Glossary term

English

Additional explanation to clarify meaning or usage of the string.

English Czech
AVAS will sound only when going faster than the threshold speed. Useful e.g. for downhills. Rachot bude slyšet pouze tehdy, když pojedete rychleji než je prahová rychlost. Užitečné např. při sjezdu z kopce.
Power (total) Výkon (celkem)
Needle Ručička
Speedometer Rychloměr
act pwr akt. síla
const konst
[W] [W]
m m
Unsupported Nepodporováno
Hi-res map Mapa s vys. rozlišením
Mapsforge vector (.map) and Rmaps raster (.sqlitedb) maps are supported. Available at download.mapsforge.org. Jsou podporovány vektory Mapsforge (.map) a rastry Rmaps (.sqlitedb) map.. Dostupné na download.mapsforge.org.
Meter Metr
Force loudspeaker Vnutit repoduktor
Alarm will sound when significant movement is detected while tracking is paused Zvuk upozornění při detekci významného pohybu, při vypnutém záznamu trasy
Location Poloha
Maps Mapy
Resuming, please wait… Obnovuji, čekejte prosím…
kg kg
Edit fence Upravit zónu
Bell Zvonek
Ended Ukončeno
Animation Animace
h:m:s h:m:s
5 min 5 min
Paused: %1$s Pozastaveno: %1$s
Sound on countdown before resuming the track (…3, 2, 1, GO!) Zvuk při odpočítávání před odstartováním trasy (…3, 2, 1, GO!)
Cancel Zrušit
Digital Digitální
The profile has been deleted Profil byl smazán
Close Zavřít
Part of the energy spent that would suffice to make the same trip by moving at a constant speed equal to the average speed. Higher is better. Část použité energie, která by postačovala na stejnou aktivitu při pohybu konstantní rychlostí rovné průměrné rychlosti. Vyšší hodnota je lepší.
Component Translation Difference to current string
This translation Translated Urban Biker/Urban Biker
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Urban Biker/Strings
Translated Urban Biker/Strings

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Czech
Maps Mapy Urban Biker

String information

String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
cs.tbx, string 679