Translation

infoMeterModeCadenceMsg
English
Key English Czech
infoMeterModeFuncThresholdPowerTitle Functional Threshold Power Funkční prah výkonu
infoMeterModeFuncThresholdPowerMsg Estimated maximum power that can be maintained for longer time periods.

The estimate highly depends on type and duration of this activity.
Odhadovaný udržitelný maximální výkon pro delší časové období.

Odhad velmi záleží na typu a době trvání této aktivity.
infoMeterModeAvgActivePowerTitle Average Active Power Průměrný činný výkon
infoMeterModeAvgActivePowerMsg Average power exerted during activity, not counting time intervals where power was absent (downhill, braking, coasting). Průměrný výkon vyvíjený během činnosti, bez počítání intervalů, kdy nebyl výkon žádný nebo opravdu malý (sjezd, brzdění, dojezd).
infoMeterModeVerticalPowerTitle Vertical Power Vertikální síla
infoMeterModeVerticalPowerMsg Power loss or gain while ascending or descending.

Negative means power gain (descending).

When in kcal/h or kJ/h, it also takes efficiency into account.
Ztráta výkonu nebo zisk při stoupání nebo klesání.

Záporný znamená zisk energie (sestup).

Pokud je v kcal / h nebo kJ / h bere v úvahu také účinnost.
infoMeterModeTemperatureTitle Temperature Teplota
infoMeterModeTemperatureMsg Ambient temperature as measured with the device or an external sensor. Okolní teplota změřená zařízenímnebo externím senzorem.
infoMeterModePressureTitle Pressure Tlak
infoMeterModePressureMsg Ambient pressure as measured with the device or an external sensor. Okolní tlak změřený zařízením nebo externím senzorem.
infoMeterModeHumidityTitle Humidity Vlhkost
infoMeterModeHumidityMsg Ambient relative humidity as measured with the device or an external sensor. Relativní vlhkost vzduchu změřená zařízením nebo externím senzorem.
infoMeterModeClockTitle Clock Hodiny
infoMeterModeClockMsg Current time of the day. Aktuální čas.
infoMeterModeCadenceTitle Cadence Kadence
infoMeterModeCadenceMsg Number of revolutions of the crank per minute, i.e. pedalling rate. Počet otáček kliky za minutu, tj. rychlost šlapání.
infoMeterModeHeartRateTitle Heart rate Tepová frekvence
infoMeterModeHeartRateMsg Number of heartbeats per minute. Počet srdečních tepů za minutu.
infoMeterModeGearRatioTitle Gear ratio Poměr převodů
infoMeterModeGearRatioMsg Ratio of wheel revolutions vs. pedal turns per time unit, i.e. ratio of front sprocket and rear sprocket sizes. Higher number means higher gear. Poměr otáček kol oproti otáčkám pedálů za jednotku času, tj. poměr velikostí předního a zadního ozubeného kola. Vyšší číslo znamená vyšší rychlostní stupeň.
infoMeterModeKineticEnergyTitle Kinetic energy Kinetická energie
infoMeterModeKineticEnergyMsg Height above ground level where your potential energy would equal your current kinetic energy.

In other words, your speed is equal to the speed you'd have after falling from this height (disregarding air resistance).

Likewise, it's the height you'd achieve by going straight up using your kinetic energy content only.
Výška nad úrovní země kde se Vaše potenciální energie může rovnat Vaší současné kinetické energii.

Jinými slovy, Vaše rychlost se rovná rychlosti které dosáhnete při pádu z této výšky (při zanedbání odporu vzduchu).

Podobně, je to výška které dosáhnete při výskoku vzhůru pouze s využitím kinetické energie.
infoMeterModeStepCadenceTitle Step cadence Kadence kroků
infoMeterModeStepCadenceMsg Number of steps per minute. Počet kroků za minutu.
infoMeterModeStepCountTitle Steps Kroky
infoMeterModeStepCountMsg Number of steps taken. Počet ušlých kroků.
infoMeterModeRadiusTitle Radius Poloměr
infoMeterModeRadiusMsg Beeline distance from the initial position of the track, i.e. displacement. Vzdušná vzdálenost od původní pozice na trati, tj přemístění.
infoAutopauseForcedRelaxed Note: Auto Pause forced to Relaxed Poznámka: Automatická pauza je uvolněna
infoAutopauseForcedOff Note: Auto Pause forced to Off Poznámka: Automatická pauza je vypnuta
infoDigitalFilterNotice Please note: This can be delayed from the real time by a minute or so, due to inevitable digital filtering delays. Prosím pozor: Kvůli nevyhnutelnému digitálnímu filtrování může dojít k prodlevě o několik minut.
Key English Czech
generalError Some error occurred. Please try again. Došlo k chybě. Zkuste prosím akci opakovat.
googleFitConnectButton Connect with Google Fit Propojit s Google Fit
hereMapsFeatures 🔹 HERE maps
🔹 No ads
🔹 HERE mapy
🔹 Bez reklam
hereMapsLabel HERE
infoAutopauseForcedOff Note: Auto Pause forced to Off Poznámka: Automatická pauza je vypnuta
infoAutopauseForcedRelaxed Note: Auto Pause forced to Relaxed Poznámka: Automatická pauza je uvolněna
infoDigitalFilterNotice Please note: This can be delayed from the real time by a minute or so, due to inevitable digital filtering delays. Prosím pozor: Kvůli nevyhnutelnému digitálnímu filtrování může dojít k prodlevě o několik minut.
infoMeterModeAccelerationMsg Rate of change of speed in time.

Negative means deceleration.
Úroveň změny rychlosti v času.

Záporná znamená zpomalení.
infoMeterModeAccelerationTitle Acceleration Zrychlení
infoMeterModeAltitudeMsg Height above mean sea level (geoid). Nadmořská výška (geoid) — Aktuální, Maximální a Minimální.
infoMeterModeAltitudeTitle Altitude Nadmořská výška
infoMeterModeAscentMsg Cumulative altitude gain (climb). Kumulativní zisk nadmořské výšky (stoupání).
infoMeterModeAscentTitle Ascent Stoupání
infoMeterModeAvgActivePowerMsg Average power exerted during activity, not counting time intervals where power was absent (downhill, braking, coasting). Průměrný výkon vyvíjený během činnosti, bez počítání intervalů, kdy nebyl výkon žádný nebo opravdu malý (sjezd, brzdění, dojezd).
infoMeterModeAvgActivePowerTitle Average Active Power Průměrný činný výkon
infoMeterModeCadenceMsg Number of revolutions of the crank per minute, i.e. pedalling rate. Počet otáček kliky za minutu, tj. rychlost šlapání.
infoMeterModeCadenceTitle Cadence Kadence
infoMeterModeClockMsg Current time of the day. Aktuální čas.
infoMeterModeClockTitle Clock Hodiny
infoMeterModeDescentMsg Cumulative altitude loss (drop). Kumulativní ztráta nadmořské výšky (klesání).
infoMeterModeDescentTitle Descent Klesání
infoMeterModeDistanceMsg Distance traveled. Ujetá vzdálenost.
infoMeterModeDistanceOdoMsg Total distance traveled since first profile use. Celková ujetá vzdálenost od prvního použití profilu.
infoMeterModeDistanceOdoTitle Odometer Odometr
infoMeterModeDistanceTitle Distance Vzdálenost
infoMeterModeDurationMsg Duration of the trip, possibly excluding any pauses or stops. Doba trvání cesty, případně s výjimkou případných pauz nebo zastávek.
infoMeterModeDurationTitle Duration Čas
infoMeterModeEfficacyMsg Part of the energy spent that would suffice to make the same trip by moving at a constant speed equal to the average speed. Higher is better. Část použité energie, která by postačovala na stejnou aktivitu při pohybu konstantní rychlostí rovné průměrné rychlosti. Vyšší hodnota je lepší.
infoMeterModeEfficacyTitle Efficacy (cumulative) Účinnost (kumulativní)
infoMeterModeElapsedMsg Duration of the trip, including all pauses but excluding stops. Celkový čas včetně všech pauz, kromě zastávek.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following string has different context, but the same source.
Translated Urban Biker/Urban Biker

Loading…

User avatar svatas

New translation

Urban Biker / StringsCzech

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
Minute Minuta Urban Biker
Number of revolutions of the crank per minute, i.e. pedalling rate. Počet otáček kliky za minutu, tj. rychlost šlapání. Urban Biker

String information

Key
infoMeterModeCadenceMsg
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-cs.xml, string 1080