Translation

toastRestartRequired
English
Key English Bulgarian
menuClear Clear Изчисти
menuCenterOnMap Center Центрирай
menuClose Close Затвори
menuInfo Info Информация
menuRateAndComment Rate us Оценете ни
menuRefresh Refresh Опресни
menuSwitchProfile Switch to Превключи към
menuScreenshot Screenshot Екранна снимка
share_title Send via Изпрати чрез
share_subject @string/app_name
pick_a_color Pick a color Избери цвят
fence_name_default My Place Моето Местоположение
profileNameDefault New Profile Нов Профил
featureNotAvailable Sorry, the feature is not available on this device За съжаление, функцията не е налична на това устройство
farFromHere Far from here Далеч оттук
toastRestartRequired Please restart the app for this to take effect Моля, рестартирайте приложението за да влязат промените в сила
toastActiveProfile Profile: %1$s Профил: %1$s
toastProfileSavingError Error saving profile data! Please try again. Грешка при запазването на данните на профила! Моля, опитайте отново.
toastProfileChangeError Could not switch the profile! Please try again. Неуспешно превключване на профила! Моля, опитайте отново.
toastGpsEnabled GPS turned on GPS Включен
toastTrackSaved Track saved. Трака е запазен.
toastTrackDiscarded Track discarded. Трака не е запазен.
toastTrackSavingError Error saving track! Try resetting again. Грешка при запазването на трака! Опитайте да го запазите отново.
toastTrackWritingError Error writing track data to storage! Try resetting again. Грешка при записването на трака в паметта! Опитайте да го запишете отново.
toastTrackZippingError Error zipping track! Try resetting again. Грешка при компресирането на трака! Моля, опитайте отново.
toastTrackMovingError Error moving track to USB storage! Try resetting again. Грешка при преместването на трака в USB паметта! Моля, опитайте отново.
toastPressAgainToExit Press again to exit Натиснете отново за изход
toastTrackingRecording Recording Запис
toastTrackingRecordingPassive Passive recording Пасивно записване
toastTrackingPaused Paused На пауза
toastTrackingStopped Stopped Спряно
Key English Bulgarian
toastMapClickInfo Long-tap for map options Дълго натискане за опции на картата
toastMapFollowingAutorotate Auto-rotate on Авто-завъртане включено
toastMapFollowingOff Follow off Следване на картата изключено
toastMapFollowingOn Follow on Следване на картата включено
toastMapLayerTrafficOff Traffic off Трафик изключен
toastMapLayerTrafficOn Traffic on Трафик включен
toastPressAgainToExit Press again to exit Натиснете отново за изход
toastProfileButtonClickInfo Long-click to switch profile Дълго натискане за превключване на профила
toastProfileChangeError Could not switch the profile! Please try again. Неуспешно превключване на профила! Моля, опитайте отново.
toastProfileSavingError Error saving profile data! Please try again. Грешка при запазването на данните на профила! Моля, опитайте отново.
toastProfilesListNonemptyDelete Cannot delete — Profile contains some unsaved data! Please finish first. Не може да се изтрие - Профила съдържа незапазена информация! Моля, първо я завършете.
toastProfilesListProfileCreated The profile has been created Профилът беше създаден
toastProfilesListProfileDeleted The profile has been deleted Профилът беше изтрит
toastProfilesListProfileDeleteError Error deleting the profile Грешка при изтриване на профила
toastProfilesListProfileUpdated Profile updated Профилът беше обновен
toastRestartRequired Please restart the app for this to take effect Моля, рестартирайте приложението за да влязат промените в сила
toastRoarButtonClickInfo Long-click to toggle the AVAS sound Дълго натискане за вкл/изкл на звук за движение
toastScreenPocketModeActive Pocket mode active Активен джобен режим
toastScreenWavingModeActive Waving mode active Режимът на махане с ръка е активен
toastSensorDisabled Sensor disabled Сензорът е деактивиран
toastSensorEnabled Sensor enabled Сензорът е активиран
toastSharingError Error during sharing actions Грешка по време на публикуването
toastSharingNoGpxError Error, no GPX file in the track Грешка, няма GPX файл в записа
toastSharingPermissionsError Error posting, please check permissions Грешка при публикуването, моля, проверете разрешенията
toastSharingSuccess Successfully posted Успешно публикувано
toastSoundsDisabled Sounds disabled Звуците са изключени
toastSoundsEnabled Sounds enabled Звуците са включени
toastTrackDeleted Tracks deleted Трака беше изтрит
toastTrackDeleteError Error deleting tracks Грешка при изтриване на трака
toastTrackDiscarded Track discarded. Трака не е запазен.

Loading…

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
toastRestartRequired
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-bg.xml, string 106