Translation

dialogGoogleMapTermsViolation
English
Key English Catalan (Andorra)
dialogGpsIntervalLabelLess
Less accuracy, uses less battery

Més acurat, fa servir més bateria
dialogHapticIntensityTitle @string/pref_haptic_feedback_intensity_title
dialogSliderLess
dialogSliderMore
dialogLocationPermissionRequestTitle Location permission Permís d'ubicació
dialogLocationPermissionRequest The app needs to access your location to record your outdoor activities. L'app necessita accedir a la teva ubicació per entegistrar la teva activitat.
dialogLocationPermissionRequestForBt Location permission is needed to find Bluetooth devices.

No Bluetooth devices will be found if the permission is rejected.
dialogStoragePermissionRequestTitle Storage permission Permís d'emagatzematge
dialogStoragePermissionRequest The app needs to access the storage so it can save or restore your tracks and settings.

Without giving the permission you won't be able to see tracks history or share tracks, and you could loose your data.
L'app necessita accedir a l'emmagatzematge per a poder desar i recuperar les vostres rutes i configuracions.

Sense donar aquests permisos no podreu veure l'historial de rutes ni compartir-les i podries perdre les teves dades.
dialogCameraPermissionRequestTitle Camera permission Permis de càmera
dialogCameraPermissionRequest Permission is needed so the app can activate the flashlight. El permís és necessari per a poder activar el flaix.
dialogPermissionProblemMessage This permission is needed for the app to function properly. It can be granted in the App permissions settings page.

Go there now?
Aquest permís es necessita per part de l'aplicació per a funcionar correctament. Aquest pot ser concedit des de la pàgina de permisos d'Aplicacions.

Vols anar-hi ara?
dialogActivityRecognitionPermissionRequestTitle Physical activity permission
dialogActivityRecognitionPermissionRequest Permission is needed so the app can use built-in sensors like Step Detector sensor.
dialogScreenshotTitle Screenshot
dialogGoogleMapTermsViolation Google does not permit capturing contents of their maps, so map type must first be changed to any other.

Change map type now?
dialogWaitTitle Please wait
dialogScreenshotPreparing Preparing screenshot…
dialogLoginUsernameHint Username
dialogLoginPasswordHint Password
dialogCloudAccountDisconnectMessage Disconnect this account?
dialog_fenceguard_add_entries_0 Add fence Afegeix àrea
dialog_fenceguard_update_entries_0 Update fence Actualitza àrea
dialog_fenceguard_update_entries_1 Remove fence Elimina àrea
dialogTracksShareChoices_0 ZIPs (complete) ZIPs (complert)
dialogTracksShareChoices_1 GPX only Només GPX
mapLayerStreet Street Mapa
mapLayerTerrain Terrain Terreny
mapLayerSatellite Satellite Satel·lit
mapMarkerMyLocation My location
mapMarkerStart Start
Key English Catalan (Andorra)
dialogBaroAltitudePromptTitle Barometric altitude problem Problema amb l'alçada baromètrica
dialogButtonRateOnPlayStore Rate on Play Store
dialogCameraPermissionRequest Permission is needed so the app can activate the flashlight. El permís és necessari per a poder activar el flaix.
dialogCameraPermissionRequestTitle Camera permission Permis de càmera
dialogChartDataTypesTitle Chart types
dialogCloudAccountDisconnectMessage Disconnect this account?
dialogEnergyParamsBmr Basal metabolic rate (BMR) Taxa Metabòlica Basal (BMR)
dialogEnergyParamsEfficiency Overall thermal efficiency (η) Eficiència tèrmica general (η)
dialogEnergyParamsTitle Energy parameters Paràmetres d'energia
dialogFencesAdd Add fence here Afegeix àrea aquí
dialogFencesEdit Edit fence Edita àrea
dialogFencesRemove Remove fence Elimina àrea
dialogFencesShowFences Show fences Mostra àrees
dialogFencesUpdate Update fence location Actualitza ubicació de l'àrea
dialogFileChooseSelectFolder Select this folder Selecciona aquesta carpeta
dialogGoogleMapTermsViolation Google does not permit capturing contents of their maps, so map type must first be changed to any other.

Change map type now?
dialogGpsIntervalLabelLess
Less accuracy, uses less battery

Més acurat, fa servir més bateria
dialogGpsIntervalLabelMore
More accuracy, uses more battery

Més acurat, fa servir més bateria
dialogGpsIntervalNote Keep this value below 3 sec to get the most accurate readings and consistent behavior! Mantingues aquest valor per sota de 3 segons per a obtenir lectures més acurades i un comportament més consistent!
dialogGpsIntervalTitle GPS update interval Interval d'actualització del GPS
dialogGpsIntervalValue %1$s
dialogGpsSettingsPromptMessage You won't be able to use most of the features of this app without Location.

Please make sure the Location is enabled and set to 'High accuracy' mode.

Open Location Settings now?
No podrà fer servir la majoria de característiques d'aquesta app sense Localització.

Si us plau comprovi que la Localització està habilitada i configurada en mode "Alta precisió".

¿Obrir la configuració de Localització?
dialogGpsSettingsPromptTitle Location is turned off La localització ha estat apagada
dialogHapticIntensityTitle @string/pref_haptic_feedback_intensity_title
dialogLocationPermissionRequest The app needs to access your location to record your outdoor activities. L'app necessita accedir a la teva ubicació per entegistrar la teva activitat.
dialogLocationPermissionRequestForBt Location permission is needed to find Bluetooth devices.

No Bluetooth devices will be found if the permission is rejected.
dialogLocationPermissionRequestTitle Location permission Permís d'ubicació
dialogLoginPasswordHint Password
dialogLoginUsernameHint Username
dialogMapsAutoRotate Auto rotate Auto rotació

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Catalan (Andorra)
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialogGoogleMapTermsViolation
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-ca-rAD.xml, string 320