Translation

priceFree
English
Key English Catalan (Andorra)
proPlusLicenseFeatures 🔹 No ads
🔹 Extra donation
🔹 Sense publicitat
🔹 Donació extra
proLicenseTitle Pro License Pro License
proLicenseDescription Remove ads Remove ads
proLicenseFeatures 🔹 No ads 🔹 Sense publicitat
thunderforestMapsFeatures 🔹 Thunderforest maps
🔹 No ads
🔹 Mapes Thunderforest
🔹 Sense publicitat
mapboxMapsFeatures 🔹 Mapbox maps
🔹 No ads
🔹 Mapes MapBox
🔹 Sense publicitat
hereMapsFeatures 🔹 HERE maps
🔹 No ads
🔹 Mapes HERE
🔹 Sense publicitat
maptilerMapsFeatures 🔹 MapTiler maps
🔹 No ads
🔹 Mapes de MapTiler
🔹 Sense publicitat
subscriptionPerMonth %1$s /month %1$s /mes
subscriptionPer1y %1$s billed once in 12 months %1$s facturats un cop cada 12 mesos
subscriptionPer6m %1$s billed once in 6 months %1$s facturats un cop cada 6 mesos
subscriptionPer3m %1$s billed once in 3 months %1$s facturats un cop cada 3 mesos
subscriptionPer1m %1$s billed once a month %1$s facturats un cop cada mes
subscriptionPer1w %1$s billed once a week %1$s facturats un cop cada setmana
paymentOnce One-time payment Pagament únic
priceFree FREE GRATUÏT
rewardedAdPriceFree FREE (valid for this session) GRATUÏT (vàlid per a aquesta sessió)
rewardedAdDescription Click here to watch an ad first Cliqueu aquí per primer veure un anunci
rewardedAdLoading Loading ad… Carregant anunci …
rewardedLicenseSuccess License successfully awarded Llicència atorgada amb èxit
priceLoading @string/loading
manageSubscriptions Manage subscriptions Gestionar subscripcions
ok OK OK
yes Yes
no No No
cancel Cancel Cancel·la
buttonUnderstand I understand Ho entenc
buttonLater Later
buttonShow Show
na N/A N/A
loading Loading… Carregant…
Key English Catalan (Andorra)
prefScreenPocketModeDelayEntries_6 0.75 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_7 1 second
prefTemperatureSensorDerivedSummary This device lacks ambient temperature sensor, but it can be derived using other sensors. Please read more in Help. A aquest dispositiu li manca el sensor de temperatura ambient, però pot ser derivat fent servir un altre sensor. Si us plau, llegui-ne més a l'Ajuda.
prefTemperatureSensorDerivedTitle Use derived sensor Feu servir sensor derivat
prefUnitsEnergyEntries_0 [kcal] [kcal]
prefUnitsEnergyEntries_1 [kJ] [kJ]
prefUnitsEnergyEntries_2 [kWh] [kWh]
prefUnitsEnergyEntries_3 [Liters of petrol] [Litres de gasolina]
prefUnitsPowerEntries_0 [W] [W]
prefUnitsPowerEntries_1 [HP] [HP]
prefUnitsPowerEntries_2 [kcal/h] [kcal/h]
prefUnitsPowerEntries_3 [kJ/h] [kJ/h]
prefUnitsSlopeEntries_0 Percent [%]
prefUnitsSlopeEntries_1 Degree [°]
prefUnitsSlopeEntries_2 Per mille [‰]
priceFree FREE GRATUÏT
priceLoading @string/loading
profileNameDefault New Profile Nou perfil
profilesListAddProfile New profile Nou perfil
profilesListButtonResetTotals Reset totals Restableix totals
profilesListProfileNotUsed (unused) (no emprat)
profilesListRowLastActivity %1$s
profilesListRowTotalsSince Totals since: %1$s Totals des de: %1$s
profilesListTitle Profiles Perfils
profilesListTitleSelectProfile Switch Profile Commuta el perfil
proLicenseDescription Remove ads Remove ads
proLicenseFeatures 🔹 No ads 🔹 Sense publicitat
proLicenseLabel Pro Pro
proLicenseTitle Pro License Pro License
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future

Loading…

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Catalan (Andorra)
No related strings found in the glossary.

String information

Key
priceFree
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-ca-rAD.xml, string 38