Translation

freeLicenseLabel
English
Key English Catalan (Andorra)
locale en ca
app_name Urban Biker Urban Biker
app_description Track and measure your rides with great accuracy. Increase your cycling safety and efficiency. Marca i mesura els teus trajectes amb gran precisió. Incrementa la teva seguretat i eficiència a la bicicleta.
widget_1_description Biker: Bicycle Bell Biker: Timbre de bicicleta
widget_2_description Biker: Bell + Flashlight Biker: Timbre + Llum de flash
widget_3_description Biker: Complete Biker: Complert
copyrightVersionInfo <b>v%1$s</b> (%2$s)
ultimateLicenseLabel Ultimate Ultimate
proPlusLicenseLabel Pro+ Pro+
proLicenseLabel Pro Pro
freeLicenseLabel Free Gratuït
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogMapsTab Maps Mapes
thunderforestMapsLabel Thunderforest
mapboxMapsLabel Mapbox
hereMapsLabel HERE
maptilerMapsLabel MapTiler
ultimateLicenseTitle Ultimate License Llicència Ultimate
ultimateLicenseDescription Most powerful license for ultimate experience La llicència més potent per a l'experiència definitiva
ultimateLicenseFeatures ⭐ All premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Tots els mapes premium
⭐ Navegació
⭐ Línia de base d'altitud en línia
⭐ Sense anuncis
⭐ Totes les funcions i mapes gratuïts
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Llicència Pro Plus
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Elimineu els anuncis i desbloquegeu totes les funcions sense subscripció que podem afegir en el futur
proPlusLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
➕ Extra donation
❌ Mapes Premium
❌ Navegació
❌ Línia de base d'altitud en línia
⭐ Sense anuncis
⭐ Totes les funcions i mapes gratuïts
➕ Donació extra
proLicenseTitle Pro License Llicència Pro
proLicenseDescription Remove ads Elimina els anuncis
Key English Catalan (Andorra)
dialogTrackUploadStravaIsCommute Commute Commuta
dialogTrackUploadUpdateButton Update Actualitza
dialogTrackUploadWaitTitle Please wait Si us plau, espereu
dialogWaitTitle Please wait Si us plau, esperi
dialogWeatherInfoMessage Radar data is updated every 10 minutes. Filled icon indicates fresh data, empty icon means an update is near.

Yellow and red colors show areas of more precipitation.

Last 1 hour of radar data can be animated to reveal precipitation trends.
Les dades del radar s'actualitzen cada 10 minuts. La icona plena indica dades noves, la icona buida significa que hi ha una actualització pròximament.

Els colors groc i vermell mostren zones de més precipitació.

Les dades de radar de l'última hora es poden animar per revelar les tendències de precipitació.
dialogWeatherInfoTitle @string/dialogMapsWeatherRadar
disclaimerText1 This app is provided as is, and you use it at your own risk. We, the publisher, will not be held responsible for any mishap, loss of possession, injury or worse involving you or a third person, arising from app usage during a ride or otherwise. Aquesta aplicació es proporciona tal com és, utilitzeu-la sota el vostre propi risc i responsabilitat. Nosaltres, els editors, no serem responsables de cap contratemps, pèrdua, lesió o cap altra circumstància derivada de l'ús de l'aplicació durant una sortida, viatge o qualsevol altra situació, que l'involucri a vostè o a una tercera persona.
disclaimerText2 Please use this app wisely and DO NOT operate it while driving a car, riding a motorbike, a bicycle, or any other vehicle. Si us plau, utilitzeu aquesta aplicació amb prudència i NO l'utilitzeu mentre conduïu un cotxe, conduïu una moto, una bicicleta o qualsevol altre vehicle.
disclaimerText3 Always keep your eyes on the road. Mantingueu sempre els ulls a la carretera.
disclaimerTitle Disclaimer Avís legal
durationHrMin %1$d:%2$02d
farFromHere Far from here Lluny d'aquí
featureNotAvailable Sorry, the feature is not available on this device Disculpeu, aquesta funcionalitat no està disponible en aquest dispositiu
fence_name_default My Place El meu lloc
freeLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
❌ No ads
⭐ All free features and maps
❌ Mapes Premium
❌ Navegació
❌ Línia de base d'altitud en línia
❌ Sense anuncis
⭐ Totes les funcions i mapes gratuïts
freeLicenseLabel Free Gratuït
freeLicenseTitle Free License Llicència lliure
generalError Some error occurred. Please try again. S'ha produït un error. Si us plau, torni a intentar-ho.
googleFitConnectButton Connect with Google Fit Connecta amb Google Fit
hereMapsFeatures ⭐ HERE premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ AQUÍ mapes premium
⭐ Navegació
⭐ Línia de base d'altitud en línia
⭐ Sense anuncis
⭐ Totes les funcions i mapes gratuïts
hereMapsLabel HERE
infoAppUpdateAction Restart Reiniciar
infoAppUpdateMessage The update is ready. L'actualització està preparada.
infoAutopauseForcedOff Note: Auto Pause forced to Off Nota: Auto Pausa forçada a Aturat
infoAutopauseForcedRelaxed Note: Auto Pause forced to Relaxed Nota: Auto Pausa forçada a Relaxat
infoContentSize Content size: %1$d MB Mida del contingut: %1$d MB
infoDigitalFilterNotice Please note: This can sometimes lag noticeably behind real time, due to inevitable digital filtering delays required for accuracy. Si us plau, tingueu en compte: això de vegades pot quedar notablement enrere en temps real, a causa dels retards inevitables de filtratge digital necessaris per a la precisió.
infoMeterModeAccelerationMsg Rate of change of speed in time.

Negative means deceleration.
Taxa de canvi de velocitat en el temps.

Negativa significa desacceleració.
infoMeterModeAccelerationTitle Acceleration Acceleració
infoMeterModeAltitudeMsg Height above mean sea level (geoid). Altura sobre el nivell mitjà del mar (geoide).

Loading…

User avatar user

Automatic translation

Urban Biker / StringsCatalan (Andorra)

a year ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "Gratuït".

Fix string

Reset

Glossary

English Catalan (Andorra)
No related strings found in the glossary.

String information

Key
freeLicenseLabel
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-ca-rAD.xml, string 11