Translation

c17634443f0d697864ae2c9b9d08bd433bc44f96
English
Key English Greek
c17634443f0d697864ae2c9b9d08bd433bc44f96 Record your rides, runs or hikes with a single button click. It's super-easy, yet powerful! Ready for more? Explore the plethora of features and settings! Καταγράψτε τις βόλτες, τις διαδρομές ή τις πεζοπορίες σας με ένα μόνο κλικ. Είναι εξαιρετικά εύκολο, αλλά πανίσχυρο! Είστε έτοιμοι για περισσότερα; Εξερευνήστε την πληθώρα χαρακτηριστικών και ρυθμίσεων!
18c734ed044a7125f105b950f838729e680f5f55 🎯 Accuracy 🎯 Ακρίβεια
018d5e8a7d748a4222b5f402522b7abbb0693826 • Wireless sensors 📟 – supports many standard Bluetooth LE and ANT+ sensors.
• Barometric altitude 🏔️ – barometer sensor is used for supreme altitude accuracy.
• Power meter 🔥 – the most accurate power and energy meter in industry.
• Auto pausing ⏯️ – can discard all pauses, like the classic wired cycle computer.
• Cockpit 💺 – shows accurate distance, duration, altitude, ascent, descent, power, climb power, energy, efficacy, heart rate, step count, cadence, gear ratio, kinetic energy, vertical speed, acceleration, pace, pressure, temperature, odometer… more than 75 statistics in total!
• Ασύρματοι αισθητήρες 📟 - υποστηρίζονται πολλοί τυπικοί αισθητήρες Bluetooth LE και ANT +.
• Βαρομετρικό υψόμετρο 🏔️ - Ο αισθητήρας βαρόμετρου χρησιμοποιείται για την ακρίβεια του υψομέτρου.
• Μετρητής ισχύος🔥 - ο ακριβέστερος μετρητής ισχύος και ενέργειας στη βιομηχανία.
• Αυτόματη παύση ⏯️ - μπορεί να απορρίψει όλες τις παύσεις, όπως ο κλασικός ενσύρματος υπολογιστής ποδηλάτου.
• Πιλοτήριο 💺 - προβάλει την ακριβή απόσταση, διάρκεια, υψόμετρο, ανάβαση, κατάβαση, ισχύ, δύναμη ανάβασης, ενέργεια, αποτελεσματικότητα, καρδιακό ρυθμό, βήματα, ρυθμό, σχέση ταχύτητας, κινητική ενέργεια, κατακόρυφη ταχύτητα, επιτάχυνση, ρυθμό, πίεση, θερμοκρασία, οδόμετρο ... περισσότερες από 75 στατιστικές συνολικά!
d26d799ee696b7bdf1179057dd4180d7b31e7cef
⚡ Efficiency

⚡ Αποδοτικότητα
495f84509eb9b2b944bf6cda399ce37fda979e82 • Free 🌌 – full set of features, no restrictions.
• Battery-saving 🔋 – enjoy day-long activities knowing that the battery will last.
• Offline friendly 📴 – Internet is needed for features like online maps, but is not required.
• Profiles 👥 – quickly switch the profile e.g. from Bike to Run without stopping the recording.
• Easy resume ↩️ – resume any past ride, doesn't matter if you stopped for an hour or a day.
• Δωρεάν 🌌 - πλήρες σύνολο λειτουργιών, χωρίς περιορισμούς.
• Εξοικονόμηση μπαταρίας 🔋 - Απολαύστε καθημερινές δραστηριότητες γνωρίζοντας ότι η μπαταρία θα διαρκέσει.
• Φιλικό εκτός σύνδεσης 📴 - Το Διαδίκτυο χρειάζεται για λειτουργίες όπως online χάρτες, αλλά δεν απαιτείται.
• Προφίλ 👥 - αλλάξτε γρήγορα προφίλ, π.χ. από "Ποδήλατο" σε "Τρέξιμο" χωρίς να σταματήσει η εγγραφή.
• Εύκολη επαναφορά↩️ - Συνέχιση οποιουδήποτε προηγούμενου γύρου, δεν έχει σημασία αν σταματήσατε για μια ώρα ή μια μέρα.
a27dfaea88028b9919730fd8a49b4684d7989a3d
🛡️ Security

🛡️ Ασφάλεια
aa7718af0dd79f7b571632e2603174cc2ba1bd84 • Bike light 🔦 – flashing bike light, turned off automatically when put in a pocket.
• Bicycle bell 🔔 – automatic ring when braking, or manually by touching or shaking the device.
• Moving sounds 📣 – great for silent bikes that startle pedestrians.
• Maximum privacy 🕵️ – recorded tracks are stored to device only, also location of your home, workplace, and other private places can be hidden easily.
• Φως ποδηλάτου 🔦 - αναλάμπων φως ποδηλάτου, απενεργοποιείται αυτόματα όταν τοποθετείται σε μια τσέπη.
• Κουδούνι ποδηλάτου 🔔 - αυτόματο κουδούνισμα κατά την πέδηση ή χειροκίνητα αγγίζοντας ή κουνώντας τη συσκευή.
• Ήχοι μετακίνησης 📣 - ιδανικοί για αθόρυβα ποδήλατα που ξαφνιάζουν τους πεζούς.
• Μέγιστη προστασία απορρήτου 🕵️ - οι καταγεγραμμένες διαδρομές αποθηκεύονται μόνο στη συσκευή, ενώ η θέση του σπιτιού, του χώρου εργασίας και άλλων ιδιωτικών χώρων μπορεί να αποκρυφτεί εύκολα.
3e3885935cc391c0dd4e25d9bc3b90cfaa1adaee
👨‍🔬 Science underneath

👨‍🔬 Υποκείμενη επιστήμη
ecc0e663eaad2e60f5e649fade792d4094d53777 • AI algorithms 🤖 – machine learning and robust statistics is utilized for data processing.
• Number crunching 🧬 – more than 65 statistics computed for every ride in sub-second resolution, raw data available in CSV format.
• Physical consistency 📐 – maximum speed cannot possibly be smaller than average speed, and metrics shouldn't spike without the cause.
• Mathematical consistency 📈 – problems of decimal rounding, finite precision, or round-off errors are all handled very carefully for top-notch accuracy.
• Αλγόριθμοι τεχνικής νοημοσύνης 🤖 - Μηχανή εκμάθησης και ισχυρές στατιστικές χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία δεδομένων.
• Αριθμοί στατιστικών αριθμητικών πράξεων. 🧬 - περισσότερες από 65 στατιστικές υπολογίζονται για κάθε γύρο σε δευτερεύουσα ανάλυση, ακατέργαστα δεδομένα διαθέσιμα σε μορφή CSV.
• Φυσική συνέπεια 📐 - η μέγιστη ταχύτητα δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τη μέση ταχύτητα και οι μετρήσεις δεν μπορούν να αυξάνονται χωρίς αιτίο.
• Μαθηματική συνέπεια 📈 - τα προβλήματα στρογγυλοποίησης δεκαδικών ψηφίων, πεπερασμένης ακρίβειας ή στρογγυλοποίησης σφαλμάτων χειρίζονται πολύ προσεκτικά για την ακρίβεια.
14d27af164c7c2da74dbf7e3378ef3e0e3a8087d
✅ Not just for sports

✅ Όχι μόνο για αθλήματα
6b8dabc46a203b509630387ed6c1602a10d274fe Modern bikers often use more than one means of transport throughout a day. The application can be used to track many of your day-to-day activities, like walking and running, car driving, and even flying. Οι σύγχρονοι ποδηλάτες χρησιμοποιούν συχνά περισσότερα από ένα μέσα μεταφοράς σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση πολλών καθημερινών δραστηριοτήτων σας, όπως το περπάτημα και τρέξιμο, την οδήγηση αυτοκινήτου, ακόμα και την πτήση.
title Urban Biker Αστικός ποδηλάτης
shortDescription Turn your phone into a powerful bike computer! Μετατρέψτε το τηλέφωνό σας σε έναν πανίσχυρο υπολογιστή ποδηλασίας!
Key English Greek
018d5e8a7d748a4222b5f402522b7abbb0693826 • Wireless sensors 📟 – supports many standard Bluetooth LE and ANT+ sensors.
• Barometric altitude 🏔️ – barometer sensor is used for supreme altitude accuracy.
• Power meter 🔥 – the most accurate power and energy meter in industry.
• Auto pausing ⏯️ – can discard all pauses, like the classic wired cycle computer.
• Cockpit 💺 – shows accurate distance, duration, altitude, ascent, descent, power, climb power, energy, efficacy, heart rate, step count, cadence, gear ratio, kinetic energy, vertical speed, acceleration, pace, pressure, temperature, odometer… more than 75 statistics in total!
• Ασύρματοι αισθητήρες 📟 - υποστηρίζονται πολλοί τυπικοί αισθητήρες Bluetooth LE και ANT +.
• Βαρομετρικό υψόμετρο 🏔️ - Ο αισθητήρας βαρόμετρου χρησιμοποιείται για την ακρίβεια του υψομέτρου.
• Μετρητής ισχύος🔥 - ο ακριβέστερος μετρητής ισχύος και ενέργειας στη βιομηχανία.
• Αυτόματη παύση ⏯️ - μπορεί να απορρίψει όλες τις παύσεις, όπως ο κλασικός ενσύρματος υπολογιστής ποδηλάτου.
• Πιλοτήριο 💺 - προβάλει την ακριβή απόσταση, διάρκεια, υψόμετρο, ανάβαση, κατάβαση, ισχύ, δύναμη ανάβασης, ενέργεια, αποτελεσματικότητα, καρδιακό ρυθμό, βήματα, ρυθμό, σχέση ταχύτητας, κινητική ενέργεια, κατακόρυφη ταχύτητα, επιτάχυνση, ρυθμό, πίεση, θερμοκρασία, οδόμετρο ... περισσότερες από 75 στατιστικές συνολικά!
14d27af164c7c2da74dbf7e3378ef3e0e3a8087d
✅ Not just for sports

✅ Όχι μόνο για αθλήματα
18c734ed044a7125f105b950f838729e680f5f55 🎯 Accuracy 🎯 Ακρίβεια
3e3885935cc391c0dd4e25d9bc3b90cfaa1adaee
👨‍🔬 Science underneath

👨‍🔬 Υποκείμενη επιστήμη
495f84509eb9b2b944bf6cda399ce37fda979e82 • Free 🌌 – full set of features, no restrictions.
• Battery-saving 🔋 – enjoy day-long activities knowing that the battery will last.
• Offline friendly 📴 – Internet is needed for features like online maps, but is not required.
• Profiles 👥 – quickly switch the profile e.g. from Bike to Run without stopping the recording.
• Easy resume ↩️ – resume any past ride, doesn't matter if you stopped for an hour or a day.
• Δωρεάν 🌌 - πλήρες σύνολο λειτουργιών, χωρίς περιορισμούς.
• Εξοικονόμηση μπαταρίας 🔋 - Απολαύστε καθημερινές δραστηριότητες γνωρίζοντας ότι η μπαταρία θα διαρκέσει.
• Φιλικό εκτός σύνδεσης 📴 - Το Διαδίκτυο χρειάζεται για λειτουργίες όπως online χάρτες, αλλά δεν απαιτείται.
• Προφίλ 👥 - αλλάξτε γρήγορα προφίλ, π.χ. από "Ποδήλατο" σε "Τρέξιμο" χωρίς να σταματήσει η εγγραφή.
• Εύκολη επαναφορά↩️ - Συνέχιση οποιουδήποτε προηγούμενου γύρου, δεν έχει σημασία αν σταματήσατε για μια ώρα ή μια μέρα.
6b8dabc46a203b509630387ed6c1602a10d274fe Modern bikers often use more than one means of transport throughout a day. The application can be used to track many of your day-to-day activities, like walking and running, car driving, and even flying. Οι σύγχρονοι ποδηλάτες χρησιμοποιούν συχνά περισσότερα από ένα μέσα μεταφοράς σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση πολλών καθημερινών δραστηριοτήτων σας, όπως το περπάτημα και τρέξιμο, την οδήγηση αυτοκινήτου, ακόμα και την πτήση.
a27dfaea88028b9919730fd8a49b4684d7989a3d
🛡️ Security

🛡️ Ασφάλεια
aa7718af0dd79f7b571632e2603174cc2ba1bd84 • Bike light 🔦 – flashing bike light, turned off automatically when put in a pocket.
• Bicycle bell 🔔 – automatic ring when braking, or manually by touching or shaking the device.
• Moving sounds 📣 – great for silent bikes that startle pedestrians.
• Maximum privacy 🕵️ – recorded tracks are stored to device only, also location of your home, workplace, and other private places can be hidden easily.
• Φως ποδηλάτου 🔦 - αναλάμπων φως ποδηλάτου, απενεργοποιείται αυτόματα όταν τοποθετείται σε μια τσέπη.
• Κουδούνι ποδηλάτου 🔔 - αυτόματο κουδούνισμα κατά την πέδηση ή χειροκίνητα αγγίζοντας ή κουνώντας τη συσκευή.
• Ήχοι μετακίνησης 📣 - ιδανικοί για αθόρυβα ποδήλατα που ξαφνιάζουν τους πεζούς.
• Μέγιστη προστασία απορρήτου 🕵️ - οι καταγεγραμμένες διαδρομές αποθηκεύονται μόνο στη συσκευή, ενώ η θέση του σπιτιού, του χώρου εργασίας και άλλων ιδιωτικών χώρων μπορεί να αποκρυφτεί εύκολα.
c17634443f0d697864ae2c9b9d08bd433bc44f96 Record your rides, runs or hikes with a single button click. It's super-easy, yet powerful! Ready for more? Explore the plethora of features and settings! Καταγράψτε τις βόλτες, τις διαδρομές ή τις πεζοπορίες σας με ένα μόνο κλικ. Είναι εξαιρετικά εύκολο, αλλά πανίσχυρο! Είστε έτοιμοι για περισσότερα; Εξερευνήστε την πληθώρα χαρακτηριστικών και ρυθμίσεων!
d26d799ee696b7bdf1179057dd4180d7b31e7cef
⚡ Efficiency

⚡ Αποδοτικότητα
ecc0e663eaad2e60f5e649fade792d4094d53777 • AI algorithms 🤖 – machine learning and robust statistics is utilized for data processing.
• Number crunching 🧬 – more than 65 statistics computed for every ride in sub-second resolution, raw data available in CSV format.
• Physical consistency 📐 – maximum speed cannot possibly be smaller than average speed, and metrics shouldn't spike without the cause.
• Mathematical consistency 📈 – problems of decimal rounding, finite precision, or round-off errors are all handled very carefully for top-notch accuracy.
• Αλγόριθμοι τεχνικής νοημοσύνης 🤖 - Μηχανή εκμάθησης και ισχυρές στατιστικές χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία δεδομένων.
• Αριθμοί στατιστικών αριθμητικών πράξεων. 🧬 - περισσότερες από 65 στατιστικές υπολογίζονται για κάθε γύρο σε δευτερεύουσα ανάλυση, ακατέργαστα δεδομένα διαθέσιμα σε μορφή CSV.
• Φυσική συνέπεια 📐 - η μέγιστη ταχύτητα δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τη μέση ταχύτητα και οι μετρήσεις δεν μπορούν να αυξάνονται χωρίς αιτίο.
• Μαθηματική συνέπεια 📈 - τα προβλήματα στρογγυλοποίησης δεκαδικών ψηφίων, πεπερασμένης ακρίβειας ή στρογγυλοποίησης σφαλμάτων χειρίζονται πολύ προσεκτικά για την ακρίβεια.
shortDescription Turn your phone into a powerful bike computer! Μετατρέψτε το τηλέφωνό σας σε έναν πανίσχυρο υπολογιστή ποδηλασίας!
title Urban Biker Αστικός ποδηλάτης

Loading…

User avatar PanosMoros

Translation changed

Urban Biker / Store DescriptionGreek

2 years ago
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Greek
No related strings found in the glossary.

String information

Key
c17634443f0d697864ae2c9b9d08bd433bc44f96
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/store/storedesc-el.xml, string 1