Translation

prefScreenPocketModeDelayEntries_0
English prefScreenPocketModeDelayEntries
Key English Czech
prefMapDiskCacheSizeEntries_5 400 MB 400 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_6 500 MB 500 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_7 1 GB 1 GB
prefMapDiskCacheSizeEntries_8 2 GB 2 GB
prefMapDiskCacheSizeEntries_9 3 GB 3 GB
prefMapDiskCacheSizeEntries_10 4 GB 4 GB
prefMapDiskCacheSizeEntries_11 5 GB 5 GB
prefMapDiskCacheAgeEntries_0 1 day 1 den
prefMapDiskCacheAgeEntries_1 5 days 5 dnů
prefMapDiskCacheAgeEntries_2 10 days (default) 10 dnů (výchozí nastavení)
prefMapDiskCacheAgeEntries_3 15 days 15 dnů
prefMapDiskCacheAgeEntries_4 30 days 30 dnů
prefMapDiskCacheAgeEntries_5 45 days 45 dnů
prefMapDiskCacheAgeEntries_6 60 days 60 dnů
prefMapDiskCacheAgeEntries_7 90 days 90 dnů
prefScreenPocketModeDelayEntries_0 No delay (default)
prefScreenPocketModeDelayEntries_1 0.10 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_2 0.20 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_3 0.30 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_4 0.40 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_5 0.50 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_6 0.75 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_7 1 second
svgCopyright Created with Urban Biker Vytvořeno aplikací Urban Biker
trackUploadDescriptionDefault Tracked using Urban Biker mobile app Tato aktivita byla zaznamenána mobilní aplikací Urban Biker
trackUploadActivityTypes_0 Bike Kolo
trackUploadActivityTypes_1 Run Běh
trackUploadActivityTypes_2 Walk Chůze
trackUploadActivityTypes_3 Hike Túra
trackUploadActivityTypes_4 Swim Plavání
trackUploadActivityTypes_5 Surf Serfování
Key English Czech
prefMapDiskCacheSizeTitle Map cache size limit Limit mezipaměti map
prefMapGuideRouteColorTitle Guide route color Barva navigované trasy
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_0 Switch theme Změna vzhledu
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_1 Switch file Změna souboru
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_2 None Nic
prefMapOnlineModeEntries_0 Online Online
prefMapOnlineModeEntries_1 Offline Offline
prefMapTrackColorTitle Track color Barva trasy
prefNotificationAlwaysSummary Show app notification icon in system status bar at all times, not only when tracking is active. Zobrazovat neustále notifikační ikonu ve status baru nezávisle na tom, zda je aktivní sledování.
prefNotificationAlwaysTitle Persistent notification Stálá oznámení
prefPressureSensorOffsetInfo This constant is added to pressure readouts and can be used to mitigate sensor bias, if present. Tato konstanta se přidává k barometrickým měřením a může být použita k zmírnění zkreslení barometru, pokud je přítomná.
prefPressureSensorOffsetTitle Pressure offset Posun tlaku
prefProhibitLocationAlertInfo Location will never be turned on nor used during activity, so map will not be available.

Data will be acquired exclusively from other sensors where available (Power, Speed, Cadence, Heart rate, Steps, Environment).
Poloha nebude nikdy zapnuta nebo používána v průběhu aktivity, takže mapa nebude dostupná.

Data budou získávána výhradně z pohybových a tělových senzorů (Síla, Rychlost, Kadence, Srdeční tep, Kroky, Prostředí).
prefProhibitLocationSummary Prevent GPS during activity Nepoužívat GPS v průběhu aktivity
prefProhibitLocationTitle Do not use Location Nepoužívat polohu
prefScreenPocketModeDelayEntries_0 No delay (default)
prefScreenPocketModeDelayEntries_1 0.10 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_2 0.20 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_3 0.30 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_4 0.40 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_5 0.50 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_6 0.75 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_7 1 second
prefTemperatureSensorDerivedSummary This device lacks ambient temperature sensor, but it can be derived using other sensors. Please read more in Help. Toto zařízení neobsahuje snímač teploty okolí, ale může být odvozen z jiných senzorů. Další informace naleznete v nápovědě.
prefTemperatureSensorDerivedTitle Use derived sensor Použít získaný senzor
prefUnitsEnergyEntries_0 [kcal] [kcal]
prefUnitsEnergyEntries_1 [kJ] [kJ]
prefUnitsEnergyEntries_2 [kWh] [kWh]
prefUnitsEnergyEntries_3 [Liters of petrol] [Litry paliva]
prefUnitsPowerEntries_0 [W] [W]

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Czech
Default Výchozí Urban Biker
No Ne Urban Biker

String information

Key
prefScreenPocketModeDelayEntries_0
Source string comment
prefScreenPocketModeDelayEntries
Flags
java-format
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
translate/strings-cs.xml, string 1259