Glossary term

English

Additional explanation to clarify meaning or usage of the string.

English Czech
ms ms
Reset totals Vynulovat čítače
min/mi min/mi
Tallies Záznamy
Thanks! Please write a nice review or rate us 5 stars on the Play Store. Děkujeme! Napište pochvalnou recenzi nebo nás ohodnoťte pěti hvězdami na Obchodu Play.
Warning: This action cannot be undone.

Delete the track %1$s?
Varování: Akci nelze vzít zpět.

Smazat trasu %1$s?
Follow off Sledování vypnuto
Enable Passive GPS mode when clicking GPS button Povolit pasivní GPS režim kliknutím na tlačítko GPS
per 3 months /3 měs
/h /h
Portrait Na výšku
Reset profile totals to zero? Vynulovat čítače v profilu?
Driver: %1$s, Vehicle: %2$s, Cargo: %3$s, Passengers: %4$s, Wheels: %5$s Řidič: %1$s, Vozidlo: %2$s, Náklad: %3$s, Cestující: %4$s, Kola: %5$s
Keep screen on Ponechat displej zapnutý
Effects Efekty
🔹 No ads 🔹 Bez reklam
Efficacy (cumulative) Účinnost (kumulativní)
Location permission is needed to find Bluetooth devices.

No Bluetooth devices will be found if the permission is rejected.
Přístup k Poloze je zapotřebí pro nalezení Bluetooth zařízení.

Žádné nebude nalezeno, pokud použití Polohy zakážete.
mi mi
spd rych
Render terrain Vykreslit terén
Temperature Teplota
Pro+ Pro+
Speed in the up (positive) or down (negative) direction — Current, Maximum and Minimum.

Please note: This can be delayed from the real time, due to inevitable digital filtering delays.
Rychlost ve směru nahoru (pozitivní) nebo dolů (negativní) — Aktuální, Maximální a Minimální.

Poznámka: Může docházet ke zpoždění díky neovlivnitelným zpožděním digitálních filtrů.
Help & Support Nápověda & Podpora
kin en kin
per year /rok
Continue producing sounds even if audio focus is lost (by system notification or another app) Pokračuje se zvuky i když ztratí zvukový přístup (od systémové nebo jiné aplikace)
Efficiency Účinnost
Confidence indicator Indikátor důvěry
Auto pause Automatická pauza
Component Translation Difference to current string
This translation Translated Urban Biker/Urban Biker
The following string has different context, but the same source.
Translated Urban Biker/Strings

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Czech
No Ne Urban Biker
🔹 No ads 🔹 Bez reklam Urban Biker

String information

String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
cs.tbx, string 99