Translation

infoMeterModeNoneTitle
English
Key English Czech
prefBatteryOptimizationMessage Urban Biker can be exempted from system battery optimizations, to make it more certain it will continue to work properly when the screen is turned off on older versions of Android. Click here to open the settings now. Urban Biker může být vyjmut z optimalizace systémové baterie, aby bylo zajištěno, že bude i nadále správně fungovat, když je obrazovka na starších verzích Androidu vypnutá. Kliknutím sem otevřete nastavení.
dataStorageTitle Storage Úložný prostor
dataStorageInfo1 It is recommended to use a custom storage location for your tracks and data to prevent accidental data loss if the app is uninstalled, and to make backups easier. Doporučuje se použít vlastní úložiště pro vaše trasy a data, abyste zabránili náhodné ztrátě dat v případě odinstalace aplikace a usnadnili zálohování.
dataStorageInfo2 When you change the data storage location, the previous app data will be automatically transferred to the new location. This happens in the background and may take some time.

Revoking access leaves the data intact.
Když změníte umístění úložiště dat, data předchozí aplikace se automaticky přenesou do nového umístění. To se děje na pozadí a může to chvíli trvat.

Zrušením přístupu zůstanou data nedotčená.
dataStorageChooseButton Choose data storage location Vyberte umístění úložiště dat
dataStorageNotSetMessage The data storage location is not set, please use the button above.

The app is currently using the default folder for tracks and data.
Místo pro ukládání dat není nastaveno, použijte prosím tlačítko výše.

Aplikace aktuálně používá výchozí složku pro stopy a data.
dataStorageStatsTitle Storage stats Statistiky úložiště
dataStorageStatsMessage %1$s MB
%2$s items
%1$s MB
%2$s položek
dataStorageStatsLoadingMessage @string/computing
dataStorageTransferRetrying Fail — will retry shortly Selhání – pokus se brzy zopakuje
dataStorageTransferInfoTitle Last change Poslední změna
dataStorageTransferInfoStatus Status: %1$s Stav: %1$s
dataStorageTransferInfoDuration Duration: %1$s Délka: %1$s
dataStorageTransferInfoCount Items moved: %1$s of %2$s Přesunuté položky: %1$s z %2$s
dataStorageTransferInfoSpeed Speed: %1$s MB/s (%2$s items/s) Rychlost: %1$s MB/s (%2$s položek/s)
infoMeterModeNoneTitle No meter mode Žádný režim měření
infoMeterModeNoneMsg This only shows empty space. To ukazuje pouze prázdné místo.
infoMeterModeDistanceTitle Distance Vzdálenost
infoMeterModeDistanceMsg Distance traveled. Ujetá vzdálenost.
infoMeterModeDistanceOdoTitle Odometer Odometr
infoMeterModeDistanceOdoMsg Total distance traveled since first profile use. Celková ujetá vzdálenost od prvního použití profilu.
infoMeterModeDurationTitle Duration Čas
infoMeterModeDurationMsg Duration of the trip, possibly excluding any pauses or stops. Doba trvání cesty, případně s výjimkou případných pauz nebo zastávek.
infoMeterModeElapsedTitle Elapsed time Uplynulý čas
infoMeterModeElapsedMsg Duration of the trip, including all pauses but excluding stops. Celkový čas včetně všech pauz, kromě zastávek.
infoMeterModeEnergyTitle Energy Energie
infoMeterModeEnergyMsg Energy spent for the trip, taking efficiency and BMR into account. Energie vynaložená na aktivitu s ohledem na BMR a efektivitu.
infoMeterModeEfficacyTitle Efficacy (cumulative) Účinnost (kumulativní)
infoMeterModeEfficacyMsg Part of the energy spent that would suffice to make the same trip by moving at a constant speed equal to the average speed. Higher is better. Část použité energie, která by postačovala na stejnou aktivitu při pohybu konstantní rychlostí rovné průměrné rychlosti. Vyšší hodnota je lepší.
infoMeterModeAscentTitle Ascent Stoupání
infoMeterModeAscentMsg Cumulative altitude gain (climb). Kumulativní zisk nadmořské výšky (stoupání).
Key English Czech
infoMeterModeElapsedMsg Duration of the trip, including all pauses but excluding stops. Celkový čas včetně všech pauz, kromě zastávek.
infoMeterModeElapsedTitle Elapsed time Uplynulý čas
infoMeterModeEnergyMsg Energy spent for the trip, taking efficiency and BMR into account. Energie vynaložená na aktivitu s ohledem na BMR a efektivitu.
infoMeterModeEnergyTitle Energy Energie
infoMeterModeFuncThresholdPowerMsg Estimated maximum power that can be maintained for longer time periods.

The estimate highly depends on type and duration of this activity.
Odhadovaný udržitelný maximální výkon pro delší časové období.

Odhad velmi záleží na typu a době trvání této aktivity.
infoMeterModeFuncThresholdPowerTitle Functional Threshold Power Funkční prah výkonu
infoMeterModeGearRatioMsg Ratio of wheel revolutions vs. pedal turns per time unit, i.e. ratio of front sprocket and rear sprocket sizes. Higher number means higher gear. Poměr otáček kol oproti otáčkám pedálů za jednotku času, tj. poměr velikostí předního a zadního ozubeného kola. Vyšší číslo znamená vyšší rychlostní stupeň.
infoMeterModeGearRatioTitle Gear ratio Poměr převodů
infoMeterModeHeartRateMsg Number of heartbeats per minute. Počet srdečních tepů za minutu.
infoMeterModeHeartRateTitle Heart rate Tepová frekvence
infoMeterModeHumidityMsg Ambient relative humidity as measured with the device or an external sensor. Relativní vlhkost vzduchu změřená zařízením nebo externím senzorem.
infoMeterModeHumidityTitle Humidity Vlhkost
infoMeterModeKineticEnergyMsg The height you would reach by "letting go" up a long slope without braking.

Or, if you were to hit a wall the impact force would be the same as falling from this height.

This number increases as a speed squared, and is useful for safety considerations.
Výška, které byste dosáhli „puštěním“ dlouhého svahu bez brzdění.

Nebo, kdybyste narazili na zeď, síla nárazu by byla stejná jako při pádu z této výšky.

Toto číslo se zvyšuje s druhou mocninou rychlosti a je užitečné z hlediska bezpečnosti.
infoMeterModeKineticEnergyTitle Kinetic energy Kinetická energie
infoMeterModeNoneMsg This only shows empty space. To ukazuje pouze prázdné místo.
infoMeterModeNoneTitle No meter mode Žádný režim měření
infoMeterModePaceMsg Inverse speed, i.e. time elapsed per unit of distance. Inverzní rychlost, tj. čas uplynulý na jednotku vzdálenosti.
infoMeterModePaceTitle Pace Tempo
infoMeterModePowerBalanceMsg Power balance, presented as a fraction of left and right contributions to the total power output. Výkonová rovnováha, prezentovaná jako zlomek levého a pravého příspěvku k celkovému výkonu.
infoMeterModePowerBalanceTitle Power balance L/R Vyvážení výkonu L/R
infoMeterModePowerMsg Power exerted during activity, due to drag forces, altitude change, etc.

Negative means power gain, e.g. when going downhill or braking.

When in kcal/h or kJ/h, it also takes efficiency and BMR into account.
Výkon vyvíjený v důsledku tažných sil, změny nadmořské výšky atd. - Aktuální, Maximální a Průměrná.  

Záporný znamená zisk energie, např. při jízdě z kopce nebo při brzdění.

Pokud je v kcal / h nebo kJ / h bere v úvahu také účinnost a BMR.
infoMeterModePowerTitle Power Výkon
infoMeterModePressureMsg Ambient pressure as measured with the device or an external sensor. Okolní tlak změřený zařízením nebo externím senzorem.
infoMeterModePressureTitle Pressure Tlak
infoMeterModeRadiusMsg Straight-line distance to the starting location, i.e. displacement. Přímá vzdálenost k výchozímu místu, tj. posunutí.
infoMeterModeRadiusTitle Radius Poloměr
infoMeterModeSlopeMsg Slope (gradient), a number describing terrain tilt where zero is horizontal. Higher number means steeper ascent, and negative is for descent. Sklon (spád) je číslo popisující naklonění terénu kde 0 znamená horizont. Vyšší číslo znamená stoupání a záporné číslo je klesání.
infoMeterModeSlopeTitle Slope Sklon
infoMeterModeSpeedMsg Instantaneous distance covered per unit of time. Okamžitá ujetá vzdálenost za jednotku času.
infoMeterModeSpeedTitle Speed Rychlost

Loading…

User avatar None

Automatic translation

Urban Biker / StringsCzech

a month ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "Žádný režim měření".

Fix string

Reset

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Key
infoMeterModeNoneTitle
Flags
java-format
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
translate/strings-cs.xml, string 1208