Translation

dialogLoginPasswordHint
English
Key English Bulgarian
dialogLocationPermissionRequestTitle Location permission Разрешение за местоположение
dialogLocationPermissionRequest The app needs to access your location to record your outdoor activities. Приложението има нужда от достъп до вашето местоположение, за да записва вашите дейности на открито.
dialogLocationPermissionRequestForBt Location permission is needed to find Bluetooth devices.

No Bluetooth devices will be found if the permission is rejected.
Разрешение за местоположение е необходимо, за да намерите Bluetooth устройства.

Bluetooth устройства няма да бъдат намерени ако разрешението бъде отхвърлено.
dialogStoragePermissionRequestTitle Storage permission Разрешение за достъп до хранилището
dialogStoragePermissionRequest The app needs to access the storage so it can save or restore your tracks and settings.

Without giving the permission you won't be able to see tracks history or share tracks, and you could loose your data.
Приложението има нужда от достъп до хранилището, за да може да запази или възстанови вашите трасета и настройки.

Без да дадете разрешение, няма да можете да виждате историята на трасетата или да ги споделяте и можете да загубите данните си.
dialogCameraPermissionRequestTitle Camera permission Разрешение за камерата
dialogCameraPermissionRequest Permission is needed so the app can activate the flashlight. Необходимо е разрешение, за да може приложението да активира фенерчето.
dialogPermissionProblemMessage This permission is needed for the app to function properly. It can be granted in the App permissions settings page.

Go there now?
Това разрешение е необходимо, за да може приложението да функционира правилно. То може да бъде предоставено на страницата с настройки за разрешения за приложения.

Отидете там сега?
dialogActivityRecognitionPermissionRequestTitle Physical activity permission Разрешение за физическа активност
dialogActivityRecognitionPermissionRequest Permission is needed so the app can use built-in sensors like Step Detector sensor. Необходимо е разрешение, за да може приложението да използва вградени сензори като сензор за стъпки.
dialogScreenshotTitle Screenshot Екранна снимка
dialogGoogleMapTermsViolation Google does not permit capturing contents of their maps, so map type must first be changed to any other.

Change map type now?
Google не разрешава заснемането на съдържанието на техните карти, така че първо трябва да се промени типът на картата на друг.

Да се промени ли типа на картата сега?
dialogWaitTitle Please wait Моля, изчакайте
dialogScreenshotPreparing Preparing screenshot… Екранната снимка се подготвя…
dialogLoginUsernameHint Username Потребителско име
dialogLoginPasswordHint Password Парола
dialogCloudAccountDisconnectMessage Disconnect this account? Да се прекрати ли връзката с този акаунт?
dialog_fenceguard_add_entries_0 Add fence Добавяне на скрита зона
dialog_fenceguard_update_entries_0 Update fence Обновяване на скритата зона
dialog_fenceguard_update_entries_1 Remove fence Премахване на скрита зона
dialogTracksShareChoices_0 ZIPs (complete) ZIP (завършен/и)
dialogTracksShareChoices_1 GPX only Само GPX
mapLayerStreet Street Улица
mapLayerTerrain Terrain Терен
mapLayerSatellite Satellite Сателит
mapMarkerMyLocation My location Моето местоположение
mapMarkerStart Start Начало
mapMarkerFinish Finish Край
unitKm km км
unitKmh km/h км/ч
unitMiles mi мили
Key English Bulgarian
dialogFencesShowFences Show fences Покажи скрити зони
dialogFencesUpdate Update fence location Обновяване на локацията на скритата зона
dialogFileChooseSelectFolder Select this folder Изберете тази папка
dialogGoogleMapTermsViolation Google does not permit capturing contents of their maps, so map type must first be changed to any other.

Change map type now?
Google не разрешава заснемането на съдържанието на техните карти, така че първо трябва да се промени типът на картата на друг.

Да се промени ли типа на картата сега?
dialogGpsIntervalLabelLess
Less accuracy, uses less battery

По-ниска точност, използва по-малко батерия
dialogGpsIntervalLabelMore
More accuracy, uses more battery

По-голяма точност, използва повече батерия
dialogGpsIntervalNote Keep this value below 3 sec to get the most accurate readings and consistent behavior! Запазете тази стойност под 3 сек за да получите най-точните и последователни данни!
dialogGpsIntervalTitle GPS update interval GPS интервал на опресняване
dialogGpsIntervalValue %1$s
dialogGpsSettingsPromptMessage You won't be able to use most of the features of this app without Location.

Please make sure the Location is enabled and set to 'High accuracy' mode.

Open Location Settings now?
Без определяне на местоположението Вие няма да можете да използвате повечето от функциите на приложението.

Моля, убедете се, че GPS е настроен на режим "Висока точност".

Отваряне на настройките на местоположението сега?
dialogGpsSettingsPromptTitle Location is turned off Определяне на местоположението е изключено
dialogHapticIntensityTitle @string/pref_haptic_feedback_intensity_title
dialogLocationPermissionRequest The app needs to access your location to record your outdoor activities. Приложението има нужда от достъп до вашето местоположение, за да записва вашите дейности на открито.
dialogLocationPermissionRequestForBt Location permission is needed to find Bluetooth devices.

No Bluetooth devices will be found if the permission is rejected.
Разрешение за местоположение е необходимо, за да намерите Bluetooth устройства.

Bluetooth устройства няма да бъдат намерени ако разрешението бъде отхвърлено.
dialogLocationPermissionRequestTitle Location permission Разрешение за местоположение
dialogLoginPasswordHint Password Парола
dialogLoginUsernameHint Username Потребителско име
dialogMapsAutoRotate Auto rotate Автоматична ориентация
dialogMapsAutoZoom Auto zoom Автоматично увеличение
dialogMapsChooseTitle Choose map Изберете карта
dialogMapsDownloadText Open the downloads web page now? Отваряне на уеб страницата сваляне сега?
dialogMapsDownloadTitle Offline maps download Сваляне на офлайн карти
dialogMapsFollowMode Follow Следване
dialogMapsHighResolution Hi-res map Карта с висока резолюция
dialogMapsLayerTraffic Traffic Трафик
dialogMapsMapCount %1$s maps %1$s карти
dialogMapsOffline Offline maps Офлайн карти
dialogMapsRenderTerrain Render terrain Покажи релеф
dialogMapsShowFences Fences Зони
dialogMapsShowRoutes Guide routes Пътеводители

Loading…

a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialogLoginPasswordHint
Flags
java-format
String age
10 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
translate/strings-bg.xml, string 324