Translation

pref_digital_font_summary
English
Key English Czech
pref_obey_audio_focus_disable_title Disable audio focus Zakázat ztrátu zvuku
pref_obey_audio_focus_disable_summary Continue producing sounds even if audio focus is lost (by system notification or another app) Pokračuje se zvuky i když ztratí zvukový přístup (od systémové nebo jiné aplikace)
pref_audio_force_loudspeaker_title Force loudspeaker Vnutit repoduktor
pref_audio_force_loudspeaker_summary Warning: Experimental, may not work. Try to reroute all sounds through the loudspeaker when headphones are connected, except the voice calls. Upozornéní: Experimentální funkce, nemusí pracovat správné. Když jsou připojeny sluchátka, přesměrujte všechny zvuky přes reproduktor, kromě hovorů.
pref_duck_roaring_on_bell_title Duck AVAS on bell ring Snížit rachot při použití zvonku
pref_duck_roaring_on_bell_summary Lower the volume of AVAS sounds when the bell rings Snížená hlasitost zvuku vrčení při použití zvonku
pref_relaunchAfterReboot_title Relaunch after reboot Znovu spustit po restartu zařízení
pref_relaunchAfterReboot_summary (All profiles) Resume tracking after a forced device reboot, if battery 10% or more (Všechny profily) Pokračovat v záznamu trasy po vynuceném restartu zařízení pokud baterie dosahuje alespoň 10%
pref_resetPrompt_title Reset prompt Požadavek na nulování
pref_resetPrompt_summary Prompt to start a new track if the last activity was more than 4 hours ago or in a distant location (recommended) Výzva ke spuštění nové trasy, pokud byla poslední aktivita před více než 4 hodinami nebo na vzdáleném místě (doporučeno)
pref_auto_launch_on_gps_title Auto launch on GPS Automatícké zapnutí GPS
pref_auto_launch_on_gps_summary Launch the App (in Passive mode) when GPS activity is detected Spustit aplikaci (v pasivním režimu) když je GPS zapnuta
pref_passive_gps_button_title Passive GPS button mode Tlačítko pasivního GPS režimu
pref_passive_gps_button_summary Enable Passive GPS mode when clicking GPS button Povolit pasivní GPS režim kliknutím na tlačítko GPS
pref_digital_font_title Digital font Písmo číslic
pref_digital_font_summary Use segmented digital LCD font for meter data display Použijte segmentovaný digitální LCD font pro zobrazení dat měřiče
pref_roaring_state_title AVAS Zvuk rachotu
pref_roaring_state_summary Produce Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) sounds as you move Při pohybu generuj zvuk upozornění
pref_roaring_mode_title Mode Režim
pref_roaring_mode_dialog_title AVAS mode Režim rachocení
pref_roaring_mode_summary @null
pref_roaring_constant_mode_title Constant mode Konstantní režim
pref_roaring_constant_mode_summary Produce constant AVAS sounds at all times, regardless of your movement or GPS state Vytvářet nepřetržitý rachot po celou dobu, bez ohledu na váš pohyb nebo stav GPS
pref_roar_threshold_speed_title Threshold speed Prahová rychlost
pref_roar_threshold_speed_info AVAS will sound only when going faster than the threshold speed. Useful e.g. for downhills. Rachot bude slyšet pouze tehdy, když pojedete rychleji než je prahová rychlost. Užitečné např. při sjezdu z kopce.
pref_roarConstantModeButton_title Button toggle Přepínání tlačítkem
pref_roarConstantModeButton_summary Toggle constant mode with a button click while the AVAS is turned on Přepínat konstantní režim stisknutím tlačítka, když je zapnutý zvuk
pref_fenceguard_title FenceGuard Hlídač zón
pref_fenceguard_summary Protect the location of your home, or other important places from being exposed in recorded tracks Chránit polohu svého domu nebo jiných důležitých míst, aby se nezobrazovaly v nahraných trasách
pref_gps_update_freq_title %1$s
pref_gps_update_freq_summary @null
Key English Czech
pref_category_tracking_charts_title Charts Grafy
pref_category_tracking_gps_title Tracking / GPS Záznam trasy / GPS
pref_category_tracking_title Tracking Záznam trasy
pref_category_units_common_title Units of measure (all profiles) Měrné jednotky (všechny profily)
pref_category_units_per_profile_title Units of measure (per profile) Měrné jednotky (dle profilu)
pref_category_visualThemeAuto Automatic theme Automatické téma
pref_category_wakelock_title CPU sleep policy Politika uspání procesoru
pref_category1_title Sound Zvuk
pref_category2_title Display Zobrazení
pref_category4_title Volume (relative) Hlasitost (relativní)
pref_categoryActivityRecognitionTitle Physical activity recognition Rozpoznání fyzické aktivity
pref_categoryPrivacyTitle Privacy Soukromí
pref_categoryTrackingButtonTitle Rec button Tlačítko Rec
pref_default_color_summary @null
pref_default_color_title @string/pref_resetToDefault
pref_digital_font_summary Use segmented digital LCD font for meter data display Použijte segmentovaný digitální LCD font pro zobrazení dat měřiče
pref_digital_font_title Digital font Písmo číslic
pref_duck_roaring_on_bell_summary Lower the volume of AVAS sounds when the bell rings Snížená hlasitost zvuku vrčení při použití zvonku
pref_duck_roaring_on_bell_title Duck AVAS on bell ring Snížit rachot při použití zvonku
pref_energy_params_summary Efficiency: %1$s
Metabolism: %2$s
Efektivita: %1$s
Metabolismus: %2$s
pref_energy_params_title Energy parameters Energetické parametry
pref_fenceguard_summary Protect the location of your home, or other important places from being exposed in recorded tracks Chránit polohu svého domu nebo jiných důležitých míst, aby se nezobrazovaly v nahraných trasách
pref_fenceguard_title FenceGuard Hlídač zón
pref_fg_color_summary Pick the desired color for the text and icons Vybrat požadovanou barvu pro text a ikony
pref_fg_color_title Text color Barva textu
pref_flashlightAutoPocketMode_summary Use proximity sensor to keep the flashlight off while not needed Použít senzor přiblížení k vypnutí svítilny, pokud se nepoužívá
pref_flashlightAutoPocketMode_title Pocket mode Kapesní mód
pref_flashlightBlinkMode_dialogTitle Flashlight flickering Blikající svítilna
pref_flashlightBlinkMode_summary @null
pref_flashlightBlinkMode_title Mode Mód

Loading…

User avatar user

Marked for edit

Urban Biker / StringsCzech

a month ago
User avatar user

Translation changed

Urban Biker / StringsCzech

a month ago
User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsCzech

a month ago
User avatar svatas

Translation changed

Urban Biker / StringsCzech

4 years ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "Použijte segmentovaný digitální LCD font pro zobrazení dat měřiče".

Fix string

Reset

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_digital_font_summary
Flags
java-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-cs.xml, string 934