Translation

dialogScreenOrientationAuto
English
Key English Czech
dialogTracksShareTitle Share tracks Sdílet trasy
dialogTracksShareGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Chyba. Zkuste to prosím znovu.
dialogTracksShareCountExceeded Cannot share more than 100 tracks at once. Nelze sdílet více než 100 tras najednou.
dialogGpsSettingsPromptTitle Location is turned off Poloha je vypnutá
dialogGpsSettingsPromptMessage You won't be able to use most of the features of this app without Location.

Please make sure the Location is enabled and set to 'High accuracy' mode.

Open Location Settings now?
Bez Polohy nebudete moci používat většinu funkcí aplikace.

Zkontrolujte, že Poloha je zapnutá a přepnuta do módu 'Nejvyšší přesnost'.

Mám otevřít nastavení Polohy?
dialogBaroAltitudePromptTitle Barometric altitude problem Problém barometrické výšky
dialogBaroAltitudePromptMessage Barometric Altitude has been turned off forcibly due to discrepancy with GPS altitude!

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces!
Barometrická nadmořská výška byla násilně vypnuta kvůli nesouladu s GPS nadmořskou výškou!

Nepoužívejte v uzavřených nebo klimatizovaných prostorách!
dialogBaroAltitudeNoticeTitle Notice Poznámka
dialogBaroAltitudeNoticeMessage Barometric Altitude works only outdoors.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Barometrická výška funguje pouze venku.

Nepoužívejte v uzavřených nebo klimatizovaných prostorách, jako jsou některá vozidla a letadla.
dialogThermoBarometerNoticeTitle Notice Poznámka
dialogThermoBarometerNoticeMessage Thermo Barometer depends on outdoor air temperature for accuracy.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Přesnost teplotního barometru závisí na venkovní teplotě vzduchu.

Nepoužívejte v uzavřených nebo klimatizovaných prostorách, jako jsou některá vozidla a letadla.
dialogResetTitle Finish Dokončit
dialogResetMessage Save this track and prepare for a new one? Uložit tuto trasu a připravit se na novou?
dialogResetNoTrackMessage No track was recorded. Reset the meters now? Nebyla zaznamenána žádná trasa. Vynulovat měřidla?
dialogScreenHudMode HUD mirror mode Zrcadlový režim HUD
dialogScreenOrientationAuto Automatic Automatická
dialogScreenOrientationPortrait Portrait Na výšku
dialogScreenOrientationLandscape Landscape Na šířku
dialogScreenOrientationReversePortrait Portrait (reverse) Na šířku (obráceně)
dialogScreenOrientationReverseLandscape Landscape (reverse) Na šířku (obráceně)
dialogScreenBrightnessOverride Brightness Jas
dialogScreenAutoTheme Auto theme Automatické téma
dialogMapsOffline Offline maps Offline mapy
dialogMapsLayerTraffic Traffic Provoz
dialogMapsShowFences Fences Zóny
dialogMapsShowRoutes Guide routes Trasový průvodce
dialogMapsFollowMode Follow Sledovat
dialogMapsAutoRotate Auto rotate Automatické otáčení
dialogMapsAutoZoom Auto zoom Automatické zvětšování
dialogMapsHighResolution Hi-res map Mapa s vys. rozlišením
dialogMapsRenderTerrain Render terrain Vykreslit terén
Key English Czech
dialogProfileDeleteMessage Warning: This will remove profile settings and totals data. Saved tracks will be left intact.

Delete profile %1$s?
Varování: Tímto vymažete nastavení profilu a data čítačů. Uložené trasy zůstanou zachovány.

Smazat profil %1$s?
dialogProfileDeleteTitle Delete profile Smazat profil
dialogProfileEditTitle Edit profile Upravit profil
dialogProfileEditTotals Totals: Souhrny:
dialogProfileSwitchMessage Tracking is active. Are you sure to switch to profile %1$s? Je spuštěný záznam trasy. Opravdu chcete přepnout do profilu %1$s?
dialogProfileSwitchTitle Switch profile Přepnout profil
dialogProfileTotalsResetMessage Reset profile totals to zero? Vynulovat čítače v profilu?
dialogResetMessage Save this track and prepare for a new one? Uložit tuto trasu a připravit se na novou?
dialogResetNoTrackMessage No track was recorded. Reset the meters now? Nebyla zaznamenána žádná trasa. Vynulovat měřidla?
dialogResetTitle Finish Dokončit
dialogReviewNudgeMessage Are you enjoying Urban Biker? Líbí se vám aplikace Urban Biker?
dialogReviewNudgeMessage2 Thanks! Please write a nice review or rate us 5 stars on the Play Store. Děkujeme! Napište pochvalnou recenzi nebo nás ohodnoťte pěti hvězdami na Obchodu Play.
dialogScreenAutoTheme Auto theme Automatické téma
dialogScreenBrightnessOverride Brightness Jas
dialogScreenHudMode HUD mirror mode Zrcadlový režim HUD
dialogScreenOrientationAuto Automatic Automatická
dialogScreenOrientationLandscape Landscape Na šířku
dialogScreenOrientationPortrait Portrait Na výšku
dialogScreenOrientationReverseLandscape Landscape (reverse) Na šířku (obráceně)
dialogScreenOrientationReversePortrait Portrait (reverse) Na šířku (obráceně)
dialogScreenshotPreparing Preparing screenshot… Připravuji snímek…
dialogScreenshotTitle Screenshot Snímek obrazovky
dialogSliderLess
dialogSliderMore
dialogStoragePermissionRequest The app needs to access the storage so it can save or restore your tracks and settings.

Without giving the permission you won't be able to see tracks history or share tracks, and you could loose your data.
Aplikace potřebuje přístup k úložišti, aby mohla ukládat nebo obnovovat trasy a nastavení.

Bez udělení oprávnění nebudete mít možnost sledovat historii tras nebo sdílet trasy a můžete ztratit data.
dialogStoragePermissionRequestTitle Storage permission Oprávnění k ukládání
dialogThermoBarometerNoticeMessage Thermo Barometer depends on outdoor air temperature for accuracy.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Přesnost teplotního barometru závisí na venkovní teplotě vzduchu.

Nepoužívejte v uzavřených nebo klimatizovaných prostorách, jako jsou některá vozidla a letadla.
dialogThermoBarometerNoticeTitle Notice Poznámka
dialogTrackDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete the track %1$s?
Varování: Akci nelze vzít zpět.

Smazat trasu %1$s?
dialogTrackEditNotesHint Notes Poznámky
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Urban Biker/Strings Automatickáé
Translated Urban Biker/Strings Automatickáy
Translated Urban Biker/Urban Biker Automatická orientace
Translated Urban Biker/Strings Automatickáé
Translated Urban Biker/Strings Automatickáy

Loading…

User avatar svatas

Translation changed

Urban Biker / StringsCzech

a year ago
User avatar svatas

New translation

Urban Biker / StringsCzech

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
Automatic Automatická orientace Urban Biker

String information

Key
dialogScreenOrientationAuto
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-cs.xml, string 236