Translation

sensorMenuAddToProfile
English
Key English Czech
summaryRolling Rolling Odvalování
summaryRollingEnergyInfo Percentage of the energy that was used to overcome rolling resistance. Procento energie použité pro překonání odporu valivého odporu.
summaryBasal Basal Bazální
summaryBasalEnergyInfo Percentage of the energy that was used for basal metabolism. Procento energie použiré pro bazální metabolizmus.
sensorsTitle Sensors Senzory
sensorsTabUsed Used Použito
sensorsTabFound Found Nalezeno
sensorsSectionUsedInProfile Used in the profile Použito v profilu
sensorsSectionSupported Supported Podporováno
sensorsSectionUnsupported Unsupported Nepodporováno
sensorsEmptyList Empty list Prázdný seznam
sensorsMenuScan Scan Skenovat
sensorsInfo Sensors get connected automatically while recording is active, and disconnected when you stop recording.

It's not possible to establish a sensor connection manually.
Senzory se automaticky připojí během nahrávání a odpojí při zastavení nahrávání.

Není možné připojit senzor ručně.
sensorWheelCircNotSetWarning Wheel circumference has not been set Obvod kola nebyl nastaven
sensorStepLengthNotSetWarning Step length has not been set Nebyla nastavena délka kroku
sensorMenuAddToProfile Add to the profile Přidat do profilu
sensorMenuRemoveFromProfile Remove from the profile Odstranit z profilu
sensorMenuProperties Properties Vlastnosti
sensorMenuEnable Enable Povolit
sensorMenuDisable Disable Zakázat
sensorMenuDelete Forget Smazat
sensorRemoveConfirmDialogMsg Remove from the profile? Odstranit z profilu?
sensorDeleteConfirmDialogMsg Forget this sensor? Smazat tento senzor?
sensorAddedMsg Sensor added to the profile Senzor přidán do profilu
sensorRemovedMsg Sensor removed from the profile Senzor byl odstraněn z profilu
sensorDeletedMsg Sensor forgotten Senzor smazán
sensorPurposeNone (No purpose) (bez určení)
sensorPurposeCadence Cadence Kadence
sensorPurposeSpeed Speed Rychlost
sensorPurposeDistance Distance Vzdálenost
sensorPurposeDuration Duration Čas
Key English Czech
proPlusLicenseFeatures 🔹 No ads
🔹 Extra donation
🔹 Bez reklam
🔹 Extra příspěvek
proPlusLicenseLabel Pro+ Pro+
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Licence Pro+
rewardedAdDescription Click here to watch an ad first Klikněte zde a nejdříve se podívejte na reklamu
rewardedAdLoading Loading ad… Nahrávám reklamu…
rewardedAdPriceFree FREE (valid for this session) ZDARMA (platné pro toto spuštění)
rewardedLicenseSuccess License successfully awarded Licence úspěšně získána
roarModeConstant const konst
sensorAddedMsg Sensor added to the profile Senzor přidán do profilu
sensorDeleteConfirmDialogMsg Forget this sensor? Smazat tento senzor?
sensorDeletedMsg Sensor forgotten Senzor smazán
sensorFilterInterval_0 3 seconds (default) 3 sekundy (výchozí nastavení)
sensorFilterInterval_1 5 seconds 5 sekund
sensorFilterInterval_2 7 seconds 7 sekund
sensorFilterInterval_3 10 seconds 10 sekund
sensorMenuAddToProfile Add to the profile Přidat do profilu
sensorMenuDelete Forget Smazat
sensorMenuDisable Disable Zakázat
sensorMenuEnable Enable Povolit
sensorMenuProperties Properties Vlastnosti
sensorMenuRemoveFromProfile Remove from the profile Odstranit z profilu
sensorProperitesActivityRecognition Physical activity recognition Rozpoznání fyzické aktivity
sensorProperitesActivityRecognitionInfo Sensor will provide data only when your physical activity is recognized to be compatible with sensor purpose. For example, Step sensor will count steps while walking or running, not while riding a bike. Note, this may not be accurate and can be laggy. Google Play services are required. Senzor dá nějaká data pouze když rozpozná aktivitu kompatibilní se senzorem. Např. čítač kroků bude počítat kroky pouze když běžíte nebo jdete, ale ne když jedete na kole. Nemusí to však být přesné a může se zpožďovat. Vyžaduje služby Google Play.
sensorProperitesCadenceTriggers Cadence triggers Kadence pro spouštění
sensorProperitesEnableFiltering Data filtering Filtrování dat
sensorProperitesEnableFilteringInfo This will perform additional filtering on sensor data, possibly improving accuracy, but introducing a few seconds of delay. Disabled by default. Toto provede dodatečné filtrování dat senzoru, patrně vylepší přesnost, ale přinese několik sekund zpoždění. Ve výchozím stavu vypnuto.
sensorProperitesFilterIntervalInfo Filter interval, i.e. strength of the filter. Larger values will filter more, but will also introduce more delay. Hodnota filtrování neboli sílu filtru. Vyšší hodnota znamená větší přesnost, ale také větší zpoždění.
sensorProperitesIsAutoPerimeter Automatic Automatické
sensorProperitesIsAutoPerimeterInfo This will perform automatic circumference measurements during a ride. Toto provede automatické měření obvodu při jízdě.
sensorProperitesIsAutoStrideLen Automatic Automaticky
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following string has different context, but the same source.
Translated Urban Biker/Urban Biker

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Czech
Add to the profile Přidat do profilu Urban Biker
Profile Profil Urban Biker

String information

Key
sensorMenuAddToProfile
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-cs.xml, string 589