Translation

dialogBaroAltitudePromptMessage
English
Key English Czech
dialogTrackDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete the track %1$s?
Varování: Akci nelze vzít zpět.

Smazat trasu %1$s?
dialogTrackResumeTitle Resume track Obnovení trasy
dialogTrackResumeGpsActiveMessage Tracking is active. Please turn off or pause the GPS first. Záznam trasy je aktivní. Nejdříve vypněte nebo pozastavte GPS.
dialogTrackResumeProfileNotBlankMessage Target profile %1$s is not blank. Please reset first. Cílový profil %1$s není prázdný. Nejdřív ho přenastavte.
dialogTrackResumeProfileSwitchMessage Active profile will be switched from %1$s to %2$s. Continue? Aktivní profil bude přepnut z %1$s na %2$s. Pokračovat?
dialogTrackResumeProfileMissingMessage Profile %1$s which created this track does not exist anymore. Resume in current profile %2$s? Profil %1$s, ve kterém byla trasa uložena již neexistuje. Pokračovat v aktuálním profilu %2$s?
dialogTrackResumeGeneralPromptMessage Track will be resumed in profile %1$s. Continue? Trasa bude zaznamenávána v profilu %1$s. Pokračovat?
dialogTrackResumeGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Chyba operace. Zkuste to prosím znovu.
dialogTrackResumeWaitMessage Resuming, please wait… Obnovuji, čekejte prosím…
dialogTracksShareTitle Share tracks Sdílet trasy
dialogTracksShareGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Chyba. Zkuste to prosím znovu.
dialogTracksShareCountExceeded Cannot share more than 100 tracks at once. Nelze sdílet více než 100 tras najednou.
dialogGpsSettingsPromptTitle Location is turned off Poloha je vypnutá
dialogGpsSettingsPromptMessage You won't be able to use most of the features of this app without Location.

Please make sure the Location is enabled and set to 'High accuracy' mode.

Open Location Settings now?
Bez Polohy nebudete moci používat většinu funkcí aplikace.

Zkontrolujte, že Poloha je zapnutá a přepnuta do módu 'Nejvyšší přesnost'.

Mám otevřít nastavení Polohy?
dialogBaroAltitudePromptTitle Barometric altitude problem Problém barometrické výšky
dialogBaroAltitudePromptMessage Barometric Altitude has been turned off forcibly due to discrepancy with GPS altitude!

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces!
Barometrická nadmořská výška byla násilně vypnuta kvůli nesouladu s GPS nadmořskou výškou!

Nepoužívejte v uzavřených nebo klimatizovaných prostorách!
dialogBaroAltitudeNoticeTitle Notice Poznámka
dialogBaroAltitudeNoticeMessage Barometric Altitude works only outdoors.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Barometrická výška funguje pouze venku.

Nepoužívejte v uzavřených nebo klimatizovaných prostorách, jako jsou některá vozidla a letadla.
dialogThermoBarometerNoticeTitle Notice Poznámka
dialogThermoBarometerNoticeMessage Thermo Barometer depends on outdoor air temperature for accuracy.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Přesnost teplotního barometru závisí na venkovní teplotě vzduchu.

Nepoužívejte v uzavřených nebo klimatizovaných prostorách, jako jsou některá vozidla a letadla.
dialogResetTitle Finish Dokončit
dialogResetMessage Save this track and prepare for a new one? Uložit tuto trasu a připravit se na novou?
dialogResetNoTrackMessage No track was recorded. Reset the meters now? Nebyla zaznamenána žádná trasa. Vynulovat měřidla?
dialogScreenHudMode HUD mirror mode Zrcadlový režim HUD
dialogScreenOrientationAuto Automatic Automatická
dialogScreenOrientationPortrait Portrait Na výšku
dialogScreenOrientationLandscape Landscape Na šířku
dialogScreenOrientationReversePortrait Portrait (reverse) Na šířku (obráceně)
dialogScreenOrientationReverseLandscape Landscape (reverse) Na šířku (obráceně)
dialogScreenBrightnessOverride Brightness Jas
dialogScreenAutoTheme Auto theme Automatické téma
Key English Czech
dialog_fenceguard_update_title Update fence Upravit zónu
dialog_track_save_text Distance %1$.3f %2$s
Duration %3$s
(%4$s)

The track seems very short. Save this track?
Vzdálenost %1$.3f %2$s
Čas %3$s
(%4$s)

Trasa se zdá být velmi krátká. Chcete ji uložit?
dialog_volume_alarms_text Alarms Upozornění
dialog_volume_bell_text Bell Zvonek
dialog_volume_effects_text Effects Efekty
dialog_volume_message Note: Use volume buttons on your device to adjust overall sound volume. Poznámka: Na změnu celkové hlasitosti použijte tlačítka zařízení na ovládání hlasitosti.
dialog_volume_roaring_text AVAS Rachot
dialog_volume_speech_text Speech Řeč
dialog_volume_tallies_text Tallies Záznamy
dialogActivityRecognitionPermissionRequest Permission is needed so the app can use built-in sensors like Step Detector sensor. Oprávnění je nutné k tomu, aby aplikace mohla používat vestavěné senzory jako např. detektor kroků.
dialogActivityRecognitionPermissionRequestTitle Physical activity permission Oprávnění pro přístup k fyzické aktivitě
dialogAppOptimizedPromptMessage Urban Biker should be exempt from battery optimizations, otherwise it may not work properly.

Open Settings now?
Aplikace Urban Biker by měla být vyjmuta z nastavení optimalizace spotřeby baterie jinak nemusí fungovat správně.

Otevřít nastavení optimalizace?
dialogAppOptimizedPromptTitle Battery optimization Optimalizace baterie
dialogBaroAltitudeNoticeMessage Barometric Altitude works only outdoors.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Barometrická výška funguje pouze venku.

Nepoužívejte v uzavřených nebo klimatizovaných prostorách, jako jsou některá vozidla a letadla.
dialogBaroAltitudeNoticeTitle Notice Poznámka
dialogBaroAltitudePromptMessage Barometric Altitude has been turned off forcibly due to discrepancy with GPS altitude!

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces!
Barometrická nadmořská výška byla násilně vypnuta kvůli nesouladu s GPS nadmořskou výškou!

Nepoužívejte v uzavřených nebo klimatizovaných prostorách!
dialogBaroAltitudePromptTitle Barometric altitude problem Problém barometrické výšky
dialogButtonRateOnPlayStore Rate on Play Store Ohodnotit na Obchodu Play
dialogCameraPermissionRequest Permission is needed so the app can activate the flashlight. Je potřeba oprávnění, aby aplikace mohla aktivovat blesk.
dialogCameraPermissionRequestTitle Camera permission Oprávnění k fotoaparátu
dialogChartDataTypesTitle Chart types Typy grafů
dialogCloudAccountDisconnectMessage Disconnect this account? Odpojit tento účet?
dialogEnergyParamsBmr Basal metabolic rate (BMR) Bazální metabolismus (BMR)
dialogEnergyParamsEfficiency Overall thermal efficiency (η) Celková účinnost (η)
dialogEnergyParamsTitle Energy parameters Energetické parametry
dialogFencesAdd Add fence here Přidat zónu
dialogFencesEdit Edit fence Upravit zónu
dialogFencesRemove Remove fence Odstranit zónu
dialogFencesShowFences Show fences Zborazit zóny
dialogFencesUpdate Update fence location Upravit pozici zóny
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following string has different context, but the same source.
Translated Urban Biker/Urban Biker Barometrická nadmořská výška byla násilně vypnuta kvůli nesouladu s GPS nadmořskou výškou!

Nepoužívejte v uzavřených nebo klimatizovaných prostoráech!

Loading…

User avatar svatas

Translation changed

Urban Biker / StringsCzech

a year ago
User avatar svatas

Translation changed

Urban Biker / StringsCzech

a year ago
User avatar svatas

New translation

Urban Biker / StringsCzech

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
Altitude Nadmořská výška Urban Biker
Barometric altitude Barometrická nadmořská výška Urban Biker
Barometric Altitude has been turned off forcibly due to discrepancy with GPS altitude! Please do not use it in closed or air-conditioned spaces! Barometrická nadmořská výška byla násilně vypnuta kvůli nesouladu s GPS nadmořskou výškou!

Nepoužívejte v uzavřených nebo klimatizovaných prostorech!
Urban Biker
GPS GPS Urban Biker
in p Urban Biker
Off Vypnuto Urban Biker

String information

Key
dialogBaroAltitudePromptMessage
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-cs.xml, string 227