Translation

dialogScreenshotPreparing
English
Key English Catalan (Andorra)
dialogSliderLess
dialogSliderMore
dialogLocationPermissionRequestTitle Location permission Permís d'ubicació
dialogLocationPermissionRequest The app needs to access your location to record your outdoor activities. L'app necessita accedir a la teva ubicació per entegistrar la teva activitat.
dialogLocationPermissionRequestForBt Location permission is needed to find Bluetooth devices.

No Bluetooth devices will be found if the permission is rejected.
dialogStoragePermissionRequestTitle Storage permission Permís d'emagatzematge
dialogStoragePermissionRequest The app needs to access the storage so it can save or restore your tracks and settings.

Without giving the permission you won't be able to see tracks history or share tracks, and you could loose your data.
L'app necessita accedir a l'emmagatzematge per a poder desar i recuperar les vostres rutes i configuracions.

Sense donar aquests permisos no podreu veure l'historial de rutes ni compartir-les i podries perdre les teves dades.
dialogCameraPermissionRequestTitle Camera permission Permis de càmera
dialogCameraPermissionRequest Permission is needed so the app can activate the flashlight. El permís és necessari per a poder activar el flaix.
dialogPermissionProblemMessage This permission is needed for the app to function properly. It can be granted in the App permissions settings page.

Go there now?
Aquest permís es necessita per part de l'aplicació per a funcionar correctament. Aquest pot ser concedit des de la pàgina de permisos d'Aplicacions.

Vols anar-hi ara?
dialogActivityRecognitionPermissionRequestTitle Physical activity permission
dialogActivityRecognitionPermissionRequest Permission is needed so the app can use built-in sensors like Step Detector sensor.
dialogScreenshotTitle Screenshot
dialogGoogleMapTermsViolation Google does not permit capturing contents of their maps, so map type must first be changed to any other.

Change map type now?
dialogWaitTitle Please wait
dialogScreenshotPreparing Preparing screenshot…
dialogLoginUsernameHint Username
dialogLoginPasswordHint Password
dialogCloudAccountDisconnectMessage Disconnect this account?
dialog_fenceguard_add_entries_0 Add fence Afegeix àrea
dialog_fenceguard_update_entries_0 Update fence Actualitza àrea
dialog_fenceguard_update_entries_1 Remove fence Elimina àrea
dialogTracksShareChoices_0 ZIPs (complete) ZIPs (complert)
dialogTracksShareChoices_1 GPX only Només GPX
mapLayerStreet Street Mapa
mapLayerTerrain Terrain Terreny
mapLayerSatellite Satellite Satel·lit
mapMarkerMyLocation My location
mapMarkerStart Start
mapMarkerFinish Finish
unitKm km km
Key English Catalan (Andorra)
dialogProfileSwitchTitle Switch profile Commuta el perfil
dialogProfileTotalsResetMessage Reset profile totals to zero? Restableix els totals a zero?
dialogResetMessage Save this track and prepare for a new one? Vols desar aquest recorregut i preparar-ne un de nou?
dialogResetNoTrackMessage No track was recorded. Reset the meters now? No s'ha enregistrat cap recorregut. Vols restablir ara els comptadors?
dialogResetTitle Finish Finalitza
dialogReviewNudgeMessage Are you enjoying Urban Biker?
dialogReviewNudgeMessage2 Thanks! Please write a nice review or rate us 5 stars on the Play Store.
dialogScreenAutoTheme Auto theme Auto tema
dialogScreenBrightnessOverride Brightness Brillantor
dialogScreenHudMode HUD mirror mode HUD mode mirall
dialogScreenOrientationAuto Automatic Automàtica
dialogScreenOrientationLandscape Landscape Horitzontal
dialogScreenOrientationPortrait Portrait Vertical
dialogScreenOrientationReverseLandscape Landscape (reverse)
dialogScreenOrientationReversePortrait Portrait (reverse)
dialogScreenshotPreparing Preparing screenshot…
dialogScreenshotTitle Screenshot
dialogSliderLess
dialogSliderMore
dialogStoragePermissionRequest The app needs to access the storage so it can save or restore your tracks and settings.

Without giving the permission you won't be able to see tracks history or share tracks, and you could loose your data.
L'app necessita accedir a l'emmagatzematge per a poder desar i recuperar les vostres rutes i configuracions.

Sense donar aquests permisos no podreu veure l'historial de rutes ni compartir-les i podries perdre les teves dades.
dialogStoragePermissionRequestTitle Storage permission Permís d'emagatzematge
dialogThermoBarometerNoticeMessage Thermo Barometer depends on outdoor air temperature for accuracy.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
La precisió del Baròmetre Tèrmic depèn de la temperatura ambient exterior.

Si us plau, no el feu servir en espais tancats o amb aire condicionat, com ara alguns vehicles o aeronaus.
dialogThermoBarometerNoticeTitle Notice Avís
dialogTrackDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete the track %1$s?
Atenció: Aquesta acció no es pot revertir.

Voleu eliminar el trajecte %1$s?
dialogTrackEditNotesHint Notes
dialogTrackEditTitleHint Title
dialogTrackResumeGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. S'ha produït un error. Si us plau, proveu de nou.
dialogTrackResumeGeneralPromptMessage Track will be resumed in profile %1$s. Continue? El trajecte continuarà amb el perfil %1$s. Voleu continuar?
dialogTrackResumeGpsActiveMessage Tracking is active. Please turn off or pause the GPS first. El trajecte està actiu. Si us plau, apagueu o pauseu el GPS primer.
dialogTrackResumeProfileMissingMessage Profile %1$s which created this track does not exist anymore. Resume in current profile %2$s? El perfil %1$s amb el que es va crear aquest trajecte ja no existeix. Voleu continuar-lo amb el perfil %2$s actual?

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Catalan (Andorra)
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialogScreenshotPreparing
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-ca-rAD.xml, string 322