Translation

dialogPowerWeightsWeightPassengers
English
Key English Czech
dialogMapsTrackColorCadence @string/infoMeterModeCadenceTitle
dialogMapsTrackColorTemperature @string/infoMeterModeTemperatureTitle
dialogMapsTrackColorSlope @string/infoMeterModeSlopeTitle
dialogMapsChooseTitle Choose map Vyber mapu
dialogMapsMapCount %1$s maps %1$s mapy
dialogFencesAdd Add fence here Přidat zónu
dialogFencesUpdate Update fence location Upravit pozici zóny
dialogFencesEdit Edit fence Upravit zónu
dialogFencesRemove Remove fence Odstranit zónu
dialogFencesShowFences Show fences Zborazit zóny
dialogPowerWeightsTitle Weights Hmotnosti
dialogPowerWeightsRotInertiaTitle Rotational inertia Rotační setrvačnost
dialogPowerWeightsWeightRider Driver Jezdec
dialogPowerWeightsWeightVehicle Vehicle Vozidlo
dialogPowerWeightsWeightCargo Cargo Náklad
dialogPowerWeightsWeightPassengers Passengers Cestující
dialogPowerWeightsWeightWheels Wheels Počet kol
dialogPowerParamsTitle Power loss coefficients Koeficienty výkonové ztráty
dialogPowerParamsDragArea Air drag area (Cd·A) Plošný odpor vzduchu (Cd·A)
dialogPowerParamsRollResist Rolling resistance coef. (Crr) Koeficient valivého odporu. (Crr)
dialogEnergyParamsTitle Energy parameters Energetické parametry
dialogEnergyParamsEfficiency Overall thermal efficiency (η) Celková účinnost (η)
dialogEnergyParamsBmr Basal metabolic rate (BMR) Bazální metabolismus (BMR)
dialogFileChooseSelectFolder Select this folder Vybrat tuto složku
dialogMapsDownloadTitle Offline maps download Stáhnout offline mapy
dialogMapsDownloadText Open the downloads web page now? Otevřít internetovou stránku se stahováním?
dialogMapsTerrainDownloadTitle Terrain download Stáhnout terén
dialogOpenRainviewerText Open www.rainviewer.com web page now? Otevřít stránku www.rainviewer.com?
dialogTrackEditTitleHint Title Název
dialogTrackEditNotesHint Notes Poznámky
dialogTrackUploadWaitTitle Please wait Prosím čekejte
Key English Czech
dialogMapsTrackColorElapsed @string/summaryTotalTime
dialogMapsTrackColorHeartRate @string/infoMeterModeHeartRateTitle
dialogMapsTrackColorPace @string/infoMeterModePaceTitle
dialogMapsTrackColorSlope @string/infoMeterModeSlopeTitle
dialogMapsTrackColorSpeed @string/infoMeterModeSpeedTitle
dialogMapsTrackColorTemperature @string/infoMeterModeTemperatureTitle
dialogMapsWeatherRadar Precipitation radar Srážkový radar
dialogOpenRainviewerText Open www.rainviewer.com web page now? Otevřít stránku www.rainviewer.com?
dialogPermissionProblemMessage This permission is needed for the app to function properly. It can be granted in the App permissions settings page.

Go there now?
Toto oprávnění je potřebné pro správnou funkci aplikace. Může být uděleno na stránce Nastavení oprávnění aplikace.

Jít tam?
dialogPowerParamsDragArea Air drag area (Cd·A) Plošný odpor vzduchu (Cd·A)
dialogPowerParamsRollResist Rolling resistance coef. (Crr) Koeficient valivého odporu. (Crr)
dialogPowerParamsTitle Power loss coefficients Koeficienty výkonové ztráty
dialogPowerWeightsRotInertiaTitle Rotational inertia Rotační setrvačnost
dialogPowerWeightsTitle Weights Hmotnosti
dialogPowerWeightsWeightCargo Cargo Náklad
dialogPowerWeightsWeightPassengers Passengers Cestující
dialogPowerWeightsWeightRider Driver Jezdec
dialogPowerWeightsWeightVehicle Vehicle Vozidlo
dialogPowerWeightsWeightWheels Wheels Počet kol
dialogProfileAddInfo New profile will have its settings copied from the currently active profile Nový profil bude mít nastavení zkopírované z aktuálního profilu
dialogProfileAddTitle New profile Nový profil
dialogProfileDeleteMessage Warning: This will remove profile settings and totals data. Saved tracks will be left intact.

Delete profile %1$s?
Varování: Tímto vymažete nastavení profilu a data čítačů. Uložené trasy zůstanou zachovány.

Smazat profil %1$s?
dialogProfileDeleteTitle Delete profile Smazat profil
dialogProfileEditTitle Edit profile Upravit profil
dialogProfileEditTotals Totals: Souhrny:
dialogProfileSwitchMessage Tracking is active. Are you sure to switch to profile %1$s? Je spuštěný záznam trasy. Opravdu chcete přepnout do profilu %1$s?
dialogProfileSwitchTitle Switch profile Přepnout profil
dialogProfileTotalsResetMessage Reset profile totals to zero? Vynulovat čítače v profilu?
dialogResetMessage Save this track and prepare for a new one? Uložit tuto trasu a připravit se na novou?
dialogResetNoTrackMessage No track was recorded. Reset the meters now? Nebyla zaznamenána žádná trasa. Vynulovat měřidla?
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following string has different context, but the same source.
Translated Urban Biker/Urban Biker CestujícíPočet osob

Loading…

User avatar svatas

Translation changed

Urban Biker / StringsCzech

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
Passengers Počet osob Urban Biker

String information

Key
dialogPowerWeightsWeightPassengers
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-cs.xml, string 275