Translation

locale
English
Key English Bulgarian
infoMeterModeVibrationsTitle Vibrations Вибрации
infoMeterModeWriggleMsg Measure of route deviation from a straight line, i.e. how much it fills the area instead of going straight. Lower is usually better. Измерване на отклонение на маршрута от права линия, напр. колко се отдалечавате от зоната, вместо да се движите направо. По-ниското обикновено е по-добро.
infoMeterModeWriggleTitle Wriggle Въртене
infoSpeedometerMsg Shows your current, maximum and average speed.

Stall indicator indicates when the speed value wasn't updated in a while and can't be trusted.

Pace indicator are small arrows near the speed value that show when the current speed is above or below the average speed.
Показва вашата текуща, максимална и средна скорост.

Индикаторът за спиране показва, когато стойността на скоростта не е била актуализирана известно време и не може да се вярва.

Индикаторът за темпото са малки стрелки близо до стойността на скоростта, които показват кога текущата скорост е над или под средната скорост.
infoSpeedometerTitle Speedometer Скоростомер
inProgress In progress В ход
licenseDialogMapsTab Maps Карти
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseItemAlreadyOwned License item already owned Лицензионният елемент вече е притежаван
licenseItemOwned Currently owned В момента собственост
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Приложението беше лицензирано успешно! Благодарим Ви за подкрепата!
licenseSuccessDialogTitle @string/app_name
licenseUpgradeTitle Upgrade your license Надстройте лиценза си
loading Loading… Зареждане…
locale en bg
manageSubscriptions Manage subscriptions Управление на абонаменти
mapboxMapsFeatures ⭐ Mapbox premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Премиум карти на Mapbox
⭐ Навигация
⭐ Онлайн базова линия на надморска височина
⭐ Без реклами
⭐ Всички безплатни функции и карти
mapboxMapsLabel Mapbox
mapLayerSatellite Satellite Сателит
mapLayerStreet Street Улица
mapLayerTerrain Terrain Терен
mapLayerTypes_0 @string/mapLayerStreet
mapLayerTypes_1 @string/mapLayerTerrain
mapLayerTypes_2 @string/mapLayerSatellite
mapMarkerClickInfo Click for options Кликнете за опции
mapMarkerFinish Finish Край
mapMarkerMyLocation My location Моето местоположение
mapMarkerStart Start Начало
mapPlaceSearch Where to? Накъде?

Loading…

User avatar user

New translation

Urban Biker / StringsBulgarian

4 years ago
User avatar Mitjabok

Source string changed

Urban Biker / StringsBulgarian

4 years ago
4 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
locale
Flags
java-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-bg.xml, string 1