Key English Czech
aboutScreenChangeLogLink Version change log Přehled změn
aboutScreenFacebookLink Urban Biker on Facebook Urban Biker na Facebooku
aboutScreenTranslationsText Help translate this app and get a free license! More info: Pomozte s překladem této aplikace a získejte licenci zdarma! Více informací:
aboutScreenTranslationsTitle Translations Překlady
aboutScreenWarmWelcome Hope you enjoy this app 😊 Snad se Vám aplikace líbila 😊
accountDisconnect Disconnect Odpojení
app_description Track and measure your rides with great accuracy. Increase your cycling safety and efficiency. Sledujte a měřte své jízdy s velkou přesností. Zvyšte bezpečnost a efektivitu jízdy na kole.
app_name Urban Biker Urban Biker
batteryOptimizationToast Select Urban Biker from the list Zvolte aplikaci Urban Biker ze seznamu
bellRingAuto auto auto
buttonLater Later Později
buttonNewTrack Finish Dokončit
buttonResumeTrack Resume Pokračovat
buttonShow Show Ukázat
buttonUnderstand I understand Rozumím
cancel Cancel Zrušit
cautionTitle Caution Opatrně
chartsTitle Charts Grafy
cloudAccountsInfo Connecting to a cloud service makes it easier for you to upload and share your tracks with others.

We'll never post anything without your permission.
Připojením na cloud služby se zjednoduší nahrávání a sdílení tratí s ostatními.

Nikdy neodesíláme nic bez vašeho svolení.
cloudAccountsPowerUploadPolicy_0 Always (default) Vždy (výchozí nastavení)