Translation

defaultProfileNameRun
English
Key English Czech
infoMeterModeGearRatioMsg Ratio of wheel revolutions vs. pedal turns per time unit, i.e. ratio of front sprocket and rear sprocket sizes. Higher number means higher gear. Poměr otáček kol oproti otáčkám pedálů za jednotku času, tj. poměr velikostí předního a zadního ozubeného kola. Vyšší číslo znamená vyšší rychlostní stupeň.
infoMeterModeKineticEnergyTitle Kinetic energy Kinetická energie
infoMeterModeKineticEnergyMsg Height above ground level where your potential energy would equal your current kinetic energy.

In other words, your speed is equal to the speed you'd have after falling from this height (disregarding air resistance).

Likewise, it's the height you'd achieve by going straight up using your kinetic energy content only.
Výška nad úrovní země kde se Vaše potenciální energie může rovnat Vaší současné kinetické energii.

Jinými slovy, Vaše rychlost se rovná rychlosti které dosáhnete při pádu z této výšky (při zanedbání odporu vzduchu).

Podobně, je to výška které dosáhnete při výskoku vzhůru pouze s využitím kinetické energie.
infoMeterModeStepCadenceTitle Step cadence Kadence kroků
infoMeterModeStepCadenceMsg Number of steps per minute. Počet kroků za minutu.
infoMeterModeStepCountTitle Steps Kroky
infoMeterModeStepCountMsg Number of steps taken. Počet ušlých kroků.
infoMeterModeRadiusTitle Radius Poloměr
infoMeterModeRadiusMsg Beeline distance from the initial position of the track, i.e. displacement. Vzdušná vzdálenost od původní pozice na trati, tj přemístění.
infoAutopauseForcedRelaxed Note: Auto Pause forced to Relaxed Poznámka: Automatická pauza je uvolněna
infoAutopauseForcedOff Note: Auto Pause forced to Off Poznámka: Automatická pauza je vypnuta
infoDigitalFilterNotice Please note: This can be delayed from the real time by a minute or so, due to inevitable digital filtering delays. Prosím pozor: Kvůli nevyhnutelnému digitálnímu filtrování může dojít k prodlevě o několik minut.
defaultProfileNameBike1 Bike 1 🚴 Kolo 1 🚴
defaultProfileNameBike2 Bike 2 🚵 Kolo 2 🚵
defaultProfileNameWalk Walk 👣 Chůze 👣
defaultProfileNameRun Run 🏃 Běh 🏃
defaultProfileNameCar Car 🚘 Auto 🚘
defaultProfileNamePlane Plane 🛩️ Letadlo 🛩️
defaultProfileNameIndoor Indoor 🏠 Hala 🏠
defaultProfileNameScooter Scooter 🛴 Koloběžka 🛴
defaultProfileNameSki Ski 🎿 Lyže 🎿
defaultProfileNameOther Other Ostatní
meterModes_None None Nic
meterModes_0 Duration Čas
meterModes_1 Distance Vzdálenost
meterModes_2 Speed Rychlost
meterModes_3 Altitude Nadmořská výška
meterModes_4 Ascent Stoupání
meterModes_5 Descent Klesání
meterModes_6 Slope Sklon
meterModes_7 Energy Energie
Key English Czech
controlPanelSoundAutoBell Automatic bell Automatický zvonek
controlPanelSoundEffects Effects Efekty
controlPanelSoundRoar AVAS Rachot
controlPanelSoundSpeech Speech Řeč
controlPanelSoundTallies Tallies Záznamy
controlPanelSoundVolume Volumes Objemy
controlPanelUnitsButtonSubtitle Click to change units Klikněte pro změnu jednotek
controlPanelUnitsButtonTitle Units of measure Jednotky
copyrightVersionInfo <b>v%1$s</b> (%2$s)
defaultProfileNameBike1 Bike 1 🚴 Kolo 1 🚴
defaultProfileNameBike2 Bike 2 🚵 Kolo 2 🚵
defaultProfileNameCar Car 🚘 Auto 🚘
defaultProfileNameIndoor Indoor 🏠 Hala 🏠
defaultProfileNameOther Other Ostatní
defaultProfileNamePlane Plane 🛩️ Letadlo 🛩️
defaultProfileNameRun Run 🏃 Běh 🏃
defaultProfileNameScooter Scooter 🛴 Koloběžka 🛴
defaultProfileNameSki Ski 🎿 Lyže 🎿
defaultProfileNameWalk Walk 👣 Chůze 👣
dialog_bell_automatic_sensitivity_title Auto bell sensitivity Citlivost automatického zvonku
dialog_bell_shake_sensitivity_title Shake sensitivity Citlivost třesení
dialog_default_color_dark_title Dark color theme Tmavé téma
dialog_default_color_light_title Light color theme Světlé téma
dialog_default_color_text This will load the default colors. Are you sure? Touto akcí vrátíte barvy do výchozího nastavení. Opravdu chcete pokračovat?
dialog_default_map_track_colors_title Map track colors Barvy stopy v mapě
dialog_defaultConfirmation Are you sure? Jste si jisti?
dialog_exit_msg Warning: Tracking is active, and will be stopped. Upozornění: Zaznamenávání je aktivní a bude zastaveno.
dialog_exit_title @string/app_name
dialog_fenceguard_add_entries_0 Add fence Přidat zónu
dialog_fenceguard_add_text Name a new fence: Název zóny:
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following string has different context, but the same source.
Translated Urban Biker/Urban Biker

Loading…

User avatar kny2tl

New translation

Urban Biker / StringsCzech

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
Run Běh Urban Biker
Run 🏃 Běh 🏃 Urban Biker

String information

Key
defaultProfileNameRun
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-cs.xml, string 1099