Glossary term

English

Additional explanation to clarify meaning or usage of the string.

English Czech
Enable Passive GPS mode when clicking GPS button Povolit pasivní GPS režim kliknutím na tlačítko GPS
per 3 months /3 měs
/h /h
Portrait Na výšku
Reset profile totals to zero? Vynulovat čítače v profilu?
Driver: %1$s, Vehicle: %2$s, Cargo: %3$s, Passengers: %4$s, Wheels: %5$s Řidič: %1$s, Vozidlo: %2$s, Náklad: %3$s, Cestující: %4$s, Kola: %5$s
Keep screen on Ponechat displej zapnutý
Effects Efekty
🔹 No ads 🔹 Bez reklam
Efficacy (cumulative) Účinnost (kumulativní)
Location permission is needed to find Bluetooth devices.

No Bluetooth devices will be found if the permission is rejected.
Přístup k Poloze je zapotřebí pro nalezení Bluetooth zařízení.

Žádné nebude nalezeno, pokud použití Polohy zakážete.
mi mi
spd rych
Render terrain Vykreslit terén
Temperature Teplota
Pro+ Pro+
Speed in the up (positive) or down (negative) direction — Current, Maximum and Minimum.

Please note: This can be delayed from the real time, due to inevitable digital filtering delays.
Rychlost ve směru nahoru (pozitivní) nebo dolů (negativní) — Aktuální, Maximální a Minimální.

Poznámka: Může docházet ke zpoždění díky neovlivnitelným zpožděním digitálních filtrů.
Help & Support Nápověda & Podpora
kin en kin
per year /rok
Continue producing sounds even if audio focus is lost (by system notification or another app) Pokračuje se zvuky i když ztratí zvukový přístup (od systémové nebo jiné aplikace)
Efficiency Účinnost
Confidence indicator Indikátor důvěry
Auto pause Automatická pauza
🔹 Mapbox maps
🔹 No ads
🔹 Mapbox mapy
🔹 Bez reklam
Maps source Zdroj map
Please fill in Power parameters in Settings Prosím vyplňte parametry výkonu v nastaveních
Default Výchozí
Altitude Nadmořská výška
Reset min/max Vynulovat min/max
v pwr v.síla
Component Translation Difference to current string
This translation Translated Urban Biker/Urban Biker
The following string has different context, but the same source.
Translated Urban Biker/Strings

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Czech
Pro Pro Urban Biker
Pro+ Pro+ Urban Biker

String information

String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
cs.tbx, string 106