Key English Slovak
ultimateLicenseLabel Ultimate Ultimate
proPlusLicenseLabel Pro+ Pro+
proLicenseLabel Pro Pro
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Pro Plus License
proLicenseTitle Pro License Pro License
menuMeterResetMinMax Reset min/max Vynulovať min./max.
menuFenceguard FenceGuard FenceGuard
toastTrackSaved Track saved. Trasa uložená
toastTrackDiscarded Track discarded. Trasa odstránená
toastTrackingRecording Recording Nahráva sa...
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Licencia bola úspešne pridelená. Vďaka za podporu.
dialog_exit_msg Warning: Tracking is active, and will be stopped. Upozornenie: Je aktívne trasovanie, ktoré bude ukončené!
dialogTrackUploadWaitTitle Please wait Prosím, počkať...
dialogGpsIntervalNote Keep this value below 3 sec to get the most accurate readings and consistent behavior! Pre získavanie čo najpresnejších údajov je potrebné zachovať frekvenciu do 3 sekúnd.
dialogWaitTitle Please wait Prosím, počkať...
unitFtxFt ft² ft²
unitKWH kWh kWh
unitKcal kcal kcal
unitKcalH kcal/h kcal/h
unitKcalKG kcal/kg kcal/kg