Translation

dialogLoginUsernameHint
English
Key English Catalan (Andorra)
dialogSliderMore
dialogLocationPermissionRequestTitle Location permission Permís d'ubicació
dialogLocationPermissionRequest The app needs to access your location to record your outdoor activities. L'app necessita accedir a la teva ubicació per entegistrar la teva activitat.
dialogLocationPermissionRequestForBt Location permission is needed to find Bluetooth devices.

No Bluetooth devices will be found if the permission is rejected.
dialogStoragePermissionRequestTitle Storage permission Permís d'emagatzematge
dialogStoragePermissionRequest The app needs to access the storage so it can save or restore your tracks and settings.

Without giving the permission you won't be able to see tracks history or share tracks, and you could loose your data.
L'app necessita accedir a l'emmagatzematge per a poder desar i recuperar les vostres rutes i configuracions.

Sense donar aquests permisos no podreu veure l'historial de rutes ni compartir-les i podries perdre les teves dades.
dialogCameraPermissionRequestTitle Camera permission Permis de càmera
dialogCameraPermissionRequest Permission is needed so the app can activate the flashlight. El permís és necessari per a poder activar el flaix.
dialogPermissionProblemMessage This permission is needed for the app to function properly. It can be granted in the App permissions settings page.

Go there now?
Aquest permís es necessita per part de l'aplicació per a funcionar correctament. Aquest pot ser concedit des de la pàgina de permisos d'Aplicacions.

Vols anar-hi ara?
dialogActivityRecognitionPermissionRequestTitle Physical activity permission
dialogActivityRecognitionPermissionRequest Permission is needed so the app can use built-in sensors like Step Detector sensor.
dialogScreenshotTitle Screenshot
dialogGoogleMapTermsViolation Google does not permit capturing contents of their maps, so map type must first be changed to any other.

Change map type now?
dialogWaitTitle Please wait
dialogScreenshotPreparing Preparing screenshot…
dialogLoginUsernameHint Username
dialogLoginPasswordHint Password
dialogCloudAccountDisconnectMessage Disconnect this account?
dialog_fenceguard_add_entries_0 Add fence Afegeix àrea
dialog_fenceguard_update_entries_0 Update fence Actualitza àrea
dialog_fenceguard_update_entries_1 Remove fence Elimina àrea
dialogTracksShareChoices_0 ZIPs (complete) ZIPs (complert)
dialogTracksShareChoices_1 GPX only Només GPX
mapLayerStreet Street Mapa
mapLayerTerrain Terrain Terreny
mapLayerSatellite Satellite Satel·lit
mapMarkerMyLocation My location
mapMarkerStart Start
mapMarkerFinish Finish
unitKm km km
unitKmh km/h km/h
Key English Catalan (Andorra)
dialogFencesUpdate Update fence location Actualitza ubicació de l'àrea
dialogFileChooseSelectFolder Select this folder Selecciona aquesta carpeta
dialogGoogleMapTermsViolation Google does not permit capturing contents of their maps, so map type must first be changed to any other.

Change map type now?
dialogGpsIntervalLabelLess
Less accuracy, uses less battery

Més acurat, fa servir més bateria
dialogGpsIntervalLabelMore
More accuracy, uses more battery

Més acurat, fa servir més bateria
dialogGpsIntervalNote Keep this value below 3 sec to get the most accurate readings and consistent behavior! Mantingues aquest valor per sota de 3 segons per a obtenir lectures més acurades i un comportament més consistent!
dialogGpsIntervalTitle GPS update interval Interval d'actualització del GPS
dialogGpsIntervalValue %1$s
dialogGpsSettingsPromptMessage You won't be able to use most of the features of this app without Location.

Please make sure the Location is enabled and set to 'High accuracy' mode.

Open Location Settings now?
No podrà fer servir la majoria de característiques d'aquesta app sense Localització.

Si us plau comprovi que la Localització està habilitada i configurada en mode "Alta precisió".

¿Obrir la configuració de Localització?
dialogGpsSettingsPromptTitle Location is turned off La localització ha estat apagada
dialogHapticIntensityTitle @string/pref_haptic_feedback_intensity_title
dialogLocationPermissionRequest The app needs to access your location to record your outdoor activities. L'app necessita accedir a la teva ubicació per entegistrar la teva activitat.
dialogLocationPermissionRequestForBt Location permission is needed to find Bluetooth devices.

No Bluetooth devices will be found if the permission is rejected.
dialogLocationPermissionRequestTitle Location permission Permís d'ubicació
dialogLoginPasswordHint Password
dialogLoginUsernameHint Username
dialogMapsAutoRotate Auto rotate Auto rotació
dialogMapsAutoZoom Auto zoom
dialogMapsChooseTitle Choose map
dialogMapsDownloadText Open the downloads web page now? Obrir la pàgina de descàrregues ara?
dialogMapsDownloadTitle Offline maps download Descarrega mapes fora línia
dialogMapsFollowMode Follow Segueix
dialogMapsHighResolution Hi-res map Mapa d'alta resolució
dialogMapsLayerTraffic Traffic Tràfic
dialogMapsMapCount %1$s maps
dialogMapsOffline Offline maps Mapes fora de línia
dialogMapsRenderTerrain Render terrain Renderitza el terreny
dialogMapsShowFences Fences Àrees
dialogMapsShowRoutes Guide routes Guia de rutes
dialogMapsTerrainDownloadTitle Terrain download Descarrega el terreny

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Catalan (Andorra)
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialogLoginUsernameHint
Flags
java-format
String age
10 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
translate/strings-ca-rAD.xml, string 323