Translation

thunderforestMapsFeatures
English
Key English Bulgarian
thunderforestMapsLabel Thunderforest
mapboxMapsLabel Mapbox
hereMapsLabel HERE
maptilerMapsLabel MapTiler
ultimateLicenseTitle Ultimate License Лиценз Ultimate
ultimateLicenseDescription Most powerful license for ultimate experience Най-мощният лиценз за върховно изживяване
ultimateLicenseFeatures ⭐ All premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Всички първокласни карти
⭐ Навигация
⭐ Онлайн базова линия на надморска височина
⭐ Без реклами
⭐ Всички безплатни функции и карти
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Лиценз Pro+
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Премахни всички реклами и отключи всички функции без абонамент, които можем да добавим в бъдеще
proPlusLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
➕ Extra donation
❌ Премиум карти
❌ Навигация
❌ Онлайн базова линия на надморска височина
⭐ Без реклами
⭐ Всички безплатни функции и карти
➕ Допълнително дарение
proLicenseTitle Pro License Лиценз Pro
proLicenseDescription Remove ads Без реклами
proLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
❌ Премиум карти
❌ Навигация
❌ Онлайн базова линия на надморска височина
⭐ Без реклами
⭐ Всички безплатни функции и карти
freeLicenseTitle Free License Безплатен лиценз
freeLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
❌ No ads
⭐ All free features and maps
❌ Премиум карти
❌ Навигация
❌ Онлайн базова линия на надморска височина
❌ Без реклами
⭐ Всички безплатни функции и карти
thunderforestMapsFeatures ⭐ Thunderforest premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Премиум карти на Thunderforest
⭐ Навигация
⭐ Онлайн базова линия на надморска височина
⭐ Без реклами
⭐ Всички безплатни функции и карти
mapboxMapsFeatures ⭐ Mapbox premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Премиум карти на Mapbox
⭐ Навигация
⭐ Онлайн базова линия на надморска височина
⭐ Без реклами
⭐ Всички безплатни функции и карти
hereMapsFeatures ⭐ HERE premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Премиум карти на HERE
⭐ Навигация
⭐ Онлайн базова линия на надморска височина
⭐ Без реклами
⭐ Всички безплатни функции и карти
maptilerMapsFeatures ⭐ MapTiler premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Премиум карти на MapTiler
⭐ Навигация
⭐ Онлайн базова линия на надморска височина
⭐ Без реклами
⭐ Всички безплатни функции и карти
subscriptionPerMonth %1$s /month %1$s /на месец
subscriptionPer1y %1$s billed every 12 months %1$s се таксува на всеки 12 месеца
subscriptionPer6m %1$s billed every 6 months %1$s се таксува на всеки 6 месеца
subscriptionPer3m %1$s billed every 3 months %1$s се таксува на всеки 3 месеца
subscriptionPer1m %1$s billed once a month %1$s таксува се веднъж месечно
subscriptionPer1w %1$s billed once a week %1$s таксува се веднъж седмично
paymentOnce One-time payment Еднократно плащане
priceFree FREE БЕЗПЛАТНО
rewardedAdPriceFree FREE (valid for this session) БЕЗПЛАТНО (валидно за тази сесия)
rewardedAdDescription Click here to watch an ad first Щракнете тук, за да гледате първо реклама
rewardedAdLoading Loading ad… Рекламата се зарежда…
rewardedLicenseSuccess License successfully awarded Лицензът е успешно спечелен
Key English Bulgarian
summaryRollResistCoefInfo Rolling resistance coefficient. Коефициент на съпротивление при търкаляне.
summarySpecific Specific Определен
summaryStartedDatetime Started Започнат
summaryStoppedTime Stopped time Спряно време
summaryStoppedTimeInfo Time spent pausing, either manually or while using the auto-pause. Време, прекарано на пауза, ръчно или докато използвате автоматичната пауза.
summaryTotalTime Total time Общо време
summaryTotalTimeInfo Time interval between the start time and the end time of this track. Интервал от време между началния и крайния час на този трак.
summaryTotalWeight Total weight Общо тегло
summaryTotalWeightInfo Sum of all weights used while recording this track (rider, vehicle, cargo, …). Сбор от всички тегла, използвани при запис на тази трак (ездач, превозно средство, товар, ...).
summaryVehicleWeight Vehicle weight Тегло на превозното средство
summaryVehicleWeightInfo Weight of the vehicle used while recording this track. Тегло на превоз. средство, използвано при запис на този трак.
summaryVibrations Vibrations Вибрации
summaryWheelsWeight Wheels weight Тегло на колелата
summaryWheelsWeightInfo Sum of weights of all wheels on the vehicle used on this track. Сбор от теглата на всички колела на превозното средство, използвано на този трак.
svgCopyright Created with Urban Biker Създаден с Urban Biker
thunderforestMapsFeatures ⭐ Thunderforest premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Премиум карти на Thunderforest
⭐ Навигация
⭐ Онлайн базова линия на надморска височина
⭐ Без реклами
⭐ Всички безплатни функции и карти
thunderforestMapsLabel Thunderforest
timePeriod_per3Months per 3 months на 3 месеца
timePeriod_per6Months per 6 months на 6 месеца
timePeriod_perMonth per month на месец
timePeriod_perWeek per week на седмица
timePeriod_perYear per year на година
toastActiveProfile Profile: %1$s Профил: %1$s
toastAutoBellButtonClickInfo Long-click to toggle the auto bell sound Щракнете дълго, за да превключите звука на автоматичния звънец
toastAutoThemeActivated Automatic visual theme activated Автоматичната визуална тема е активирана
toastCancelled Canceled Отменено
toastContrastButtonClickInfo Automatic visual theme is active Автоматична визуална тема е активирана
toastErrorAccessingExternalStorage Error accessing external storage Грешка при достъпа до външната памет
toastErrorCreatingOfflineMap Error creating offline map Грешка при създаването на офлайн карта
toastErrorPowerParametersVoid Please fill in Power parameters in Settings Моля, задайте параметри за мощност в настройките

Loading…

User avatar user

Search and replace

Urban Biker / StringsBulgarian

a month ago
User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsBulgarian

a month ago
User avatar None

Automatic translation

Urban Biker / StringsBulgarian

2 months ago
User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsBulgarian

7 months ago
User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsBulgarian

a year ago
User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsBulgarian

a year ago
2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "⭐ Премиум карти на Thunderforest ⭐ Навигация ⭐ Онлайн базова линия на надморска височина ⭐ Без реклами ⭐ Всички безплатни функции и карти".

Fix string

Reset

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
thunderforestMapsFeatures
Flags
java-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-bg.xml, string 30