Translation

dialog_exit_msg
English
Key English Czech
dialog_volume_message Note: Use volume buttons on your device to adjust overall sound volume. Poznámka: Na změnu celkové hlasitosti použijte tlačítka zařízení na ovládání hlasitosti.
dialog_bell_automatic_sensitivity_title Auto bell sensitivity Citlivost automatického zvonku
dialog_bell_shake_sensitivity_title Shake sensitivity Citlivost třesení
dialog_fenceguard_title @string/menuFenceguard
dialog_fenceguard_add_title Add fence Přidat zónu
dialog_fenceguard_add_text Name a new fence: Název zóny:
dialog_fenceguard_add_text2 Fence will be raised around your current location to protect it from being exposed in recorded tracks. Na Vaší současné pozici bude nastavena zóna, která se nebude zobrazovat v záznamech aktivit.
dialog_fenceguard_update_title Update fence Upravit zónu
dialog_fenceguard_update_text Fence name: Název zóny:
dialog_fenceguard_update_text2 Fence raised around your location protects it from being exposed in recorded tracks. Na Vaší současné pozici bude nastavena zóna, která se nebude zobrazovat v záznamech aktivit.
dialog_fenceguard_remove_title Remove fence Odstranit zónu
dialog_fenceguard_remove_defaultText Are you sure to remove the fence? Opravdu chcete zónu odstranit?
dialog_fenceguard_remove_formatText Are you sure to remove the fence %1$s? Opravdu chcete zónu %1$s odstranit?
dialog_track_save_text Distance %1$.3f %2$s
Duration %3$s
(%4$s)

The track seems very short. Save this track?
Vzdálenost %1$.3f %2$s
Čas %3$s
(%4$s)

Trasa se zdá být velmi krátká. Chcete ji uložit?
dialog_exit_title @string/app_name
dialog_exit_msg Warning: Tracking is active, and will be stopped. Upozornění: Zaznamenávání je aktivní a bude zastaveno.
dialogProfileDeleteTitle Delete profile Smazat profil
dialogProfileDeleteMessage Warning: This will remove profile settings and totals data. Saved tracks will be left intact.

Delete profile %1$s?
Varování: Tímto vymažete nastavení profilu a data čítačů. Uložené trasy zůstanou zachovány.

Smazat profil %1$s?
dialogProfileAddTitle New profile Nový profil
dialogProfileAddInfo New profile will have its settings copied from the currently active profile Nový profil bude mít nastavení zkopírované z aktuálního profilu
dialogProfileEditTitle Edit profile Upravit profil
dialogProfileEditTotals Totals: Souhrny:
dialogProfileTotalsResetMessage Reset profile totals to zero? Vynulovat čítače v profilu?
dialogProfileSwitchTitle Switch profile Přepnout profil
dialogProfileSwitchMessage Tracking is active. Are you sure to switch to profile %1$s? Je spuštěný záznam trasy. Opravdu chcete přepnout do profilu %1$s?
dialogTracksDeleteTitle Delete tracks Smazat trasy
dialogTracksDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete selected tracks?
Upozornění: Tuto akci nelze vrátit zpět.

Smazat vybrané trasy?
dialogTrackDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete the track %1$s?
Varování: Akci nelze vzít zpět.

Smazat trasu %1$s?
dialogTrackResumeTitle Resume track Obnovení trasy
dialogTrackResumeGpsActiveMessage Tracking is active. Please turn off or pause the GPS first. Záznam trasy je aktivní. Nejdříve vypněte nebo pozastavte GPS.
dialogTrackResumeProfileNotBlankMessage Target profile %1$s is not blank. Please reset first. Cílový profil %1$s není prázdný. Nejdřív ho přenastavte.
Key English Czech
defaultProfileNameCar Car 🚘 Auto 🚘
defaultProfileNameIndoor Indoor 🏠 Hala 🏠
defaultProfileNameOther Other Ostatní
defaultProfileNamePlane Plane 🛩️ Letadlo 🛩️
defaultProfileNameRun Run 🏃 Běh 🏃
defaultProfileNameScooter Scooter 🛴 Koloběžka 🛴
defaultProfileNameSki Ski 🎿 Lyže 🎿
defaultProfileNameWalk Walk 👣 Chůze 👣
dialog_bell_automatic_sensitivity_title Auto bell sensitivity Citlivost automatického zvonku
dialog_bell_shake_sensitivity_title Shake sensitivity Citlivost třesení
dialog_default_color_dark_title Dark color theme Tmavé téma
dialog_default_color_light_title Light color theme Světlé téma
dialog_default_color_text This will load the default colors. Are you sure? Touto akcí vrátíte barvy do výchozího nastavení. Opravdu chcete pokračovat?
dialog_default_map_track_colors_title Map track colors Barvy stopy v mapě
dialog_defaultConfirmation Are you sure? Jste si jisti?
dialog_exit_msg Warning: Tracking is active, and will be stopped. Upozornění: Zaznamenávání je aktivní a bude zastaveno.
dialog_exit_title @string/app_name
dialog_fenceguard_add_entries_0 Add fence Přidat zónu
dialog_fenceguard_add_text Name a new fence: Název zóny:
dialog_fenceguard_add_text2 Fence will be raised around your current location to protect it from being exposed in recorded tracks. Na Vaší současné pozici bude nastavena zóna, která se nebude zobrazovat v záznamech aktivit.
dialog_fenceguard_add_title Add fence Přidat zónu
dialog_fenceguard_remove_defaultText Are you sure to remove the fence? Opravdu chcete zónu odstranit?
dialog_fenceguard_remove_formatText Are you sure to remove the fence %1$s? Opravdu chcete zónu %1$s odstranit?
dialog_fenceguard_remove_title Remove fence Odstranit zónu
dialog_fenceguard_title @string/menuFenceguard
dialog_fenceguard_update_entries_0 Update fence Upravit zónu
dialog_fenceguard_update_entries_1 Remove fence Odstranit zónu
dialog_fenceguard_update_text Fence name: Název zóny:
dialog_fenceguard_update_text2 Fence raised around your location protects it from being exposed in recorded tracks. Na Vaší současné pozici bude nastavena zóna, která se nebude zobrazovat v záznamech aktivit.
dialog_fenceguard_update_title Update fence Upravit zónu
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following string has different context, but the same source.
Translated Urban Biker/Urban Biker Upozornění: ZaznamenáSledování je aktivní a bude zastaveno.

Loading…

User avatar svatas

Translation changed

Urban Biker / StringsCzech

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
Stopped Zastaveno Urban Biker
Tracking Záznam trasy Urban Biker
Warning: Tracking is active, and will be stopped. Upozornění: Sledování je aktivní a bude zastaveno. Urban Biker

String information

Key
dialog_exit_msg
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-cs.xml, string 200