Translation Read only

copyrightVersionInfo
English
Key English Bulgarian
locale en bg
app_name Urban Biker Urban Biker
app_description Track and measure your rides with great accuracy. Increase your cycling safety and efficiency. Проследявайте и измервайте вашите карания с голяма точност. Повишете безопасността и ефективността на вашето колоездене.
widget_1_description Biker: Bicycle Bell Колоездач: Велосипеден звънец
widget_2_description Biker: Bell + Flashlight Biker: Звънец + Фар
widget_3_description Biker: Complete Biker: Пълен
copyrightVersionInfo <b>v%1$s</b> (%2$s)
ultimateLicenseLabel Ultimate Ултимейт
proPlusLicenseLabel Pro+ Про+
proLicenseLabel Pro Про
freeLicenseLabel Free Безплатно
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogMapsTab Maps Карти
thunderforestMapsLabel Thunderforest
mapboxMapsLabel Mapbox
hereMapsLabel HERE
maptilerMapsLabel MapTiler
ultimateLicenseTitle Ultimate License Лиценз Ultimate
ultimateLicenseDescription Most powerful license for ultimate experience Най-мощният лиценз за върховно изживяване
ultimateLicenseFeatures ⭐ All premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Всички първокласни карти
⭐ Навигация
⭐ Онлайн базова линия на надморска височина
⭐ Без реклами
⭐ Всички безплатни функции и карти
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Лиценз Pro+
Key English Bulgarian
controlPanelMapShowButtonTitle Show map Покажи картата
controlPanelScreenOrientation Screen orientation Ориентация на екрана
controlPanelScreenshotButtonSubtitle Click to share screenshot Кликнете, за да споделите екранна снимка
controlPanelScreenshotButtonTitle Screenshot Екранна снимка
controlPanelSensorsButtonSubtitle Click to manage sensors Кликнете, за да управлявате сензори
controlPanelSensorsButtonTitle Sensors Сензори
controlPanelSoundAlarms Alarms Аларми
controlPanelSoundAutoBell Automatic bell Автоматичен звънец
controlPanelSoundEffects Effects Ефекти
controlPanelSoundRoar AVAS Шум при движение
controlPanelSoundSpeech Speech Говор
controlPanelSoundTallies Tallies Съобщения
controlPanelSoundVolume Volumes Сила на звука
controlPanelUnitsButtonSubtitle Click to change units Щракнете, за да промените мерните единици
controlPanelUnitsButtonTitle Units of measure Мерни единици
copyrightVersionInfo <b>v%1$s</b> (%2$s)
dataStorageChooseButton Choose data storage location Изберете място за съхранение на данни
dataStorageInfo1 It is recommended to use a custom storage location for your tracks and data to prevent accidental data loss if the app is uninstalled, and to make backups easier. Препоръчително е да използвате персонализирано място за съхранение на вашите следи и данни, за да предотвратите случайна загуба на данни, ако приложението бъде деинсталирано, и за да улесните архивирането.
dataStorageInfo2 When you change the data storage location, the previous app data will be automatically transferred to the new location. This happens in the background and may take some time.

Revoking access leaves the data intact.
Когато промените мястото за съхранение на данни, данните от предишното приложение автоматично ще бъдат прехвърлени на новото място. Това се случва на заден план и може да отнеме известно време.

Отмяната на достъпа оставя данните непокътнати.
dataStorageNotSetMessage The data storage location is not set, please use the button above.

The app is currently using the default folder for tracks and data.
Мястото за съхранение на данни не е зададено, моля, използвайте бутона по-горе.

В момента приложението използва папката по подразбиране за записи и данни.
dataStorageStatsLoadingMessage @string/computing
dataStorageStatsMessage %1$s MB
%2$s items
%1$s MB
%2$s елемента
dataStorageStatsTitle Storage stats Статистика за съхранение
dataStorageTitle Storage Съхранение
dataStorageTransferInfoCount Items moved: %1$s of %2$s Преместени елементи: %1$s от %2$s
dataStorageTransferInfoDuration Duration: %1$s Продължителност: %1$s
dataStorageTransferInfoSpeed Speed: %1$s MB/s (%2$s items/s) Скорост: %1$s MB/s (%2$s елемента/s)
dataStorageTransferInfoStatus Status: %1$s Статус: %1$s
dataStorageTransferInfoTitle Last change Последна промяна
dataStorageTransferRetrying Fail — will retry shortly Неуспешно — ще опитам отново скоро

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
copyrightVersionInfo
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-bg.xml, string 7