Translation

toastScreensaverModeActive
English
Key English Bulgarian
toastErrorAccessingExternalStorage Error accessing external storage Грешка при достъпа до външната памет
toastErrorPowerParametersVoid Please fill in Power parameters in Settings Моля, задайте параметри за мощност в настройките
toastSharingSuccess Successfully posted Успешно публикувано
toastSharingError Error during sharing actions Грешка по време на публикуването
toastSharingPermissionsError Error posting, please check permissions Грешка при публикуването, моля, проверете разрешенията
toastSharingNoGpxError Error, no GPX file in the track Грешка, няма GPX файл в записа
toastUpdatingSuccess Successfully updated Успешно обновено
toastSoundsEnabled Sounds enabled Звуците са включени
toastSoundsDisabled Sounds disabled Звуците са изключени
toastSensorEnabled Sensor enabled Сензорът е активиран
toastSensorDisabled Sensor disabled Сензорът е деактивиран
toastAutoThemeActivated Automatic visual theme activated Автоматичната визуална тема е активирана
toastCancelled Canceled Отменено
toastScreenPocketModeActive Pocket mode active Активен джобен режим
toastScreenWavingModeActive Waving mode active Режимът на махане с ръка е активен
toastScreensaverModeActive Screensaver mode active
notificationTitle @string/app_name
notificationTitleAdvanced %1$s
notificationTitleAdvancedPaused Paused: %1$s На пауза: %1$s
licenseSuccessDialogTitle @string/app_name
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Приложението беше лицензирано успешно! Благодарим Ви за подкрепата!
ongoingNotificationChannelName Ongoing notification Известие
ongoingNotificationChannelDescription Providing control of the foreground service and easy access to the app Предоставя контрол на услугите на преден план и лесен достъп до приложението
cautionTitle Caution Внимание
dialog_default_color_light_title Light color theme Светла тема
dialog_default_color_dark_title Dark color theme Тъмна тема
dialog_default_map_track_colors_title Map track colors Цвят на трасето на картата
dialog_default_color_text This will load the default colors. Are you sure? Това ще зареди цветовете по подразбиране. Сигурни ли сте?
dialog_defaultConfirmation Are you sure? Сигурни ли сте?
dialog_volume_bell_text Bell Звънец
dialog_volume_roaring_text AVAS Звук при движение
Key English Bulgarian
toastMapFollowingOn Follow on Следване на картата включено
toastMapLayerTrafficOff Traffic off Трафик изключен
toastMapLayerTrafficOn Traffic on Трафик включен
toastPressAgainToExit Press again to exit Натиснете отново за изход
toastProfileButtonClickInfo Long-click to switch profile Дълго натискане за превключване на профила
toastProfileChangeError Could not switch the profile! Please try again. Неуспешно превключване на профила! Моля, опитайте отново.
toastProfileSavingError Error saving profile data! Please try again. Грешка при запазването на данните на профила! Моля, опитайте отново.
toastProfilesListNonemptyDelete Cannot delete — Profile contains some unsaved data! Please finish first. Не може да се изтрие - Профила съдържа незапазена информация! Моля, първо я завършете.
toastProfilesListProfileCreated The profile has been created Профилът беше създаден
toastProfilesListProfileDeleted The profile has been deleted Профилът беше изтрит
toastProfilesListProfileDeleteError Error deleting the profile Грешка при изтриване на профила
toastProfilesListProfileUpdated Profile updated Профилът беше обновен
toastRestartRequired Please restart the app for this to take effect Моля, рестартирайте приложението за да влязат промените в сила
toastRoarButtonClickInfo Long-click to toggle the AVAS sound Дълго натискане за вкл/изкл на звук за движение
toastScreenPocketModeActive Pocket mode active Активен джобен режим
toastScreensaverModeActive Screensaver mode active
toastScreenWavingModeActive Waving mode active Режимът на махане с ръка е активен
toastSensorDisabled Sensor disabled Сензорът е деактивиран
toastSensorEnabled Sensor enabled Сензорът е активиран
toastSharingError Error during sharing actions Грешка по време на публикуването
toastSharingNoGpxError Error, no GPX file in the track Грешка, няма GPX файл в записа
toastSharingPermissionsError Error posting, please check permissions Грешка при публикуването, моля, проверете разрешенията
toastSharingSuccess Successfully posted Успешно публикувано
toastSoundsDisabled Sounds disabled Звуците са изключени
toastSoundsEnabled Sounds enabled Звуците са включени
toastTrackDeleted Tracks deleted Трака беше изтрит
toastTrackDeleteError Error deleting tracks Грешка при изтриване на трака
toastTrackDiscarded Track discarded. Трака не е запазен.
toastTrackingPaused Paused На пауза
toastTrackingRecording Recording Запис

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
toastScreensaverModeActive
Flags
java-format
String age
10 days ago
Source string age
10 days ago
Translation file
translate/strings-bg.xml, string 166