 [HP] [HP]
prefUnitsEnergyEntries_0 [kcal] [kcal]