Translation

dialogTracksDeleteMessage
English
Key English Bulgarian
dialog_fenceguard_remove_defaultText Are you sure to remove the fence? Сигурни ли сте, че искате да премахнете скритата зона?
dialog_fenceguard_remove_formatText Are you sure to remove the fence %1$s? Сигурни ли сте, че искате да премахнете скритата зона %1$s?
dialog_track_save_text Distance %1$.3f %2$s
Duration %3$s
(%4$s)

The track seems very short. Save this track?
Разстояние %1$.3f %2$s
Продължителност %3$s
(%4$s)

Изглежда, че трасето е много кратко. Искате ли да го запазите?
dialog_exit_title @string/app_name
dialog_exit_msg Warning: Tracking is active, and will be stopped. Внимание: Трасето в момента се записва и ще бъде спряно.
dialogProfileDeleteTitle Delete profile Изтрий профил
dialogProfileDeleteMessage Warning: This will remove profile settings and totals data. Saved tracks will be left intact.

Delete profile %1$s?
Внимание: Това действие ще изтрие настройките на профила и запазените данни. Запазените трасета ще останат непроменени.

Изтриване на профил %1$s?
dialogProfileAddTitle New profile Нов профил
dialogProfileAddInfo New profile will have its settings copied from the currently active profile Настройките за новия профил ще бъдат копирани от текущия активен профил
dialogProfileEditTitle Edit profile Редактирайте профил
dialogProfileEditTotals Totals: Резултати:
dialogProfileTotalsResetMessage Reset profile totals to zero? Нулиране на резултатите от профила?
dialogProfileSwitchTitle Switch profile Превключване на профил
dialogProfileSwitchMessage Tracking is active. Are you sure to switch to profile %1$s? Има активно записване на проследяване. Сигурни ли сте, че искате да превключите към профил %1$s?
dialogTracksDeleteTitle Delete tracks Изтриване на трасета
dialogTracksDeleteMessage Warning: This action cannot be undone. Delete selected tracks?

To confirm deletion, enter the following code to continue.
Предупреждение: Това действие не може да бъде отменено. Изтриване на избраните песни?

За да потвърдите изтриването, въведете следния код, за да продължите.
dialogTrackDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete the track %1$s?
Внимание: Това действие не може да бъде отменено.

Изтриване на трасето %1$s?
dialogTrackResumeTitle Resume track Продължи трасе
dialogTrackResumeGpsActiveMessage Tracking is active. Please turn off or pause the GPS first. Има активно проследяване. Моля, първо изключете или сложете на пауза GPS.
dialogTrackResumeProfileNotBlankMessage Target profile %1$s is not blank. Please reset first. Зададеният профил %1$s не е празен. Моля, първо го нулирайте.
dialogTrackResumeProfileSwitchMessage Active profile will be switched from %1$s to %2$s. Continue? Активен профил ще бъде превключен от %1$s към %2$s. Продължаване?
dialogTrackResumeProfileMissingMessage Profile %1$s which created this track does not exist anymore. Resume in current profile %2$s? Профилът %1$s който създаде това трасе вече не съществува. Продължаване в текущ профил %2$s?
dialogTrackResumeGeneralPromptMessage Track will be resumed in profile %1$s. Continue? Трасето ще бъде продължено в профил %1$s. Продължаване?
dialogTrackResumeGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Възникна грешка. Моля, опитайте отново.
dialogTrackResumeWaitMessage Resuming, please wait… Продължаване. Моля, изчакайте…
dialogTracksShareTitle Share tracks Споделяне на трасета
dialogTracksShareGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Възникна грешка. Моля, опитайте отново.
dialogTracksShareCountExceeded Cannot share more than 100 tracks at once. Невъзможно споделянето на повече от 100 трасета наведнъж.
dialogGpsSettingsPromptTitle Location is turned off Определяне на местоположението е изключено
dialogGpsSettingsPromptMessage You won't be able to use most of the features of this app without Location.

Please make sure the Location is enabled and set to 'High accuracy' mode.

Open Location Settings now?
Без определяне на местоположението Вие няма да можете да използвате повечето от функциите на приложението.

Моля, убедете се, че GPS е настроен на режим "Висока точност".

Отваряне на настройките на местоположението сега?
dialogBaroAltitudePromptTitle Barometric altitude problem Проблем с барометричната височина
Key English Bulgarian
dialogStoragePermissionRequest The app needs to access the storage so it can save or restore your tracks and settings.

Without giving the permission you may not be able to see your tracks history, and you could loose your data.
Приложението има нужда от достъп до хранилището, за да може да запазва или възстановява вашите следи и настройки.

Без да дадете разрешение, може да не успеете да видите хронологията на вашите песни и да загубите данните си.
dialogStoragePermissionRequestTitle Storage permission Разрешение за достъп до хранилището
dialogThermoBarometerNoticeMessage Thermo Barometer depends on outdoor air temperature for accuracy.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Точността на Термо барометъра зависи от температурата навън.

Моля, не го използвайте в затворени или климатизирани пространства като някои превозни средства и самолети.
dialogThermoBarometerNoticeTitle Notice Забележка
dialogTrackDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete the track %1$s?
Внимание: Това действие не може да бъде отменено.

Изтриване на трасето %1$s?
dialogTrackEditNotesHint Notes Бележки
dialogTrackEditTitleHint Title Заглавие
dialogTrackResumeGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Възникна грешка. Моля, опитайте отново.
dialogTrackResumeGeneralPromptMessage Track will be resumed in profile %1$s. Continue? Трасето ще бъде продължено в профил %1$s. Продължаване?
dialogTrackResumeGpsActiveMessage Tracking is active. Please turn off or pause the GPS first. Има активно проследяване. Моля, първо изключете или сложете на пауза GPS.
dialogTrackResumeProfileMissingMessage Profile %1$s which created this track does not exist anymore. Resume in current profile %2$s? Профилът %1$s който създаде това трасе вече не съществува. Продължаване в текущ профил %2$s?
dialogTrackResumeProfileNotBlankMessage Target profile %1$s is not blank. Please reset first. Зададеният профил %1$s не е празен. Моля, първо го нулирайте.
dialogTrackResumeProfileSwitchMessage Active profile will be switched from %1$s to %2$s. Continue? Активен профил ще бъде превключен от %1$s към %2$s. Продължаване?
dialogTrackResumeTitle Resume track Продължи трасе
dialogTrackResumeWaitMessage Resuming, please wait… Продължаване. Моля, изчакайте…
dialogTracksDeleteMessage Warning: This action cannot be undone. Delete selected tracks?

To confirm deletion, enter the following code to continue.
Предупреждение: Това действие не може да бъде отменено. Изтриване на избраните песни?

За да потвърдите изтриването, въведете следния код, за да продължите.
dialogTracksDeleteTitle Delete tracks Изтриване на трасета
dialogTracksShareChoices_0 ZIPs (complete) ZIP (завършен/и)
dialogTracksShareChoices_1 GPX only Само GPX
dialogTracksShareCountExceeded Cannot share more than 100 tracks at once. Невъзможно споделянето на повече от 100 трасета наведнъж.
dialogTracksShareGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Възникна грешка. Моля, опитайте отново.
dialogTracksShareTitle Share tracks Споделяне на трасета
dialogTrackUploadActivityType Activity type Тип дейност
dialogTrackUploadDescriptionHint Share your thoughts… Споделете мислите си…
dialogTrackUploadPlatform Online service Онлайн услуга
dialogTrackUploadPreparing Preparing track data… Подготовка на данните за трасето…
dialogTrackUploadSending Sending… Изпращане…
dialogTrackUploadShareAgainButton Share again Сподели отново
dialogTrackUploadShareButton Share Сподели
dialogTrackUploadStravaIsCommute Commute До работа

Loading…

User avatar None

Automatic translation

Urban Biker / StringsBulgarian

3 weeks ago
User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsBulgarian

3 months ago
4 years ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "Предупреждение: Това действие не може да бъде отменено. Изтриване на избраните песни? За да потвърдите изтриването, въведете следния код, за да продължите.".

Fix string

Reset

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialogTracksDeleteMessage
Flags
java-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-bg.xml, string 277