Translation

farFromHere
English
Key English Czech
menuDelete Delete Smazat
menuClear Clear Vyčistit
menuCenterOnMap Center Na střed
menuClose Close Zavřít
menuInfo Info Informace
menuRateAndComment Rate us Hodnocení
menuRefresh Refresh Obnovit
menuSwitchProfile Switch to Přepnout do
menuScreenshot Screenshot Snímek obrazovky
share_title Send via Poslat přes
share_subject @string/app_name
pick_a_color Pick a color Vybrat barvu
fence_name_default My Place Moje místo
profileNameDefault New Profile Nový profil
featureNotAvailable Sorry, the feature is not available on this device Omlouváme se, funkce není na tomto zařízení dostupná
farFromHere Far from here Daleko odtud
toastRestartRequired Please restart the app for this to take effect Restartujte aplikaci pro provedení změn
toastActiveProfile Profile: %1$s Profil: %1$s
toastProfileSavingError Error saving profile data! Please try again. Chyba ukládání dat profilu. Zkuste to prosím znovu.
toastProfileChangeError Could not switch the profile! Please try again. Nelze přepnout profil. Zkuste to prosím znovu.
toastGpsEnabled GPS turned on GPS zapnuta
toastTrackSaved Track saved. Trasa uložena.
toastTrackDiscarded Track discarded. Trasa zrušena.
toastTrackSavingError Error saving track! Try resetting again. Chyba ukládání trasy! Zkuste to prosím znovu.
toastTrackWritingError Error writing track data to storage! Try resetting again. Chyba ukládání trasy do úložiště! Zkuste to prosím znovu.
toastTrackZippingError Error zipping track! Try resetting again. Chyba ukládání trasy do Zip souboru. Zkuste to prosím znovu.
toastTrackMovingError Error moving track to USB storage! Try resetting again. Chyba přesunu trasy na USB paměťové zařízení. Zkuste to prosím znovu.
toastPressAgainToExit Press again to exit Klikněte znovu pro ukončení
toastTrackingRecording Recording Záznam
toastTrackingRecordingPassive Passive recording Pasivní záznam
toastTrackingPaused Paused Pozastaveno
Key English Czech
dialogTrackUploadDescriptionHint Share your thoughts… Sdílejte své dojmy…
dialogTrackUploadPlatform Online service Online služby
dialogTrackUploadPreparing Preparing track data… Připravuji data trasy…
dialogTrackUploadSending Sending… Odesílám…
dialogTrackUploadShareAgainButton Share again Sdílet znovu
dialogTrackUploadShareButton Share Sdílet
dialogTrackUploadStravaIsCommute Commute Dojíždění
dialogTrackUploadUpdateButton Update Aktualizovat
dialogTrackUploadWaitTitle Please wait Prosím čekejte
dialogWaitTitle Please wait Prosím čekejte
disclaimerText1 This app is provided as is, and you use it at your own risk. We, the publisher, will not be held responsible for any mishap, loss of possession, injury or worse involving you or a third person, arising from app usage during a ride or otherwise. Tato aplikace je poskytována tak jak je a používáte ji na vlastní zodpovědnost. My, vydavatelé, neneseme zodpovědnost za jakoukoliv nehodu, ztrátu na majetku, zranění a podobně na Vás nebo třetí osobě, které vzniklo při použití této aplikace při jízdě nebo jiné aktivitě.
disclaimerText2 Please use this app wisely and DO NOT operate it while driving a car, riding a motorbike, a bicycle, or any other vehicle. Prosím používejte tuto aplikaci s rozmyslem a NEOVLÁDEJTE jí při řízení automobilu, motocyklu, kola nebo jiného dopravním prostředku.
disclaimerText3 Always keep your eyes on the road. Vždy se dívejte na cestu.
disclaimerTitle Disclaimer Vyloučení odpovědnosti
durationHrMin %1$d:%2$02d
farFromHere Far from here Daleko odtud
featureNotAvailable Sorry, the feature is not available on this device Omlouváme se, funkce není na tomto zařízení dostupná
fence_name_default My Place Moje místo
generalError Some error occurred. Please try again. Došlo k chybě. Zkuste prosím akci opakovat.
googleFitConnectButton Connect with Google Fit Propojit s Google Fit
hereMapsFeatures 🔹 HERE maps
🔹 No ads
🔹 HERE mapy
🔹 Bez reklam
hereMapsLabel HERE
infoAutopauseForcedOff Note: Auto Pause forced to Off Poznámka: Automatická pauza je vypnuta
infoAutopauseForcedRelaxed Note: Auto Pause forced to Relaxed Poznámka: Automatická pauza je uvolněna
infoDigitalFilterNotice Please note: This can be delayed from the real time by a minute or so, due to inevitable digital filtering delays. Prosím pozor: Kvůli nevyhnutelnému digitálnímu filtrování může dojít k prodlevě o několik minut.
infoMeterModeAccelerationMsg Rate of change of speed in time.

Negative means deceleration.
Úroveň změny rychlosti v času.

Záporná znamená zpomalení.
infoMeterModeAccelerationTitle Acceleration Zrychlení
infoMeterModeAltitudeMsg Height above mean sea level (geoid). Nadmořská výška (geoid) — Aktuální, Maximální a Minimální.
infoMeterModeAltitudeTitle Altitude Nadmořská výška
infoMeterModeAscentMsg Cumulative altitude gain (climb). Kumulativní zisk nadmořské výšky (stoupání).
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following string has different context, but the same source.
Translated Urban Biker/Urban Biker

Loading…

User avatar user

New translation

Urban Biker / StringsCzech

a year ago
User avatar Mitjabok

Source string changed

Urban Biker / StringsCzech

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
Far from here Daleko odtud Urban Biker

String information

Key
farFromHere
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-cs.xml, string 105