Translation

hereMapsFeatures
English
Key English Czech
thunderforestMapsLabel Thunderforest
mapboxMapsLabel Mapbox
hereMapsLabel HERE
maptilerMapsLabel MapTiler
ultimateLicenseTitle Ultimate License Licence Ultimate
ultimateLicenseDescription Most powerful license for ultimate experience. Nejvyšší licence pro maximální zážitek.
ultimateLicenseFeatures 🔹 All maps
🔹 All features
🔹 No ads
🔹 Všechny mapy
🔹 Všechny funkce
🔹 Bez reklam
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Licence Pro+
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Odstranit reklamy a odemknout všechny případné budoucí funkce pro nepředplatitele
proPlusLicenseFeatures 🔹 No ads
🔹 Extra donation
🔹 Bez reklam
🔹 Extra příspěvek
proLicenseTitle Pro License Licence Pro
proLicenseDescription Remove ads Odstranit reklamy
proLicenseFeatures 🔹 No ads 🔹 Bez reklam
thunderforestMapsFeatures 🔹 Thunderforest maps
🔹 No ads
🔹 Thunderforest mapy
🔹 Bez reklam
mapboxMapsFeatures 🔹 Mapbox maps
🔹 No ads
🔹 Mapbox mapy
🔹 Bez reklam
hereMapsFeatures 🔹 HERE maps
🔹 No ads
🔹 HERE mapy
🔹 Bez reklam
maptilerMapsFeatures 🔹 MapTiler maps
🔹 No ads
🔹 MapTiler mapy
🔹 Bez reklam
subscriptionPerMonth %1$s /month %1$s /měsíčně
subscriptionPer1y %1$s billed once in 12 months %1$s placeno jednou za 12 měsíců
subscriptionPer6m %1$s billed once in 6 months %1$s placeno jednou za 6 měsíců
subscriptionPer3m %1$s billed once in 3 months %1$s placeno jednou za 3 měsíce
subscriptionPer1m %1$s billed once a month %1$s placeno měsíčně
subscriptionPer1w %1$s billed once a week %1$s placeno týdně
paymentOnce One-time payment Jednorázová platba
priceFree FREE ZDARMA
rewardedAdPriceFree FREE (valid for this session) ZDARMA (platné pro toto spuštění)
rewardedAdDescription Click here to watch an ad first Klikněte zde a nejdříve se podívejte na reklamu
rewardedAdLoading Loading ad… Nahrávám reklamu…
rewardedLicenseSuccess License successfully awarded Licence úspěšně získána
priceLoading @string/loading
manageSubscriptions Manage subscriptions Správa předplatných
Key English Czech
dialogTrackUploadShareButton Share Sdílet
dialogTrackUploadStravaIsCommute Commute Dojíždění
dialogTrackUploadUpdateButton Update Aktualizovat
dialogTrackUploadWaitTitle Please wait Prosím čekejte
dialogWaitTitle Please wait Prosím čekejte
disclaimerText1 This app is provided as is, and you use it at your own risk. We, the publisher, will not be held responsible for any mishap, loss of possession, injury or worse involving you or a third person, arising from app usage during a ride or otherwise. Tato aplikace je poskytována tak jak je a používáte ji na vlastní zodpovědnost. My, vydavatelé, neneseme zodpovědnost za jakoukoliv nehodu, ztrátu na majetku, zranění a podobně na Vás nebo třetí osobě, které vzniklo při použití této aplikace při jízdě nebo jiné aktivitě.
disclaimerText2 Please use this app wisely and DO NOT operate it while driving a car, riding a motorbike, a bicycle, or any other vehicle. Prosím používejte tuto aplikaci s rozmyslem a NEOVLÁDEJTE jí při řízení automobilu, motocyklu, kola nebo jiného dopravním prostředku.
disclaimerText3 Always keep your eyes on the road. Vždy se dívejte na cestu.
disclaimerTitle Disclaimer Vyloučení odpovědnosti
durationHrMin %1$d:%2$02d
farFromHere Far from here Daleko odtud
featureNotAvailable Sorry, the feature is not available on this device Omlouváme se, funkce není na tomto zařízení dostupná
fence_name_default My Place Moje místo
generalError Some error occurred. Please try again. Došlo k chybě. Zkuste prosím akci opakovat.
googleFitConnectButton Connect with Google Fit Propojit s Google Fit
hereMapsFeatures 🔹 HERE maps
🔹 No ads
🔹 HERE mapy
🔹 Bez reklam
hereMapsLabel HERE
infoAutopauseForcedOff Note: Auto Pause forced to Off Poznámka: Automatická pauza je vypnuta
infoAutopauseForcedRelaxed Note: Auto Pause forced to Relaxed Poznámka: Automatická pauza je uvolněna
infoDigitalFilterNotice Please note: This can be delayed from the real time by a minute or so, due to inevitable digital filtering delays. Prosím pozor: Kvůli nevyhnutelnému digitálnímu filtrování může dojít k prodlevě o několik minut.
infoMeterModeAccelerationMsg Rate of change of speed in time.

Negative means deceleration.
Úroveň změny rychlosti v času.

Záporná znamená zpomalení.
infoMeterModeAccelerationTitle Acceleration Zrychlení
infoMeterModeAltitudeMsg Height above mean sea level (geoid). Nadmořská výška (geoid) — Aktuální, Maximální a Minimální.
infoMeterModeAltitudeTitle Altitude Nadmořská výška
infoMeterModeAscentMsg Cumulative altitude gain (climb). Kumulativní zisk nadmořské výšky (stoupání).
infoMeterModeAscentTitle Ascent Stoupání
infoMeterModeAvgActivePowerMsg Average power exerted during activity, not counting time intervals where power was absent (downhill, braking, coasting). Průměrný výkon vyvíjený během činnosti, bez počítání intervalů, kdy nebyl výkon žádný nebo opravdu malý (sjezd, brzdění, dojezd).
infoMeterModeAvgActivePowerTitle Average Active Power Průměrný činný výkon
infoMeterModeCadenceMsg Number of revolutions of the crank per minute, i.e. pedalling rate. Počet otáček kliky za minutu, tj. rychlost šlapání.
infoMeterModeCadenceTitle Cadence Kadence

Loading…

User avatar Petr

New translation

Urban Biker / StringsCzech

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
Maps Mapy Urban Biker
No Ne Urban Biker
🔹 No ads 🔹 Bez reklam Urban Biker

String information

Key
hereMapsFeatures
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-cs.xml, string 29