Key English Slovak
ultimateLicenseLabel Ultimate Ultimate
proPlusLicenseLabel Pro+ Pro+
proLicenseLabel Pro Pro
ultimateLicenseTitle Ultimate License Ultimate License
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Pro Plus License
proLicenseTitle Pro License Pro License
menuMeterResetMinMax Reset min/max Vynulovať min./max.
menuSpeedoIndicatorMax Indicator max Indikátor max.
menuFenceguard FenceGuard FenceGuard
toastTrackSaved Track saved. Trasa uložená
toastTrackDiscarded Track discarded. Trasa odstránená
toastTrackingRecording Recording Nahráva sa...
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Licencia bola úspešne pridelená. Vďaka za podporu.
dialog_exit_msg Warning: Tracking is active, and will be stopped. Upozornenie: Je aktívne sledovanie trasy, ktoré bude ukončené!
dialogBaroAltitudePromptMessage Barometric Altitude has been turned off forcibly due to discrepancy with GPS altitude!

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces!
Barometrické meranie bolo vypnuté z dôvodu nesúladu s GPS meraním.

Nie je dobré používať barometer v uzavretých alebo klimatizovaných priestoroch.
dialogTrackUploadWaitTitle Please wait Prosím, počkať...
dialogGpsIntervalNote Keep this value below 3 sec to get the most accurate readings and consistent behavior! Pre získavanie čo najpresnejších údajov je potrebné zachovať frekvenciu do 3 sekúnd.
dialogWaitTitle Please wait Prosím, počkať...
mapPlaceSearch Where to? Vyhľadať...
unitKmhPerSec kph/s kph/s