Translation

sensorDeletedMsg
English
Key English Czech
sensorsEmptyList Empty list Prázdný seznam
sensorsMenuScan Scan Skenovat
sensorsInfo Sensors get connected automatically while recording is active, and disconnected when you stop recording.

It's not possible to establish a sensor connection manually.
Senzory se automaticky připojí během nahrávání a odpojí při zastavení nahrávání.

Není možné připojit senzor ručně.
sensorWheelCircNotSetWarning Wheel circumference has not been set Obvod kola nebyl nastaven
sensorStepLengthNotSetWarning Step length has not been set Nebyla nastavena délka kroku
sensorMenuAddToProfile Add to the profile Přidat do profilu
sensorMenuRemoveFromProfile Remove from the profile Odstranit z profilu
sensorMenuProperties Properties Vlastnosti
sensorMenuEnable Enable Povolit
sensorMenuDisable Disable Zakázat
sensorMenuDelete Forget Smazat
sensorRemoveConfirmDialogMsg Remove from the profile? Odstranit z profilu?
sensorDeleteConfirmDialogMsg Forget this sensor? Smazat tento senzor?
sensorAddedMsg Sensor added to the profile Senzor přidán do profilu
sensorRemovedMsg Sensor removed from the profile Senzor byl odstraněn z profilu
sensorDeletedMsg Sensor forgotten Senzor smazán
sensorPurposeNone (No purpose) (bez určení)
sensorPurposeCadence Cadence Kadence
sensorPurposeSpeed Speed Rychlost
sensorPurposeDistance Distance Vzdálenost
sensorPurposeDuration Duration Čas
sensorPurposePower Power Výkon
sensorPurposeHeartRate Heart rate Srdeční tep
sensorPurposeSteps Steps Kroky
sensorPurposePressure Pressure Tlak
sensorPurposeTemperature Temperature Teplota
sensorPurposeHumidity Humidity Vlhkost
sensorStepDetectorName Step Detector Čítač kroků
sensorProperitesProfileInfo Sensor properties are managed per profile. Properties here are managed for the currently active profile only (%1$s). Vlastnosti senzorů jsou pod správou profilu. Vlastnosti zde upravujete pouze pro aktivní profil (%1$s).
sensorProperitesUseForSpeed Use for speed Použít pro rychlost
sensorProperitesUseForCadence Use for cadence Použít pro kadenci
Key English Czech
proLicenseDescription Remove ads Odstranit reklamy
proLicenseFeatures 🔹 No ads 🔹 Bez reklam
proLicenseLabel Pro Pro
proLicenseTitle Pro License Licence Pro
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Odstranit reklamy a odemknout všechny případné budoucí funkce pro nepředplatitele
proPlusLicenseFeatures 🔹 No ads
🔹 Extra donation
🔹 Bez reklam
🔹 Extra příspěvek
proPlusLicenseLabel Pro+ Pro+
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Licence Pro+
rewardedAdDescription Click here to watch an ad first Klikněte zde a nejdříve se podívejte na reklamu
rewardedAdLoading Loading ad… Nahrávám reklamu…
rewardedAdPriceFree FREE (valid for this session) ZDARMA (platné pro toto spuštění)
rewardedLicenseSuccess License successfully awarded Licence úspěšně získána
roarModeConstant const konst
sensorAddedMsg Sensor added to the profile Senzor přidán do profilu
sensorDeleteConfirmDialogMsg Forget this sensor? Smazat tento senzor?
sensorDeletedMsg Sensor forgotten Senzor smazán
sensorFilterInterval_0 3 seconds (default) 3 sekundy (výchozí nastavení)
sensorFilterInterval_1 5 seconds 5 sekund
sensorFilterInterval_2 7 seconds 7 sekund
sensorFilterInterval_3 10 seconds 10 sekund
sensorMenuAddToProfile Add to the profile Přidat do profilu
sensorMenuDelete Forget Smazat
sensorMenuDisable Disable Zakázat
sensorMenuEnable Enable Povolit
sensorMenuProperties Properties Vlastnosti
sensorMenuRemoveFromProfile Remove from the profile Odstranit z profilu
sensorProperitesActivityRecognition Physical activity recognition Rozpoznání fyzické aktivity
sensorProperitesActivityRecognitionInfo Sensor will provide data only when your physical activity is recognized to be compatible with sensor purpose. For example, Step sensor will count steps while walking or running, not while riding a bike. Note, this may not be accurate and can be laggy. Google Play services are required. Senzor dá nějaká data pouze když rozpozná aktivitu kompatibilní se senzorem. Např. čítač kroků bude počítat kroky pouze když běžíte nebo jdete, ale ne když jedete na kole. Nemusí to však být přesné a může se zpožďovat. Vyžaduje služby Google Play.
sensorProperitesCadenceTriggers Cadence triggers Kadence pro spouštění
sensorProperitesEnableFiltering Data filtering Filtrování dat
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following string has different context, but the same source.
Translated Urban Biker/Urban Biker

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Czech
Sensor forgotten Senzor smazán Urban Biker

String information

Key
sensorDeletedMsg
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-cs.xml, string 599