Key English Ukrainian
summaryHeartBeats Heartbeats Пульс
pref_category_pressure_title Inbuilt pressure sensor Тиск
pref_screenWaveOnOffMode_summary App-lock the display by waving twice in front of it. Wave again to unlock. Погасити та заблокувати екран, двічі махнувши перед ним рукою. Те саме для розблокування.
prefBarometricAltitudeSummary Use pressure sensor data to enhance altitude accuracy, if available Використовувати вбудований барометр для покращення точності виміру висоти
prefBaroAltitudeUsesTemperatureSummary Use temperature sensor data for more accurate barometric altitudes, if available Використовувати дані сенсора температури для точнішого вимірювання барометричної висоти
prefPressureSensorOffsetTitle Pressure offset Зміщення показів барометра
prefPressureSensorOffsetInfo This constant is added to pressure readouts and can be used to mitigate sensor bias, if present. Ця константа плюсується до показів барометра і може використовуватися для усунення похибки вимірювання, якщо вона є
prefProhibitLocationAlertInfo Location will never be turned on nor used during activity, so map will not be available.

Data will be acquired exclusively from other sensors where available (Power, Speed, Cadence, Heart rate, Steps, Environment).
Локація не буде використовуватися під час активності, тож мапа буде недоступна.

Дані будуть отримані тільки з руху та натільних сенсорів при їх наявності (Потужність, Швидкість, Темп, Пульс, Кроки).
infoMeterModeElapsedMsg Duration of the trip, including all pauses but excluding stops. Тривалість подорожі, включаючи всі перерви але не враховуючи зупинки.
infoMeterModeAltitudeMsg Height above mean sea level (geoid). Висота над рівнем моря — Поточна, Максимальна та Мінімальна.

Зауважте: Це значення деколи може запізнюватися через неминучі затримки цифрової фільтрації.
infoMeterModeSlopeMsg Slope (gradient), a number describing terrain tilt where zero is horizontal. Higher number means steeper ascent, and negative is for descent. Нахил (градієнт) – вказує на відхилення рівня поверхні від горизонтального нуля. Вищі значення відображають крутіший підйом, від'ємні означають спуск.

Зауважте: Це значення може запізнюватися близько хвилини через неминучі затримки, викликані фільтрацією значень.
infoMeterModeSpeedMsg Instantaneous distance covered per unit of time. Швидкість — Поточна, Максимальна і Середня.
infoMeterModeVerticalSpeedMsg Speed in the up (positive) or down (negative) vertical direction. Швидкість підйому (додатні значення) чи спуску (від'ємні значення) — Поточна, Максимальна та Мінімальна.

Зауважте: Це значення може запізнюватися через неминучі затримки, викликані фільтрацією значень.
infoMeterModePaceMsg Inverse speed, i.e. time elapsed per unit of distance. Темп (зворотня швидкість) — Поточний, Максимальний та Середній.
infoMeterModeAccelerationMsg Rate of change of speed in time.

Negative means deceleration.
Ступінь зміни швидкості — Поточна, Максимальна та Мінімальна.

Від'ємні значення позначають сповільнення.
infoMeterModePowerMsg Power exerted during activity, due to drag forces, altitude change, etc.

Negative means power gain, e.g. when going downhill or braking.

When in kcal/h or kJ/h, it also takes efficiency and BMR into account.
Потужність вираховується із сили тяги, змін висоти та ін. — Поточна, Максимальна та Середня.

Від'ємні значення відображають набір потужності, наприклад при спусках чи гальмуванні.

Коли у ккал/год чи кДж/год, у профіль також записується ефективність та основний обмін речовин (BMR).

Зауважте: Це значення може відставати до хвилини через затримки, зумовлені фільтруванням значень.
infoMeterModeAvgActivePowerMsg Average power exerted during activity, not counting time intervals where power was absent (downhill, braking, coasting). Середня потужність рахується упродовж активності, не враховуючи інтервали без потужності чи з дуже малою потужністю (спуск, гальмування, рух по інерції).

Під час напружених тренувань це буде ваша порогова функціональна потужність (Functional Threshold Power).
infoMeterModeVerticalPowerMsg Power loss or gain while ascending or descending.

Negative means power gain (descending).

When in kcal/h or kJ/h, it also takes efficiency into account.
Втрата або набір потужності під час підйому чи спуску — Поточна, Максимальна та Середня.

Від'ємні значення відображають набір потужності (зниження).

Коли у ккал/год чи кДж/год, у профіль також записується ефективність.

Зауважте: Це значення може відставати до хвилини через затримки, зумовлені фільтруванням значень.
infoMeterModeTemperatureMsg Ambient temperature as measured with the device or an external sensor. Температура середовища, виміряна пристроєм — Поточна, Максимальна та Мінімальна.
infoMeterModePressureMsg Ambient pressure as measured with the device or an external sensor. Атмосферний тиск, виміряний пристроєм — Поточна, Максимальна та Мінімальна.