Translation

sensorProperitesNoAlarm
English
Key English Czech
sensorProperitesIsAutoPerimeter Automatic Automatické
sensorProperitesIsAutoPerimeterInfo This will perform automatic circumference measurements during a ride. Toto provede automatické měření obvodu při jízdě.
sensorProperitesWheelPerimeterNotSet Not set Nenastaveno
sensorProperitesStrideLen Step length Délka kroku
sensorProperitesIsAutoStrideLen Automatic Automaticky
sensorProperitesIsAutoStrideLenInfo This will perform automatic step length measurements during running or speed walking. V průběhu výkonu automaticky změří délku kroku.
sensorProperitesStrideLenNotSet Not set Nenastaveno
sensorProperitesSpeedTriggers Speed triggers Rychlost pro spouštění
sensorProperitesCadenceTriggers Cadence triggers Kadence pro spouštění
sensorProperitesTriggersCountInfo Number of triggers (e.g. magnets) used by the sensor. Sensors with no external triggers usually have a single internal trigger. Počet čidel (např. magnetů) používaných senzorem. Senzor bez externích čidel obvykle mívá jen jedno vnitřní čidlo.
sensorProperitesEnableFiltering Data filtering Filtrování dat
sensorProperitesEnableFilteringInfo This will perform additional filtering on sensor data, possibly improving accuracy, but introducing a few seconds of delay. Disabled by default. Toto provede dodatečné filtrování dat senzoru, patrně vylepší přesnost, ale přinese několik sekund zpoždění. Ve výchozím stavu vypnuto.
sensorProperitesFilterIntervalInfo Filter interval, i.e. strength of the filter. Larger values will filter more, but will also introduce more delay. Hodnota filtrování neboli sílu filtru. Vyšší hodnota znamená větší přesnost, ale také větší zpoždění.
sensorProperitesActivityRecognition Physical activity recognition Rozpoznání fyzické aktivity
sensorProperitesActivityRecognitionInfo Sensor will provide data only when your physical activity is recognized to be compatible with sensor purpose. For example, Step sensor will count steps while walking or running, not while riding a bike. Note, this may not be accurate and can be laggy. Google Play services are required. Senzor dá nějaká data pouze když rozpozná aktivitu kompatibilní se senzorem. Např. čítač kroků bude počítat kroky pouze když běžíte nebo jdete, ale ne když jedete na kole. Nemusí to však být přesné a může se zpožďovat. Vyžaduje služby Google Play.
sensorProperitesNoAlarm Do not alarm
sensorProperitesNoAlarmInfo Use the sensor if available, but do not notify or alarm when unavailable. Useful for unimportant sensors that are not essential for an activity. Disabled by default.
sensorStatusConnected Connected Připojeno
sensorStatusConnecting Connecting… Připojuji…
sensorStatusDisconnected Disconnected Odpojeno
pref_text_off Off Vypnuto
pref_text_min Min Min
pref_text_medium Medium Střední
pref_text_max Max Max
pref_text_automatic Automatic Automaticky
settingsTitle Settings Nastavení
pref_category1_title Sound Zvuk
pref_category2_title Display Zobrazení
pref_category_general_title General Obecné
pref_category_language_title Language Jazyk
pref_category_appearance_title Appearance Vzhled
Key English Czech
sensorMenuEnable Enable Povolit
sensorMenuProperties Properties Vlastnosti
sensorMenuRemoveFromProfile Remove from the profile Odstranit z profilu
sensorProperitesActivityRecognition Physical activity recognition Rozpoznání fyzické aktivity
sensorProperitesActivityRecognitionInfo Sensor will provide data only when your physical activity is recognized to be compatible with sensor purpose. For example, Step sensor will count steps while walking or running, not while riding a bike. Note, this may not be accurate and can be laggy. Google Play services are required. Senzor dá nějaká data pouze když rozpozná aktivitu kompatibilní se senzorem. Např. čítač kroků bude počítat kroky pouze když běžíte nebo jdete, ale ne když jedete na kole. Nemusí to však být přesné a může se zpožďovat. Vyžaduje služby Google Play.
sensorProperitesCadenceTriggers Cadence triggers Kadence pro spouštění
sensorProperitesEnableFiltering Data filtering Filtrování dat
sensorProperitesEnableFilteringInfo This will perform additional filtering on sensor data, possibly improving accuracy, but introducing a few seconds of delay. Disabled by default. Toto provede dodatečné filtrování dat senzoru, patrně vylepší přesnost, ale přinese několik sekund zpoždění. Ve výchozím stavu vypnuto.
sensorProperitesFilterIntervalInfo Filter interval, i.e. strength of the filter. Larger values will filter more, but will also introduce more delay. Hodnota filtrování neboli sílu filtru. Vyšší hodnota znamená větší přesnost, ale také větší zpoždění.
sensorProperitesIsAutoPerimeter Automatic Automatické
sensorProperitesIsAutoPerimeterInfo This will perform automatic circumference measurements during a ride. Toto provede automatické měření obvodu při jízdě.
sensorProperitesIsAutoStrideLen Automatic Automaticky
sensorProperitesIsAutoStrideLenInfo This will perform automatic step length measurements during running or speed walking. V průběhu výkonu automaticky změří délku kroku.
sensorProperitesIsInverted Swap speed and cadence Prohodit rychlost a kadenci
sensorProperitesIsInvertedInfo Use cadence sensor to obtain speed readings, or vice versa. Normally disabled. Pro získání údajů o rychlosti použije snímač kadence nebo naopak. Normálně zakázáno.
sensorProperitesNoAlarm Do not alarm
sensorProperitesNoAlarmInfo Use the sensor if available, but do not notify or alarm when unavailable. Useful for unimportant sensors that are not essential for an activity. Disabled by default.
sensorProperitesProfileInfo Sensor properties are managed per profile. Properties here are managed for the currently active profile only (%1$s). Vlastnosti senzorů jsou pod správou profilu. Vlastnosti zde upravujete pouze pro aktivní profil (%1$s).
sensorProperitesSpeedTriggers Speed triggers Rychlost pro spouštění
sensorProperitesStrideLen Step length Délka kroku
sensorProperitesStrideLenNotSet Not set Nenastaveno
sensorProperitesTriggersCountInfo Number of triggers (e.g. magnets) used by the sensor. Sensors with no external triggers usually have a single internal trigger. Počet čidel (např. magnetů) používaných senzorem. Senzor bez externích čidel obvykle mívá jen jedno vnitřní čidlo.
sensorProperitesUseForCadence Use for cadence Použít pro kadenci
sensorProperitesUseForDistance Use for distance and duration Použít pro vzdálenost a čas
sensorProperitesUseForDuration Use for duration Použít pro trvání
sensorProperitesUseForHeartRate Use for heart rate Použít pro srdeční frekvenci
sensorProperitesUseForHumidity Use for humidity Použít pro vlhkost
sensorProperitesUseForPower Use for power Použít pro sílu
sensorProperitesUseForPressure Use for pressure Použít pro tlak
sensorProperitesUseForSpeed Use for speed Použít pro rychlost

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Key
sensorProperitesNoAlarm
Flags
java-format
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
translate/strings-cs.xml, string 641