Glossary term

English

Additional explanation to clarify meaning or usage of the string.

English Czech
Slow (default) Pomalu (výchozí)
Forced restarts Nucený restart
Properties Vlastnosti
Google Google
Connecting… Připojuji…
Error during sharing actions Chyba při sdílení akcí
Toggle flickering mode with a button click while the flashlight is turned on Kliknutím na tlačítko můžete přepnout režim blikání, pokud je svítilna aktivní
Sounds enabled Zvuky povoleny
Device Zařízení
New track Nová trasa
45 sec 45 s
Yes Ano
Protect the location of your home, or other important places from being exposed in recorded tracks Chránit polohu svého domu nebo jiných důležitých míst, aby se nezobrazovaly v nahraných trasách
Driver Jezdec
Digital font Písmo číslic
Pause Pauza
This device lacks ambient temperature sensor, but it can be derived using other sensors. Please read more in Help. Toto zařízení neobsahuje snímač teploty okolí, ale může být odvozen z jiných senzorů. Další informace naleznete v nápovědě.
(All profiles) Use proximity sensor to keep the display off while not needed (Všechny profily) Použij senzor přiblížení k vypnutí displeje, pokud se nepoužívá
Pressure Tlak
Download now Stáhnout nyní
/mi /mi
Flashlight flickering Blikající svítilna
Meters Metrů
Use these only in the open atmosphere! Please disable while in pressurized, closed or air-conditioned vehicles like cars or airplanes! Používejte tyto pouze v otevřených prostorech! Zakažte, prosím, v tlakových, uzavřených nebo klimatizovaných vozidlech, jako jsou auta nebo letadla!
Map Mapa
Walk Chůze
hr hod
Providing control of the foreground service and easy access to the app Poskytnutí řízení služeb na popředí a snadný přístup k aplikaci
Metric [kg] Metrické [kg]
Fence Skrytí
No tracks here. Go out and record an activity! Neexistují žádné trasy. Je správný čas začít se zaznamenáváním!
Component Translation Difference to current string
This translation Translated Urban Biker/Urban Biker
The following string has different context, but the same source.
Translated Urban Biker/Strings

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Czech
Pause Pauza Urban Biker

String information

String age
3 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
cs.tbx, string 408