Translation

mapLayerSatellite
English
Key English Czech
dialogActivityRecognitionPermissionRequest Permission is needed so the app can use built-in sensors like Step Detector sensor. Oprávnění je nutné k tomu, aby aplikace mohla používat vestavěné senzory jako např. detektor kroků.
dialogScreenshotTitle Screenshot Snímek obrazovky
dialogGoogleMapTermsViolation Google does not permit capturing contents of their maps, so map type must first be changed to any other.

Change map type now?
Snímání Google mapy není povoleno, proto musíte mapu nejdříve změnit za jinou.

Přepnout na jiný styl mapy?
dialogWaitTitle Please wait Prosím čekejte
dialogScreenshotPreparing Preparing screenshot… Připravuji snímek…
dialogLoginUsernameHint Username Uživatelské jméno
dialogLoginPasswordHint Password Heslo
dialogCloudAccountDisconnectMessage Disconnect this account? Odpojit tento účet?
dialog_fenceguard_add_entries_0 Add fence Přidat zónu
dialog_fenceguard_update_entries_0 Update fence Upravit zónu
dialog_fenceguard_update_entries_1 Remove fence Odstranit zónu
dialogTracksShareChoices_0 ZIPs (complete) ZIPy (kompletní)
dialogTracksShareChoices_1 GPX only Pouze GPX
mapLayerStreet Street Ulice
mapLayerTerrain Terrain Terén
mapLayerSatellite Satellite Satelitní
mapMarkerMyLocation My location Má poloha
mapMarkerStart Start Start
mapMarkerFinish Finish Konec
unitKm km km
unitKmh km/h km/h
unitMiles mi mi
unitMph mph mi/h
unitMinPerKm min/km min/km
unitMinPerKmShort /km /km
unitMinPerMile min/mi min/mi
unitMinPerMileShort /mi /mi
unitMSxS m/s² m/s²
unitFtSxS ft/s² st/s²
unitMeterPerMin m/min m/min
unitFeetPerMin ft/min st/min
Key English Czech
infoMeterModeVerticalSpeedMsg Speed in the up (positive) or down (negative) vertical direction. Rychlost ve směru nahoru (pozitivní) nebo dolů (negativní) — Aktuální, Maximální a Minimální.
infoMeterModeVerticalSpeedTitle Vertical Speed Vertikální rychlost
infoMeterModeWriggleMsg Measure of route deviation from a straight line, i.e. how much it fills the area instead of going straight. Lower is usually better. Měření odchylky trasy od rovné linie např. jak moc vyplní oblast místo rovné trasy. Nižší hodnota je obvykle lepší.
infoMeterModeWriggleTitle Wriggle Klikatost
licenseDialogMapsTab Maps Mapy
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseItemAlreadyOwned License item already owned Licenci již vlastníte
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Licence aplikace zakoupena. Děkujeme Vám za podporu!
licenseSuccessDialogTitle @string/app_name
loading Loading… Nahrávám…
locale en cs
manageSubscriptions Manage subscriptions Správa předplatných
mapboxMapsFeatures 🔹 Mapbox maps
🔹 No ads
🔹 Mapbox mapy
🔹 Bez reklam
mapboxMapsLabel Mapbox
mapLayerSatellite Satellite Satelitní
mapLayerStreet Street Ulice
mapLayerTerrain Terrain Terén
mapLayerTypes_0 @string/mapLayerStreet
mapLayerTypes_1 @string/mapLayerTerrain
mapLayerTypes_2 @string/mapLayerSatellite
mapMarkerFinish Finish Konec
mapMarkerMyLocation My location Má poloha
mapMarkerStart Start Start
maptilerMapsFeatures 🔹 MapTiler maps
🔹 No ads
🔹 MapTiler mapy
🔹 Bez reklam
maptilerMapsLabel MapTiler
menuAbout About O aplikaci
menuCenterOnMap Center Na střed
menuClear Clear Vyčistit
menuClose Close Zavřít
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following string has different context, but the same source.
Translated Urban Biker/Urban Biker

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Czech
Satellite Satelitní Urban Biker

String information

Key
mapLayerSatellite
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-cs.xml, string 333