Translation

profilesListButtonResetTotals
English
Key English Czech
controlPanelSensorsButtonTitle Sensors Senzory
controlPanelSensorsButtonSubtitle Click to manage sensors Klikněte pro správu senzorů
controlPanelMapShowButtonTitle Show map Zobrazit mapu
controlPanelMapShowButtonSubtitle Click to show the map Kliknout pro zobrazení mapy
controlPanelMapHideButtonTitle Hide map Skrýt mapu
controlPanelMapHideButtonSubtitle Click to hide the map Kliknout pro skrytí mapy
controlPanelMapSettingsButtonTitle Map options Možnosti mapy
controlPanelMapSettingsButtonSubtitle Click for map options Klikněte pro možnosti mapy
controlPanelScreenshotButtonTitle Screenshot Snímek obrazovky
controlPanelScreenshotButtonSubtitle Click to share screenshot Kliknutím sdílejte snímek obrazovky
profilesListTitle Profiles Profily
profilesListTitleSelectProfile Switch Profile Přepnout profil
profilesListAddProfile New profile Nový profil
profilesListRowLastActivity %1$s
profilesListRowTotalsSince Totals since: %1$s Celkem od: %1$s
profilesListButtonResetTotals Reset totals Vynulovat čítače
profilesListProfileNotUsed (unused) (nepoužitý)
cloudAccountsTitle Accounts Účty
cloudAccountsInfo Connecting to a cloud service makes it easier for you to upload and share your tracks with others.

We'll never post anything without your permission.
Připojením na cloud služby se zjednoduší nahrávání a sdílení tratí s ostatními.

Nikdy neodesíláme nic bez vašeho svolení.
accountDisconnect Disconnect Odpojení
googleFitConnectButton Connect with Google Fit Propojit s Google Fit
veloHeroConnectButton Connect with Velo Hero Připojit se s Velo Hero
stravaTrackPrivacyInfo Track will inherit default privacy you set on Strava Trať zdědí výchozí nastavení soukromí nastavené v aplikaci Strava
cloudAccountsPowerUploadPolicyTitle Power data upload policy Zásady náhrávání dat o výkonu
cloudAccountsPowerUploadPolicy_0 Always (default) Vždy (výchozí nastavení)
cloudAccountsPowerUploadPolicy_1 Upload power data only when power meter was used Nahrát data o výkonu pouze při použítí měřiče výkonu
chartsTitle Charts Grafy
tracksHistoryListTitle Tracks history Historie tras
tracksHistoryListTitleSelect Select Zvolit
tracksHistoryListEmpty No tracks here. Go out and record an activity! Neexistují žádné trasy. Je správný čas začít se zaznamenáváním!
tracksHistoryListLoading Loading… Nahrávám…
Key English Czech
prefUnitsEnergyEntries_0 [kcal] [kcal]
prefUnitsEnergyEntries_1 [kJ] [kJ]
prefUnitsEnergyEntries_2 [kWh] [kWh]
prefUnitsEnergyEntries_3 [Liters of petrol] [Litry paliva]
prefUnitsPowerEntries_0 [W] [W]
prefUnitsPowerEntries_1 [HP] [HP]
prefUnitsPowerEntries_2 [kcal/h] [kcal/h]
prefUnitsPowerEntries_3 [kJ/h] [kJ/h]
prefUnitsSlopeEntries_0 Percent [%] Procent [%]
prefUnitsSlopeEntries_1 Degree [°] Stupně [°]
prefUnitsSlopeEntries_2 Per mille [‰] Za míli [‰]
priceFree FREE ZDARMA
priceLoading @string/loading
profileNameDefault New Profile Nový profil
profilesListAddProfile New profile Nový profil
profilesListButtonResetTotals Reset totals Vynulovat čítače
profilesListProfileNotUsed (unused) (nepoužitý)
profilesListRowLastActivity %1$s
profilesListRowTotalsSince Totals since: %1$s Celkem od: %1$s
profilesListTitle Profiles Profily
profilesListTitleSelectProfile Switch Profile Přepnout profil
proLicenseDescription Remove ads Odstranit reklamy
proLicenseFeatures 🔹 No ads 🔹 Bez reklam
proLicenseLabel Pro Pro
proLicenseTitle Pro License Licence Pro
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Odstranit reklamy a odemknout všechny případné budoucí funkce pro nepředplatitele
proPlusLicenseFeatures 🔹 No ads
🔹 Extra donation
🔹 Bez reklam
🔹 Extra příspěvek
proPlusLicenseLabel Pro+ Pro+
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Licence Pro+
rewardedAdDescription Click here to watch an ad first Klikněte zde a nejdříve se podívejte na reklamu
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following string has different context, but the same source.
Translated Urban Biker/Urban Biker

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Czech
Reset totals Vynulovat čítače Urban Biker

String information

Key
profilesListButtonResetTotals
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-cs.xml, string 495