Key English Polish
proPlusLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
✔️ No ads
✔️ All free features and maps
➕ Extra donation
🔹 Bez reklam
🔹 Dodatkowa donacja
thunderforestMapsFeatures ✔️ Thunderforest premium maps
✔️ Navigation
✔️ No ads
✔️ All free features and maps
🔹 Mapy Thunderforest
🔹 Bez reklam
mapboxMapsFeatures ✔️ Mapbox premium maps
✔️ Navigation
✔️ No ads
✔️ All free features and maps
🔹 Mapy Mapbox
🔹 Bez reklam
hereMapsFeatures ✔️ HERE premium maps
✔️ Navigation
✔️ No ads
✔️ All free features and maps
🔹 mapy HERE
🔹 Bez reklam
maptilerMapsFeatures ✔️ MapTiler premium maps
✔️ Navigation
✔️ No ads
✔️ All free features and maps
Układanie map
Bez reklam
powerSourceWeightInfo When translating power (watts) into specific power (watts per unit weight), a weight must be given.

This is usually the weight of the entity providing a driving force.

Note: Vertical power is always computed using Total weight.
Przy przeliczaniu mocy (watów) na moc właściwą (waty na jednostkę masy) należy podać wagę. Zwykle jest to waga podmiotu stanowiącego siłę napędową. Uwaga: moc pionowa jest zawsze obliczana przy użyciu wagi całkowitej.
prefProhibitLocationAlertInfo Location will never be turned on nor used during activity, so map will not be available.

Data will be acquired exclusively from other sensors where available (Power, Speed, Cadence, Heart rate, Steps, Environment).
Lokalizacja nigdy nie będzie włączona ani używana podczas aktywności, więc mapa nie będzie dostępna. Dane będą pobierane wyłącznie z innych dostępnych czujników (moc, prędkość, rytm, tętno, kroki, środowisko).
infoMeterModeAltitudeMsg Height above mean sea level (geoid). Wysokość powyżej średniego poziomu morza (geoidy) - bieżąca, maksymalna i minimalna.

Uwaga: może to być opóźnione w czasie rzeczywistym ze względu na nieuniknione opóźnienia filtrowania cyfrowego.
infoMeterModeSlopeMsg Slope (gradient), a number describing terrain tilt where zero is horizontal. Higher number means steeper ascent, and negative is for descent. Nachylenie (gradient), liczba opisująca pochylenie terenu, gdzie zero jest w poziomie. Wyższa liczba oznacza bardziej stromy wjazd, a ujemna oznacza zjazd.

Uwaga: może to być opóźnione w czasie rzeczywistym o około minutę, z powodu nieuniknionych opóźnień filtrowania cyfrowego.
infoMeterModeVerticalSpeedMsg Speed in the up (positive) or down (negative) vertical direction. Prędkość wznoszenia (dodatnia) lub opadania (ujemna) - Bieżąca, Maksymalna i Minimalna

Pamiętaj: Może występować opóźnienie wynikające z opóźnień filtrowania cyfrowego.
infoMeterModePowerMsg Power exerted during activity, due to drag forces, altitude change, etc.

Negative means power gain, e.g. when going downhill or braking.

When in kcal/h or kJ/h, it also takes efficiency and BMR into account.
Moc wywierana przez siły oporu, zmianę wysokości itp. - Bieżąca, maksymalna i średnia.

Ujemna oznacza wzrost mocy, np. podczas zjazdu lub hamowania.

W kcal / h lub kJ / h, uwzględnia również wydajność i BMR (wskaźnik podstawowej przemiany materii).

Uwaga: może to być opóźnione w czasie rzeczywistym o około minutę, ze względu na nieuniknione opóźnienia filtrowania cyfrowego.
infoMeterModeAvgActivePowerMsg Average power exerted during activity, not counting time intervals where power was absent (downhill, braking, coasting). Średnia moc uzyskiwana podczas aktywności, nie licząc interwałów, w których moc była niewidoczna lub naprawdę niewielka (zjazd, hamowanie, wybieg).

Podczas intensywnego treningu będzie to zasadniczo Twój FTP (Funkcjonalna Moc Progowa).
infoMeterModeVerticalPowerMsg Power loss or gain while ascending or descending.

Negative means power gain (descending).

When in kcal/h or kJ/h, it also takes efficiency into account.
Strata lub wzrost mocy podczas jazdy w górę lub jazdy w dół - aktualna, maksymalna i minimalna.

Ujemna wartość oznacza wzrost mocy (malejąco).

W przypadku kcal / h lub kJ / h uwzględnia również wydajność.

Uwaga: może to być opóźnione w czasie rzeczywistym o około minutę, ze względu na nieuniknione opóźnienia filtrowania cyfrowego.