Key English Turkish
rewardedAdDescription Click here to watch an ad first Reklamı izlemek için tıklayın
dialog_fenceguard_add_text2 Fence will be raised around your current location to protect it from being exposed in recorded tracks. Fence kaydedilen rotada görünmemesi için güncel konumunuz etrafında koruma alanı oluşturacak.
dialog_fenceguard_update_text2 Fence raised around your location protects it from being exposed in recorded tracks. Fence kaydedilen rotada görünmemesi için güncel konumunuz etrafında koruma alanı oluşturacak.
dialogProfileDeleteMessage Warning: This will remove profile settings and totals data. Saved tracks will be left intact.

Delete profile %1$s?
Uyarı: Profil ayarları ve tüm veriler kaldırılacak. Kaydedilmiş rotalar silinmez.

Profili sil?
dialogTrackResumeProfileSwitchMessage Active profile will be switched from %1$s to %2$s. Continue? Aktif profil %1$s, %2$s ile değiştirilecek. Devam?
dialogResetNoTrackMessage No track was recorded. Reset the meters now? Herhangi bir rota kaydedilmedi. Ölçümleri sıfırla?
dialogGpsIntervalNote Keep this value below 3 sec to get the most accurate readings and consistent behavior! En doğru ve en tutarlı sonuçları elde etmek için bu değeri 3 sn'nin altında tutun!
dialogPermissionProblemMessage This permission is needed for the app to function properly. It can be granted in the App permissions settings page.

Go there now?
Bu izin, uygulamanın düzgün çalışması için gereklidir. İzinler uygulama ayarlar sayfasında verilebilir.

Şimdi oraya git?
dialogGoogleMapTermsViolation Google does not permit capturing contents of their maps, so map type must first be changed to any other.

Change map type now?
Google, haritalarının içeriğinin yakalanmasına izin vermiyor, bu yüzden önce harita türü değiştirilmeli.Harita türü değiştirilsin mi?
summaryTotalTimeInfo Time interval between the start time and the end time of this track. Bu kayıtın başlangıç ve bitiş zamanı arasındaki zaman aralığı.
sensorProperitesProfileInfo Sensor properties are managed per profile. Properties here are managed for the currently active profile only (%1$s). Sensör özellikleri her profil için ayrı işler. Buradaki özellikler sadece belirtilen güncel profil için geçerlidir.
sensorProperitesIsAutoPerimeterInfo This will perform automatic circumference measurements during a ride. Sürüş sırasında teker çevresini otomatik ölçer.
sensorProperitesTriggersCountInfo Number of triggers (e.g. magnets) used by the sensor. Sensors with no external triggers usually have a single internal trigger. Sensör tarafından kullanılan tetikleyici sayısı (örneğin mıknatıslar). Harici tetikleyici olmayan sensörlerde genellikle tek bir dahili tetikleyici bulunur.
sensorProperitesActivityRecognitionInfo Sensor will provide data only when your physical activity is recognized to be compatible with sensor purpose. For example, Step sensor will count steps while walking or running, not while riding a bike. Note, this may not be accurate and can be laggy. Google Play services are required. Sensör; sadece fiziksel aktiviteniz, sensörün amacına uygun kabul edildiğinde veri sağlayacaktır. Örneğin adım sensörü bisiklet sürerken değil, yürürken veya koşarken adımları sayar. Bunun doğru olmayabileceğini ve gecikmeli olabileceğini unutmayın. Google Play Hizmetleri gereklidir.
pref_app_language_translate_summary Click here if you would like to help translate this app to another language Uygulamanın çevrilmesine yardım etmek için buraya tıklayınız
pref_screenWaveOnOffMode_summary App-lock the display by waving twice in front of it. Wave again to unlock. Yakınlık sensörüne iki kez el salladığınızda uygulamayı kapatır. Uygulamayı açmak için aynı hareketi tekrar yapmanız yeterlidir.
pref_roar_threshold_speed_info AVAS will sound only when going faster than the threshold speed. Useful e.g. for downhills. İkaz sesleri yalnızca eşik hızından daha hızlı giderken çalacaktır. Faydalı örn. Yokuş aşağı.
pref_speed_calculate_mode_summary (All profiles) Recalculate speed from distances, do not use GPS value directly. This may provide more stable speed readings over GPS (Doppler) values. (Tüm profiller) Hızları mesafelerden yeniden hesaplayın, doğrudan GPS değerini kullanmayın. Bu, GPS (Doppler) değerleri üzerinden daha kararlı hız okumaları sağlayabilir.
pref_maps_offline_info_summary Mapsforge vector (.map) and Rmaps raster (.sqlitedb) maps are supported. Available at download.mapsforge.org. Harita birleşim vektörü (.map) ve Rmaps raster (.sqlitedb) haritaları desteklenir. download.mapsforge.org adresinde mevcuttur.
pref_maps_quickZoom_summary (All profiles) Enable invisible quick zoom buttons in the bottom part of the map, improves your orientation (Tüm profiller) Haritanın altındaki görülmez hızlı yaklaştırma botonlarını etkinleştir. Yöneliminizi geliştirir