Translation

pref_category_mapsRenderer
English
Key English Bulgarian
pref_category_gps_boost_title GPS updates boost policy Политика за принудително обновяване на GPS
pref_group_flashlight_title Flashlight Фенерче
pref_category_flashlightBlinkMode_title Flickering Премигване
pref_category_flashlightAutoPocketMode_title Pocket mode Джобен режим
pref_category_locationProvider_title GPS provider GPS доставчик
pref_category_altitude_adjustments_title Altitudes Височини
pref_category_temperature_title Temperature Температура
pref_category_pressure_title Inbuilt pressure sensor Вграден сензор за налягане
pref_category_sensors_title Sensors Сензори
pref_category_cloudAccounts_title Accounts Акаунти
pref_category_storage_title Storage Съхранение
pref_category_goto_title @null
pref_category_mapsQuickZoom QuickZoom Бързо приближение
pref_category_mapsCache Cache Кеш
pref_category_onlineElevation_title Online elevation Онлайн надморска височина
pref_category_mapsRenderer Renderer Renderer
prefAllProfilesInfoSummary Preferences here are applicable to all profiles. Предпочитанията тук са приложими за всички профили.
prefOnlineMapsProviderTitle Online map provider Доставчик на онлайн карти
pref_app_language_title @null
pref_app_language_summary (All profiles) (Всички профили)
pref_app_language_dialog_title Language Език
pref_app_language_translate_title Help translate Помогнете с превода
pref_app_language_translate_summary Click here if you would like to help translate this app to another language Кликнете тук, ако искате да помогнете с превода на това приложение на друг език
pref_back_key_mode_title @null
pref_back_key_mode_dialog_title Back key mode Действие на бутон Назад
pref_resetToDefault Reset to default Нулиране на настройките
pref_units_distance_title Distance Разстояние
pref_units_distance_dialog_title Distance units Единици за разстояние
pref_units_speed_title Speed Скорост
pref_units_speed_dialog_title Speed units Единици за скорост
pref_units_altitude_title Altitude Височина
Key English Bulgarian
pref_category_gps_interval_title GPS update interval GPS интервал на опресняване
pref_category_haptic_title Haptic feedback Вибриране при докосване
pref_category_hud_title HUD HUD
pref_category_language_title Language Език
pref_category_locationProvider_title GPS provider GPS доставчик
pref_category_mainScreenVisualTheme Main screen Начален екран
pref_category_map_colors_title Map colors Цветове на картата
pref_category_maps_offline_terrain_title Terrain Терен
pref_category_maps_offline_title Offline maps Офлайн карти
pref_category_maps_online_mode_title Maps source Източник на карти
pref_category_maps_routes_title Guide routes Пътеводители
pref_category_maps_track_title Track line Линия на трасето
pref_category_maps_weather_title Weather Метеорологично време
pref_category_mapsCache Cache Кеш
pref_category_mapsQuickZoom QuickZoom Бързо приближение
pref_category_mapsRenderer Renderer Renderer
pref_category_meters_title Meters Броячи
pref_category_onlineElevation_title Online elevation Онлайн надморска височина
pref_category_other_title Other Други
pref_category_params_title Parameters Параметри
pref_category_power_mode_title Power display mode Режим на показване на мощност
pref_category_pressure_title Inbuilt pressure sensor Вграден сензор за налягане
pref_category_resetPrompt_title Reset prompt Напомняне за нулиране
pref_category_roaring_title AVAS Звук при движение
pref_category_roaringConstantMode_title Constant mode Постоянен режим
pref_category_select_title Select… Изберете…
pref_category_sensors_title Sensors Сензори
pref_category_speech_title Speech Говор
pref_category_stationary_exercise_title Stationary activity Стационарна дейност
pref_category_storage_title Storage Съхранение

Loading…

User avatar None

Automatic translation

Urban Biker / StringsBulgarian

2 weeks ago
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Has been translated

Previous translation was "Renderer".

Fix string

Reset

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_category_mapsRenderer
Flags
java-format
String age
5 months ago
Source string age
5 months ago
Translation file
translate/strings-bg.xml, string 840