Translation

sensorFilterInterval_1
English
Key English Czech
prefScreenPocketModeDelayEntries_7 1 second
svgCopyright Created with Urban Biker Vytvořeno aplikací Urban Biker
trackUploadDescriptionDefault Tracked using Urban Biker mobile app Tato aktivita byla zaznamenána mobilní aplikací Urban Biker
trackUploadActivityTypes_0 Bike Kolo
trackUploadActivityTypes_1 Run Běh
trackUploadActivityTypes_2 Walk Chůze
trackUploadActivityTypes_3 Hike Túra
trackUploadActivityTypes_4 Swim Plavání
trackUploadActivityTypes_5 Surf Serfování
trackUploadActivityTypes_6 Sail Plachtění
trackUploadActivityTypes_7 Skateboard Skate
trackUploadActivityTypes_8 Ski Lyžování
trackUploadActivityTypes_9 Snowboard Snowboard
trackUploadActivityTypes_10 Other Jiné
sensorFilterInterval_0 3 seconds (default) 3 sekundy (výchozí nastavení)
sensorFilterInterval_1 5 seconds 5 sekund
sensorFilterInterval_2 7 seconds 7 sekund
sensorFilterInterval_3 10 seconds 10 sekund
prefAdModes_0 Any Cokoliv
prefAdModes_1 Google Google
prefAdModes_2 AppBrain AppBrain
prefAdModes_3 None Žádná
menuLicense Upgrade Koupit licenci
dialogReviewNudgeMessage Are you enjoying Urban Biker? Líbí se vám aplikace Urban Biker?
dialogReviewNudgeMessage2 Thanks! Please write a nice review or rate us 5 stars on the Play Store. Děkujeme! Napište pochvalnou recenzi nebo nás ohodnoťte pěti hvězdami na Obchodu Play.
dialogButtonRateOnPlayStore Rate on Play Store Ohodnotit na Obchodu Play
dialogAppOptimizedPromptTitle Battery optimization Optimalizace baterie
dialogAppOptimizedPromptMessage Urban Biker should be exempt from battery optimizations, otherwise it may not work properly.

Open Settings now?
Aplikace Urban Biker by měla být vyjmuta z nastavení optimalizace spotřeby baterie jinak nemusí fungovat správně.

Otevřít nastavení optimalizace?
batteryOptimizationToast Select Urban Biker from the list Zvolte aplikaci Urban Biker ze seznamu
licenseItemAlreadyOwned License item already owned Licenci již vlastníte
timePeriod_perWeek per week /týden
Key English Czech
proLicenseLabel Pro Pro
proLicenseTitle Pro License Licence Pro
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Odstranit reklamy a odemknout všechny případné budoucí funkce pro nepředplatitele
proPlusLicenseFeatures 🔹 No ads
🔹 Extra donation
🔹 Bez reklam
🔹 Extra příspěvek
proPlusLicenseLabel Pro+ Pro+
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Licence Pro+
rewardedAdDescription Click here to watch an ad first Klikněte zde a nejdříve se podívejte na reklamu
rewardedAdLoading Loading ad… Nahrávám reklamu…
rewardedAdPriceFree FREE (valid for this session) ZDARMA (platné pro toto spuštění)
rewardedLicenseSuccess License successfully awarded Licence úspěšně získána
roarModeConstant const konst
sensorAddedMsg Sensor added to the profile Senzor přidán do profilu
sensorDeleteConfirmDialogMsg Forget this sensor? Smazat tento senzor?
sensorDeletedMsg Sensor forgotten Senzor smazán
sensorFilterInterval_0 3 seconds (default) 3 sekundy (výchozí nastavení)
sensorFilterInterval_1 5 seconds 5 sekund
sensorFilterInterval_2 7 seconds 7 sekund
sensorFilterInterval_3 10 seconds 10 sekund
sensorMenuAddToProfile Add to the profile Přidat do profilu
sensorMenuDelete Forget Smazat
sensorMenuDisable Disable Zakázat
sensorMenuEnable Enable Povolit
sensorMenuProperties Properties Vlastnosti
sensorMenuRemoveFromProfile Remove from the profile Odstranit z profilu
sensorProperitesActivityRecognition Physical activity recognition Rozpoznání fyzické aktivity
sensorProperitesActivityRecognitionInfo Sensor will provide data only when your physical activity is recognized to be compatible with sensor purpose. For example, Step sensor will count steps while walking or running, not while riding a bike. Note, this may not be accurate and can be laggy. Google Play services are required. Senzor dá nějaká data pouze když rozpozná aktivitu kompatibilní se senzorem. Např. čítač kroků bude počítat kroky pouze když běžíte nebo jdete, ale ne když jedete na kole. Nemusí to však být přesné a může se zpožďovat. Vyžaduje služby Google Play.
sensorProperitesCadenceTriggers Cadence triggers Kadence pro spouštění
sensorProperitesEnableFiltering Data filtering Filtrování dat
sensorProperitesEnableFilteringInfo This will perform additional filtering on sensor data, possibly improving accuracy, but introducing a few seconds of delay. Disabled by default. Toto provede dodatečné filtrování dat senzoru, patrně vylepší přesnost, ale přinese několik sekund zpoždění. Ve výchozím stavu vypnuto.
sensorProperitesFilterIntervalInfo Filter interval, i.e. strength of the filter. Larger values will filter more, but will also introduce more delay. Hodnota filtrování neboli sílu filtru. Vyšší hodnota znamená větší přesnost, ale také větší zpoždění.

Loading…

User avatar kny2tl

New translation

Urban Biker / StringsCzech

3 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Key
sensorFilterInterval_1
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-cs.xml, string 1281