Translation

prefMapOnlineModeEntries_1
English
Key English Czech
pref_background_pattern_entries_0 None Žádná
pref_background_pattern_entries_1 @string/app_name
pref_background_pattern_entries_2 Zebra Pruhy
pref_background_pattern_entries_3 Leopard Levhart
pref_background_pattern_entries_4 Brick Cihla
pref_background_pattern_entries_5 Cobble Kámen
pref_background_pattern_entries_6 Clouds Mraky
pref_background_pattern_entries_7 Hearts Srdce
pref_background_pattern_entries_8 Honeycomb Plástev medu
pref_speedo_display_mode_entries_0 Graphic & Digital Grafika & Digitální
pref_speedo_display_mode_entries_1 Graphic Grafika
pref_speedo_display_mode_entries_2 Digital Digitální
pref_powermeter_display_mode_entries_0 Total power Celkový výkon
pref_powermeter_display_mode_entries_1 Watts per kg/lb Watty na kg/lb
prefMapOnlineModeEntries_0 Online Online
prefMapOnlineModeEntries_1 Offline Offline
prefBackKeyModeEntries_0 Normal Normální
prefBackKeyModeEntries_1 None Žádná
prefBackKeyModeEntries_2 Double-click exit Ukončit dvojklikem
mapLayerTypes_0 @string/mapLayerStreet
mapLayerTypes_1 @string/mapLayerTerrain
mapLayerTypes_2 @string/mapLayerSatellite
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_0 Switch theme Změna vzhledu
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_1 Switch file Změna souboru
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_2 None Nic
prefMapDiskCacheSizeEntries_0 10 MB 10 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_1 50 MB 50 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_2 100 MB (default) 100 MB (výchozí)
prefMapDiskCacheSizeEntries_3 200 MB 200 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_4 300 MB 300 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_5 400 MB 400 MB
Key English Czech
prefMapDiskCacheSizeEntries_2 100 MB (default) 100 MB (výchozí)
prefMapDiskCacheSizeEntries_3 200 MB 200 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_4 300 MB 300 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_5 400 MB 400 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_6 500 MB 500 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_7 1 GB 1 GB
prefMapDiskCacheSizeEntries_8 2 GB 2 GB
prefMapDiskCacheSizeEntries_9 3 GB 3 GB
prefMapDiskCacheSizeSummary When viewing a map, both online and offline, parts are being cached locally to reduce the need for repeated download or recreation. This speeds up map loading and saves battery. (All profiles) Při prohlížení online i offline map jsou části map ukládány do mezipaměti. To zrychlí načítání map a šetří baterii. (Všechny profily)
prefMapDiskCacheSizeTitle Map cache size limit Limit mezipaměti map
prefMapGuideRouteColorTitle Guide route color Barva navigované trasy
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_0 Switch theme Změna vzhledu
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_1 Switch file Změna souboru
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_2 None Nic
prefMapOnlineModeEntries_0 Online Online
prefMapOnlineModeEntries_1 Offline Offline
prefMapTrackColorTitle Track color Barva trasy
prefNotificationAlwaysSummary Show app notification icon in system status bar at all times, not only when tracking is active. Zobrazovat neustále notifikační ikonu ve status baru nezávisle na tom, zda je aktivní sledování.
prefNotificationAlwaysTitle Persistent notification Stálá oznámení
prefPressureSensorOffsetInfo This constant is added to pressure readouts and can be used to mitigate sensor bias, if present. Tato konstanta se přidává k barometrickým měřením a může být použita k zmírnění zkreslení barometru, pokud je přítomná.
prefPressureSensorOffsetTitle Pressure offset Posun tlaku
prefProhibitLocationAlertInfo Location will never be turned on nor used during activity, so map will not be available.

Data will be acquired exclusively from other sensors where available (Power, Speed, Cadence, Heart rate, Steps, Environment).
Poloha nebude nikdy zapnuta nebo používána v průběhu aktivity, takže mapa nebude dostupná.

Data budou získávána výhradně z pohybových a tělových senzorů (Síla, Rychlost, Kadence, Srdeční tep, Kroky, Prostředí).
prefProhibitLocationSummary Prevent GPS during activity Nepoužívat GPS v průběhu aktivity
prefProhibitLocationTitle Do not use Location Nepoužívat polohu
prefScreenPocketModeDelayEntries_0 No delay (default)
prefScreenPocketModeDelayEntries_1 0.10 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_2 0.20 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_3 0.30 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_4 0.40 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_5 0.50 seconds
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following string has different context, but the same source.
Translated Urban Biker/Urban Biker

Loading…

User avatar svatas

Translation changed

Urban Biker / StringsCzech

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
Offline Offline Urban Biker

String information

Key
prefMapOnlineModeEntries_1
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-cs.xml, string 1229