Translation

freeLicenseLabel
English
Key English Bulgarian
locale en bg
app_name Urban Biker Urban Biker
app_description Track and measure your rides with great accuracy. Increase your cycling safety and efficiency. Проследявайте и измервайте вашите карания с голяма точност. Повишете безопасността и ефективността на вашето колоездене.
widget_1_description Biker: Bicycle Bell Колоездач: Велосипеден звънец
widget_2_description Biker: Bell + Flashlight Biker: Звънец + Фар
widget_3_description Biker: Complete Biker: Пълен
copyrightVersionInfo <b>v%1$s</b> (%2$s)
ultimateLicenseLabel Ultimate Ултимейт
proPlusLicenseLabel Pro+ Про+
proLicenseLabel Pro Про
freeLicenseLabel Free Безплатно
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogMapsTab Maps Карти
thunderforestMapsLabel Thunderforest
mapboxMapsLabel Mapbox
hereMapsLabel HERE
maptilerMapsLabel MapTiler
ultimateLicenseTitle Ultimate License Лиценз Ultimate
ultimateLicenseDescription Most powerful license for ultimate experience Най-мощният лиценз за върховно изживяване
ultimateLicenseFeatures ⭐ All premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Всички първокласни карти
⭐ Навигация
⭐ Онлайн базова линия на надморска височина
⭐ Без реклами
⭐ Всички безплатни функции и карти
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Лиценз Pro+
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Премахни всички реклами и отключи всички функции без абонамент, които можем да добавим в бъдеще
proPlusLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
➕ Extra donation
❌ Премиум карти
❌ Навигация
❌ Онлайн базова линия на надморска височина
⭐ Без реклами
⭐ Всички безплатни функции и карти
➕ Допълнително дарение
proLicenseTitle Pro License Лиценз Pro
proLicenseDescription Remove ads Без реклами
Key English Bulgarian
dialogTrackUploadStravaIsCommute Commute До работа
dialogTrackUploadUpdateButton Update Обновете
dialogTrackUploadWaitTitle Please wait Моля, изчакайте
dialogWaitTitle Please wait Моля, изчакайте
dialogWeatherInfoMessage Radar data is updated every 10 minutes. Filled icon indicates fresh data, empty icon means an update is near.

Yellow and red colors show areas of more precipitation.

Last 1 hour of radar data can be animated to reveal precipitation trends.
Радарните данни се актуализират на всеки 10 минути. Запълнената икона показва свежи данни, празната икона означава, че актуализацията е близо.

Жълтите и червените цветове показват области с повече валежи.

Последният 1 час радарни данни могат да бъдат анимирани, за да разкрият тенденциите на валежите.
dialogWeatherInfoTitle @string/dialogMapsWeatherRadar
disclaimerText1 This app is provided as is, and you use it at your own risk. We, the publisher, will not be held responsible for any mishap, loss of possession, injury or worse involving you or a third person, arising from app usage during a ride or otherwise. Това приложение се предоставя такова, каквото е, и вие го използвате на свой собствен риск. Ние, издателят, няма да носим отговорност за злополука, загуба на притежание, нараняване или по-лошо, включващо вас или трето лице, произтичащо от използване на приложението по време на каране или по друг начин.
disclaimerText2 Please use this app wisely and DO NOT operate it while driving a car, riding a motorbike, a bicycle, or any other vehicle. Моля, използвайте това приложение разумно и НЕ го работете, докато шофирате кола, карате мотоциклет, велосипед или друго превозно средство.
disclaimerText3 Always keep your eyes on the road. Винаги дръжте очите си на пътя.
disclaimerTitle Disclaimer Опровержение
durationHrMin %1$d:%2$02d
farFromHere Far from here Далеч оттук
featureNotAvailable Sorry, the feature is not available on this device За съжаление, функцията не е налична на това устройство
fence_name_default My Place Моето Местоположение
freeLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
❌ No ads
⭐ All free features and maps
❌ Премиум карти
❌ Навигация
❌ Онлайн базова линия на надморска височина
❌ Без реклами
⭐ Всички безплатни функции и карти
freeLicenseLabel Free Безплатно
freeLicenseTitle Free License Безплатен лиценз
generalError Some error occurred. Please try again. Възникна някаква грешка. Моля, опитайте отново.
googleFitConnectButton Connect with Google Fit Свържи с Google Fit
hereMapsFeatures ⭐ HERE premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Премиум карти на HERE
⭐ Навигация
⭐ Онлайн базова линия на надморска височина
⭐ Без реклами
⭐ Всички безплатни функции и карти
hereMapsLabel HERE
infoAppUpdateAction Restart Рестартирам
infoAppUpdateMessage The update is ready. Актуализацията е готова.
infoAutopauseForcedOff Note: Auto Pause forced to Off Забележка: Автоматичната пауза е принудително изключена
infoAutopauseForcedRelaxed Note: Auto Pause forced to Relaxed Забележка: Автоматичната пауза е принудена да бъде отпусната
infoContentSize Content size: %1$d MB Размер на съдържанието: %1$d MB
infoDigitalFilterNotice Please note: This can sometimes lag noticeably behind real time, due to inevitable digital filtering delays required for accuracy. Моля, обърнете внимание: Това понякога може значително да изостава от реалното време, поради неизбежните забавяния на цифровото филтриране, необходими за точността.
infoMeterModeAccelerationMsg Rate of change of speed in time.

Negative means deceleration.
Скорост на промяна на скоростта във времето.

Отрицателното означава забавяне.
infoMeterModeAccelerationTitle Acceleration Ускорение
infoMeterModeAltitudeMsg Height above mean sea level (geoid). Височина над средното морско ниво (геоид).

Loading…

User avatar user

Automatic translation

Urban Biker / StringsBulgarian

a year ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "Безплатно".

Fix string

Reset

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
freeLicenseLabel
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-bg.xml, string 11