Translation

prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_1
English
Key English Bulgarian
prefMapDiskCacheSizeEntries_1 50 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_10 4 GB
prefMapDiskCacheSizeEntries_11 5 GB
prefMapDiskCacheSizeEntries_2 100 MB (default)
prefMapDiskCacheSizeEntries_3 200 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_4 300 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_5 400 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_6 500 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_7 1 GB
prefMapDiskCacheSizeEntries_8 2 GB
prefMapDiskCacheSizeEntries_9 3 GB
prefMapDiskCacheSizeSummary When viewing a map, both online and offline, parts are being cached locally to reduce the need for repeated download or recreation. This speeds up map loading and saves battery. (All profiles) При гледане на карта, онлайн и офлайн, частите се кешират локално, за да се намали нуждата от многократно изтегляне или чертане. Това ускорява зареждането на картата и спестява батерията. (Всички профили)
prefMapDiskCacheSizeTitle Map cache size limit Лимит за размера на кеша на картата
prefMapGuideRouteColorTitle Guide route color Цвят на пътеводителя
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_0 Switch theme
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_1 Switch file
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_2 None
prefMapOnlineModeEntries_0 Online
prefMapOnlineModeEntries_1 Offline
prefMapTrackColorTitle Track color Цвят на трасето
prefNotificationAlwaysSummary Show app notification icon in system status bar at all times, not only when tracking is active. Показвай иконата за известяване на приложението в лентата на състоянието на системата постоянно, не само когато проследяването е активно.
prefNotificationAlwaysTitle Persistent notification Постоянно известяване
prefPressureSensorOffsetInfo This constant is added to pressure readouts and can be used to mitigate sensor bias, if present. Тази константа се добавя към показанията на барометъра и може да се използва за смекчаване на отклоненията на барометъра, ако има такива
prefPressureSensorOffsetTitle Pressure offset Корекция на барометъра
prefProhibitLocationAlertInfo Location will never be turned on nor used during activity, so map will not be available.

Data will be acquired exclusively from other sensors where available (Power, Speed, Cadence, Heart rate, Steps, Environment).
prefProhibitLocationSummary Prevent GPS during activity Това ще добие данни само от безжичните сензори (Мощност, Скорост, Темпо, Пулс) и няма да включва GPS
prefProhibitLocationTitle Do not use Location Не използвай GPS
prefTemperatureSensorDerivedSummary This device lacks ambient temperature sensor, but it can be derived using other sensors. Please read more in Help. На това устройство липсва сензор за околна температура, но тя може да бъде получена чрез други сензори. Моля, прочетете повече в Помощ.
prefTemperatureSensorDerivedTitle Use derived sensor Използвай вграденият сензор
prefUnitsEnergyEntries_0 [kcal]

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_1
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-bg.xml, string 1229