Translation

dialog_fenceguard_add_entries_0
English dialog_fenceguard_add_entries
Key English Catalan (Andorra)
dialogLocationPermissionRequestForBt Location permission is needed to find Bluetooth devices.

No Bluetooth devices will be found if the permission is rejected.
dialogStoragePermissionRequestTitle Storage permission Permís d'emagatzematge
dialogStoragePermissionRequest The app needs to access the storage so it can save or restore your tracks and settings.

Without giving the permission you won't be able to see tracks history or share tracks, and you could loose your data.
L'app necessita accedir a l'emmagatzematge per a poder desar i recuperar les vostres rutes i configuracions.

Sense donar aquests permisos no podreu veure l'historial de rutes ni compartir-les i podries perdre les teves dades.
dialogCameraPermissionRequestTitle Camera permission Permis de càmera
dialogCameraPermissionRequest Permission is needed so the app can activate the flashlight. El permís és necessari per a poder activar el flaix.
dialogPermissionProblemMessage This permission is needed for the app to function properly. It can be granted in the App permissions settings page.

Go there now?
Aquest permís es necessita per part de l'aplicació per a funcionar correctament. Aquest pot ser concedit des de la pàgina de permisos d'Aplicacions.

Vols anar-hi ara?
dialogActivityRecognitionPermissionRequestTitle Physical activity permission
dialogActivityRecognitionPermissionRequest Permission is needed so the app can use built-in sensors like Step Detector sensor.
dialogScreenshotTitle Screenshot
dialogGoogleMapTermsViolation Google does not permit capturing contents of their maps, so map type must first be changed to any other.

Change map type now?
dialogWaitTitle Please wait
dialogScreenshotPreparing Preparing screenshot…
dialogLoginUsernameHint Username
dialogLoginPasswordHint Password
dialogCloudAccountDisconnectMessage Disconnect this account?
dialog_fenceguard_add_entries_0 Add fence Afegeix àrea
dialog_fenceguard_update_entries_0 Update fence Actualitza àrea
dialog_fenceguard_update_entries_1 Remove fence Elimina àrea
dialogTracksShareChoices_0 ZIPs (complete) ZIPs (complert)
dialogTracksShareChoices_1 GPX only Només GPX
mapLayerStreet Street Mapa
mapLayerTerrain Terrain Terreny
mapLayerSatellite Satellite Satel·lit
mapMarkerMyLocation My location
mapMarkerStart Start
mapMarkerFinish Finish
unitKm km km
unitKmh km/h km/h
unitMiles mi mi
unitMph mph mph
unitMinPerKm min/km min/km
Key English Catalan (Andorra)
defaultProfileNameOther Other Altres
defaultProfileNamePlane Plane 🛩️ Avió
defaultProfileNameRun Run 🏃 Correr
defaultProfileNameScooter Scooter 🛴
defaultProfileNameSki Ski 🎿
defaultProfileNameWalk Walk 👣 Caminar
dialog_bell_automatic_sensitivity_title Auto bell sensitivity Sensibilitat de timbre automàtic
dialog_bell_shake_sensitivity_title Shake sensitivity Sensibilitat de sacseig
dialog_default_color_dark_title Dark color theme Tema de colors fosc
dialog_default_color_light_title Light color theme Tema de colors clar
dialog_default_color_text This will load the default colors. Are you sure? Això carregarà els colors per defecte, n'esteu segur?
dialog_default_map_track_colors_title Map track colors Color de l'recorregut al mapa
dialog_defaultConfirmation Are you sure? N'estàs segur?
dialog_exit_msg Warning: Tracking is active, and will be stopped. Atenció: L'enregistrament del recorregut està actiu, i serà aturat.
dialog_exit_title @string/app_name
dialog_fenceguard_add_entries_0 Add fence Afegeix àrea
dialog_fenceguard_add_text Name a new fence: Anomena una nova àrea:
dialog_fenceguard_add_text2 Fence will be raised around your current location to protect it from being exposed in recorded tracks. Una àrea privada serà creada al voltant de la vostra ubicació actual per a protegir-la als trajectes enregistrats.
dialog_fenceguard_add_title Add fence Afegiu àrea
dialog_fenceguard_remove_defaultText Are you sure to remove the fence? Esteu segur que voleu eliminar l'àrea?
dialog_fenceguard_remove_formatText Are you sure to remove the fence %1$s? Esteu segur que voleu eliminar l'àrea %1$s?
dialog_fenceguard_remove_title Remove fence Elimina àrea
dialog_fenceguard_title @string/menuFenceguard
dialog_fenceguard_update_entries_0 Update fence Actualitza àrea
dialog_fenceguard_update_entries_1 Remove fence Elimina àrea
dialog_fenceguard_update_text Fence name: Nom de l'àrea:
dialog_fenceguard_update_text2 Fence raised around your location protects it from being exposed in recorded tracks. Àrea privada creada al voltant de la vostra ubicació actual per a protegir-la als trajectes enregistrats.
dialog_fenceguard_update_title Update fence Actualitza àrea
dialog_track_save_text Distance %1$.3f %2$s
Duration %3$s
(%4$s)

The track seems very short. Save this track?
Distància %1$.3f %2$s
Durada %3$s
(%4$s)

El recorregut sembla massa curt. Vols desar aquest recorregut?
dialog_volume_alarms_text Alarms Alarmes
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following string has different context, but the same source.
Translated Urban Biker/Strings Afegeixiu àrea

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Catalan (Andorra)
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialog_fenceguard_add_entries_0
Source string comment
dialog_fenceguard_add_entries
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-ca-rAD.xml, string 326