Translation

dialogTracksShareChoices_0
English dialogTracksShareChoices
Key English Bulgarian
dialogCameraPermissionRequestTitle Camera permission Разрешение за камерата
dialogCameraPermissionRequest Permission is needed so the app can activate the flashlight. Необходимо е разрешение, за да може приложението да активира фенерчето.
dialogPermissionProblemMessage This permission is needed for the app to function properly. It can be granted in the App permissions settings page.

Go there now?
Това разрешение е необходимо, за да може приложението да функционира правилно. То може да бъде предоставено на страницата с настройки за разрешения за приложения.

Отидете там сега?
dialogActivityRecognitionPermissionRequestTitle Physical activity permission Разрешение за физическа активност
dialogActivityRecognitionPermissionRequest Permission is needed so the app can use built-in sensors like Step Detector sensor. Необходимо е разрешение, за да може приложението да използва вградени сензори като сензор за стъпки.
dialogScreenshotTitle Screenshot Екранна снимка
dialogGoogleMapTermsViolation Google does not permit capturing contents of their maps, so map type must first be changed to any other.

Change map type now?
Google не разрешава заснемането на съдържанието на техните карти, така че първо трябва да се промени типът на картата на друг.

Да се промени ли типа на картата сега?
dialogWaitTitle Please wait Моля, изчакайте
dialogScreenshotPreparing Preparing screenshot… Екранната снимка се подготвя…
dialogLoginUsernameHint Username Потребителско име
dialogLoginPasswordHint Password Парола
dialogCloudAccountDisconnectMessage Disconnect this account? Да се прекрати ли връзката с този акаунт?
dialog_fenceguard_add_entries_0 Add fence Добавяне на скрита зона
dialog_fenceguard_update_entries_0 Update fence Обновяване на скритата зона
dialog_fenceguard_update_entries_1 Remove fence Премахване на скрита зона
dialogTracksShareChoices_0 ZIPs (complete) ZIP (завършен/и)
dialogTracksShareChoices_1 GPX only Само GPX
mapLayerStreet Street Улица
mapLayerTerrain Terrain Терен
mapLayerSatellite Satellite Сателит
mapMarkerMyLocation My location Моето местоположение
mapMarkerStart Start Начало
mapMarkerFinish Finish Край
unitKm km км
unitKmh km/h км/ч
unitMiles mi мили
unitMph mph мили/ч
unitMinPerKm min/km мин/км
unitMinPerKmShort /km /км
unitMinPerMile min/mi мин/миля
unitMinPerMileShort /mi /миля
Key English Bulgarian
dialogThermoBarometerNoticeMessage Thermo Barometer depends on outdoor air temperature for accuracy.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Точността на Термо барометъра зависи от температурата навън.

Моля, не го използвайте в затворени или климатизирани пространства като някои превозни средства и самолети.
dialogThermoBarometerNoticeTitle Notice Забележка
dialogTrackDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete the track %1$s?
Внимание: Това действие не може да бъде отменено.

Изтриване на трасето %1$s?
dialogTrackEditNotesHint Notes Бележки
dialogTrackEditTitleHint Title Заглавие
dialogTrackResumeGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Възникна грешка. Моля, опитайте отново.
dialogTrackResumeGeneralPromptMessage Track will be resumed in profile %1$s. Continue? Трасето ще бъде продължено в профил %1$s. Продължаване?
dialogTrackResumeGpsActiveMessage Tracking is active. Please turn off or pause the GPS first. Има активно проследяване. Моля, първо изключете или сложете на пауза GPS.
dialogTrackResumeProfileMissingMessage Profile %1$s which created this track does not exist anymore. Resume in current profile %2$s? Профилът %1$s който създаде това трасе вече не съществува. Продължаване в текущ профил %2$s?
dialogTrackResumeProfileNotBlankMessage Target profile %1$s is not blank. Please reset first. Зададеният профил %1$s не е празен. Моля, първо го нулирайте.
dialogTrackResumeProfileSwitchMessage Active profile will be switched from %1$s to %2$s. Continue? Активен профил ще бъде превключен от %1$s към %2$s. Продължаване?
dialogTrackResumeTitle Resume track Продължи трасе
dialogTrackResumeWaitMessage Resuming, please wait… Продължаване. Моля, изчакайте…
dialogTracksDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete selected tracks?
Внимание: Това действие не може да бъде отменено.

Изтриване на израните тракове?
dialogTracksDeleteTitle Delete tracks Изтриване на трасета
dialogTracksShareChoices_0 ZIPs (complete) ZIP (завършен/и)
dialogTracksShareChoices_1 GPX only Само GPX
dialogTracksShareCountExceeded Cannot share more than 100 tracks at once. Невъзможно споделянето на повече от 100 трасета наведнъж.
dialogTracksShareGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Възникна грешка. Моля, опитайте отново.
dialogTracksShareTitle Share tracks Споделяне на трасета
dialogTrackUploadActivityType Activity type Тип дейност
dialogTrackUploadDescriptionHint Share your thoughts… Споделете мислите си…
dialogTrackUploadPlatform Online service Онлайн услуга
dialogTrackUploadPreparing Preparing track data… Подготовка на данните за трасето…
dialogTrackUploadSending Sending… Изпращане…
dialogTrackUploadShareAgainButton Share again Сподели отново
dialogTrackUploadShareButton Share Сподели
dialogTrackUploadStravaIsCommute Commute До работа
dialogTrackUploadUpdateButton Update Обновете
dialogTrackUploadWaitTitle Please wait Моля, изчакайте

Loading…

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialogTracksShareChoices_0
Source string comment
dialogTracksShareChoices
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-bg.xml, string 329